Inaktuell version

Förordning (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-12-20
Ändring införd
SFS 2005 i lydelse enligt SFS 2006:1400
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Allmänna bestämmelser

1 §  Syftet med denna förordning är att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi samt en minskad elanvändning för uppvärmningsändamål i bostadshus.

2 §  I denna förordning avses med

 1. småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggt till rad- eller kedjehus,
 2. flerbostadshus: andra bostadshus än småhus,
 3. bostadslägenhet: bostadslägenhet i ett småhus eller flerbostadshus,
 4. bostadsanknuten lokal: lokal som finns i anslutning till bostäder och som främst är avsedd att användas av de boende och som inte används för kommersiella eller industriella ändamål. Förordning (2006:125)

Stödberättigande åtgärder

3 §  Om det finns medel får stöd enligt denna förordning ges till åtgärder som anges i 4-7 §§.

4 §  Stöd får ges till en konvertering som innebär att direktverkande elvärme i en bostadslägenhet eller bostadsanknuten lokal helt eller delvis ersätts med ett vattenburet värmesystem där värmeenergi tillförs genom anslutning till fjärrvärme.

[S2]För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs att den medför att fjärrvärme svarar för minst 70 procent av bostadslägenhetens respektive lokalens beräknade årliga värmebehov för uppvärmning av utrymmen och hela det beräknade årliga värmebehovet för uppvärmning av tappvarmvatten. Förordning (2006:125)

5 §  Stöd får ges till en konvertering som innebär att direktverkande elvärme i en bostadslägenhet eller bostadsanknuten lokal helt eller delvis ersätts med ett vattenburet värmesystem där värmeenergi tillförs genom installation av en berg-, sjö- eller jordvärmepump.

[S2]För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs att den medför att el svarar för högst 35 procent av bostadslägenhetens respektive lokalens beräknade årliga värmebehov för uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten, inräknat elanvändning vid särskilt låga utomhustemperaturer (spetslast).

[S3]Stöd får inte ges till installation av en luftvärmepump. Förordning (2006:125)

6 §  Stöd får ges till en konvertering som innebär att direktverkande elvärme i en bostadslägenhet eller bostadsanknuten lokal helt eller delvis ersätts med ett vattenburet värmesystem där värmeenergi tillförs genom installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle.

[S2]För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs

 1. att konverteringen medför att biobränsle svarar för minst 70 procent av bostadslägenhetens respektive lokalens beräknade årliga värmebehov för uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten, och
 2. att anordningen är effektstyrd samt medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel.

[S3]Om åtgärden innebär installation av en fastbränsleanordning krävs att anordningen uppfyller utsläppskraven enligt föreskrifter som Boverket meddelar för sådana anordningar i tätort. Förordning (2006:125)

7 §  Vid konverteringar enligt 4, 5 eller 6 § får stöd även ges till installation av en anordning för solvärme med vätska som värmebärare.

[S2]För att stöd skall ges till en sådan åtgärd krävs att det installeras en solfångare som uppfyller kraven enligt föreskrifter som Boverket meddelar med stöd av förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.

8 §  Stöd får bara avse åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2006 och slutförts senast den 31 december 2010.

[S2]En åtgärd skall anses påbörjad när arbetet med installationen av ett vattenburet värmesystem har påbörjats.

[S3]En åtgärd skall anses slutförd när samtliga arbeten har slutförts.

9 §  Stöd får inte ges till åtgärder för vilka stöd givits enligt förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme, förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram, förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning eller förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet. Förordning (2006:125)

Stödets storlek

10 §  Stöd till åtgärder som anges i 4-6 §§ får omfatta materialkostnaden för distributionssystem, radiatorer, abonnentcentral, värmeväxlare, skorsten och utrustning för värmeackumulering samt arbetskostnaden för installation av sådan utrustning.

[S2]Stödet får inte omfatta material- eller arbetskostnad för åtgärder som avser uppvärmning av utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidigare. Förordning (2006:125)

11 §  För en åtgärd som anges i 4, 5 eller 6 § får stöd ges med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt 10 §, dock högst 30 000 kronor per bostadslägenhet eller bostadsanknuten lokal. Förordning (2006:125)

12 §  För en åtgärd som anges i 7 § får stöd ges med 2 kronor 50 öre per kilowattimme av solfångarens beräknade årliga energiproduktion. Stödet får dock uppgå till högst

 • 7 500 kronor per bostadslägenhet i småhus,
 • 5 000 kronor per bostadslägenhet i flerbostadshus, och
 • 5 000 kronor per bostadsanknuten lokal.

[S2]För ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal gäller dessutom att stödet inte får överstiga 25 procent av den sammanlagda kostnaden för åtgärden. Det stöd som lämnas till ett och samma flerbostadshus får uppgå till högst 250 000 kronor.

[S3]Underlaget för att beräkna den sammanlagda kostnaden får omfatta kostnaden för material som direkt kan hänföras till installationen av solvärme, som solfångare, rör, isolering, värmeväxlare, styr- och reglerutrustning och ackumulator för korttidslagring samt arbetskostnaden för installation av sådan utrustning. Utrustning för värmedistribution i byggnaden får inte ingå i beräkningsunderlaget.

