Lag (2004:505) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2004-05-27
Ändring införd
SFS 2004:505 i lydelse enligt SFS 2006:338
Ikraft
2004-07-01
Tidsbegränsad
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid de tingsrätter som regeringen bestämmer får på försök följande avvikelser göras från vad som annars gäller för handläggning av brottmål.

2 §  Den tilltalade får delges stämningsansökan och andra handlingar i ett brottmål genom förenklad delgivning enligt 3 a § delgivningslagen (1970:428), om han eller hon vid en polismyndighet eller åklagarmyndighet har delgetts upplysning om att sådan delgivning kan komma att användas i brottmålet.

[S2]För att delgivning enligt första stycket skall anses ha skett får vid tidpunkten för delgivningen av stämningsansökningen inte längre tid än fem veckor ha förflutit från det att anmälan om brottet upprättades.

  • RH 2005:18:Tingsrätt har avgjort ett brottmål efter att ha hållit huvudförhandling i den tilltalades utevaro och dömt den tilltalade till ett bötesstraff. Fråga bl.a. om huruvida den tilltalade, enligt försökslagstiftningen om ett särskilt snabbförfarande för brottmål, vid polismyndighet blivit behörigen delgiven upplysning om att förenklad delgivning kunde komma att användas i målet. Frågan har besvarats nekande. Hovrätten har - med hänvisning till att tingsrätten avgjort målet utan att den tilltalade blivit i behörig ordning delgiven stämning - funnit att domvilla förekommit och undanröjt tingsrättens dom samt återförvisat målet till tingsrätten.

Ändringar

Lag (2004:505) om försöksverksamhet med snabbare handläggning i brottmål

Förarbeten
Rskr. 2003/04:234, Bet. 2003/04:JuU26
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2006:338) om fortsatt giltighet av lagen (2004:505) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål

Förarbeten
Rskr. 2005/06:224, Prop. 2005/06:119
Omfattning
forts. giltighet