Upphävd författning

Lag (2005:1105) om kreditering på skattekonto av stöd för investering i konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2005-12-01
Ändring införd
SFS 2005:1105
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Stöd för investeringar i konvertering från direktverkande elvärme som har beslutats av länsstyrelsen eller Boverket och som avser stödberättigande åtgärder som har påbörjats och slutförts under perioden 1 januari 2006–31 december 2010 får tillgodoföras byggnadsägaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

2 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om det stöd som enligt 1 § får krediteras skattekonto.

3 §  Kreditering på skattekonto med stöd av denna lag får inte minska statens inkomst av skatter med ett större belopp än 300 miljoner kronor per år.

Ändringar

Lag (2005:1105) om kreditering på skattekonto av stöd för investering i konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Bet. 2005/06:FiU1
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:1401) om upphävande av lagen (2005:1105) om kreditering på skattekonto av stöd för investering i konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Förarbeten
Rskr. 2006/07:9, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU1
Omfattning
upph.