[S4]Solfångarens årliga energiproduktion beräknas enligt föreskrifter som Boverket meddelar med stöd av förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme. Förordning (2006:125)

13 §  Vid beräkning av stöd till åtgärder i flerbostadshus eller bostadsanknutna lokaler skall avdrag göras från stödberättigande kostnader med belopp som motsvarar inbesparade kostnader som åtgärden medför under de första fem åren. Förordning (2006:125)

14 §  För att en arbetskostnad skall få omfattas av stöd krävs att den som utför åtgärden har F-skattsedel eller, i fråga om ett utländskt företag, intyg eller annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland. Förordning (2006:125)

15 §  Efter att stödets storlek bestämts enligt 11-12 §§ skall avdrag göras med belopp som motsvarar annat statligt eller kommunalt stöd till åtgärden. Avdrag skall även göras med belopp som motsvarar finansiering som skett med försäkringsersättning.

Förfarandet

16 §  Efter ansökan av bostadslägenhetens respektive den bostadsanknutna lokalens ägare prövas frågor om stöd av länsstyrelsen i det län där byggnaden är belägen. Förordning (2006:125)

17 §  En ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra månader från det att åtgärderna påbörjades.

[S2]Om en åtgärd påbörjas efter den 31 augusti 2010, skall en ansökan om stöd ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 december 2010. Lag (2006:1030).

18 §  Om länsstyrelsen finner att stöd kan lämnas, skall den meddela ett preliminärt beslut om stödets storlek. I annat fall skall ansökan avslås.

[S2]Ett preliminärt beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

19 §  När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett preliminärt beslut har slutförts, skall en ansökan om slutligt beslut om stöd ges in till länsstyrelsen. En sådan ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att åtgärderna slutfördes eller inom tre månader från länsstyrelsens preliminära beslut om stöd. Förordning (2006:1400).

20 §  Länsstyrelsen skall pröva en ansökan enligt 19 § och meddela ett slutligt beslut i frågan om stöd och bestämma stödets storlek.

[S2]Ett slutligt beslut om stöd får förenas med villkor om att bostadslägenhetens respektive den bostadsanknutna lokalens ägare skall lämna uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Förordning (2006:125)

21 §  Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut skall betalas ut till bostadslägenhetens respektive den bostadsanknutna lokalens ägare. Förordning (2006:1400).

22 § Har upphävts genom förordning (2006:1400).
23 § Har upphävts genom förordning (2006:1400).
24 § Har upphävts genom förordning (2006:1400).

25 §  Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka ett stöd som betalats ut om

 1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stöd borde ha insett detta, eller
 4. villkoren för stödet inte har följts. Förordning (2006:1400).

Bemyndiganden

26 §  Boverket får meddela

 1. närmare föreskrifter om vad som krävs för att en åtgärd vid tillämpningen av 4, 5, 6 eller 7 § skall omfattas av stöd,
 2. närmare föreskrifter om när en åtgärd skall anses vara påbörjad respektive slutförd enligt 8 §,
 3. föreskrifter om hur de stödberättigande kostnaderna skall beräknas enligt 10 §,
 4. närmare föreskrifter om vad som avses med inbesparade kostnader enligt 13 §,
 5. föreskrifter om de uppgifter och den utredning som skall finnas med i en ansökan enligt 17 eller 19 §, och
 6. föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av stöd. Förordning (2006:1400).

Överklagande

27 §  Länsstyrelsens beslut i anledning av en ansökan om stöd får överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2006. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2006.
Ikraftträder
2005-01-15

Förordning (2006:125) om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 21 mars 2006. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2006.
 2. Om en åtgärd i ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal har påbörjats före den 21 mars 2006, skall en ansökan enligt 17 § komma in till länsstyrelsen senast den 21 maj 2006.
 3. Om en åtgärd i ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal har slutförts före den 21 mars 2006, skall en ansökan enligt 19 § komma in till länsstyrelsen senast den 21 september 2006.
Omfattning
nuvarande 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§ betecknas 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§; ändr. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, de nya 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26 §§, rubr. närmast före nuvarande 14, 19, 21, 24, 25 §§ sätts närmast före de nya 16, 21, 23, 26, 27 §§; nya 13, 14 §§; omtryck
Ikraftträder
2006-03-21

Förordning (2006:1030) om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktvärmande elvärme i bostadshus

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2006.
 2. Handläggningen av ansökningar om stöd som avslagits som för sent inkomna enligt äldre föreskrifter men som inkommit i tid enligt de nya bestämmelserna, skall självmant återupptas av länsstyrelsen.
Omfattning
ändr. 17, 19 §§
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1400) om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Omfattning
upph. 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 21, 23 §§; ändr. 19, 21, 25, 26 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:1248) om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Omfattning
upph. 7, 12 §§; nya 4, 9, 15, 26 §
Ikraftträder
2009-01-01