Förordning (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-04-21
Ändring införd
SFS 2005:229
Ikraft
2005-06-01
Tidsbegränsad
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Stöd får, i mån av tillgång på medel, lämnas enligt denna förordning för anläggning och drift av lagringsplatser för sågtimmer och massaved som kommer från skogar som skadats vid stormarna den 8 och 9 januari 2005 i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län.

[S2]Stöd får lämnas endast till ägare av anläggning för lagring av stormfällt virke i de områdena.

Stöd för anläggning av nya lagringsplatser för sågtimmer

2 §  Stöd får lämnas till nya lagringsplatser för sågtimmer som anlagts under perioden 15 januari 2005-30 april 2006 med högst 50 procent av de visade kostnaderna för investeringar i mätanläggning, markarbeten samt bevattnings- och reningsanläggning, dock med högst 190 000 kronor per hektar iordninggjord och använd lageryta under åren 2005-2006.

[S2]Stöd får lämnas endast till anläggningar där

  1. lagret har kapacitet att lagra timmer på minst 5 000 kvadratmeter med, i genomsnitt, minst 1 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) per kvadratmeter,
  2. timret i lagret mätts enligt virkesmätningslagen (1966:209) och de villkor i övrigt som anges i föreskrifter meddelade av Skogsstyrelsen, och
  3. det finns möjlighet att skydda timret mot uttorkning och nedbrytning under perioden april-oktober genom bevattning eller genom likvärdigt skydd.

Stöd för lagring av sågtimmer

3 §  Stöd får lämnas till en i enlighet med 2 § nyanlagd lagringsplats för sågtimmer med högst 50 procent av de visade kostnaderna för el, bevattning, markhyra, mätning, lastning, lossning och miljöanalys för lagring under åren 2005-2006.

[S2]Stöd får lämnas endast för kostnader under ett kalenderår om timret hållits i lagret oavbrutet under perioden 15 juli-31 december 2005 eller 1 maj-30 september 2006, dock med högst 10 kronor per kubikmeter fast mått under bark (m3 fub).

4 §  Som ytterligare villkor för stöd enligt 3 § gäller att

  1. lagret omfattat minst 5 000 kvadratmeter med, i genomsnitt, minst 1 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) per kvadratmeter,
  2. timret i lagret mätts enligt virkesmätningslagen (1966:209) och de villkor i övrigt som anges i föreskrifter meddelade av Skogsstyrelsen, och
  3. det sågtimmer som legat i lagret under perioden april- oktober skyddats mot uttorkning och nedbrytning genom bevattning eller likvärdigt skydd.

5 §  Om sågtimmer oavbrutet hållits i lager i enlighet med 3 och 4 §§ under perioden 15 juli 2005-30 september 2006 får stöd lämnas med ytterligare 5 kronor per kubikmeter fast mått under bark (m3 fub).

[S2]Har sågtimret oavbrutet hållits i lager under perioden 15 juli 2005-30 september 2007 får stöd lämnas med ytterligare 5 kronor per kubikmeter fast mått under bark (m3 fub) utöver vad som anges i första stycket.

Stöd för anläggning av nya lagringsplatser för och lagring av massaved

6 §  Stöd får lämnas till nya lagringsplatser för massaved som anlagts under perioden 15 januari 2005-30 april 2006 med högst 50 procent av visad kostnad för mätanläggning, markarbeten, markhyra, el, bevattning, mätning och miljöanalys under åren 2005-2006.

[S2]Stöd får lämnas endast om

  1. minst 5 000 kubikmeter massaved fast mått under bark (m3 fub) lagts in i lager, och
  2. massaveden i lagret mätts enligt virkesmätningslagen (1966:209) och de villkor i övrigt som anges i föreskrifter meddelade av Skogsstyrelsen.

[S3]Stöd får dock lämnas med högst 10 kronor per kubikmeter fast mått under bark (m3 fub).

Stöd till miljöinvesteringar i bevattnings- och reningsanläggningar i befintliga lagringsanläggningar för sågtimmer

7 §  Stöd får lämnas till anläggningar för lagring av sågtimmer som anlagts före den 15 januari 2005 och där timmer lagrats i enlighet med vad som anges i 4 §, med högst 80 procent av den visade kostnaden för miljöinvesteringar i bevattnings- och reningsanläggningar under 2005, dock med högst 300 000 kronor per anläggning.

Undantag från kravet på ett lagers omfattning och volym lagrat sågtimmer eller massaved per ytenhet

8 §  Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen medge att stöd lämnas enligt 2-7 §§ till anläggningar som omfattar en yta mindre än 5 000 kvadratmeter eller som inte omfattar i genomsnitt minst 1 kubikmeter virke fast mått under bark (m3 fub) per kvadratmeter.

Ansökan och beslut, m.m.

9 §  Frågor om stöd prövas av Skogsstyrelsen. En ansökan om stöd skall ges in till Skogsstyrelsen och innehålla uppgift om vilka åtgärder som har vidtagits, virkesmätningsbesked samt övriga underlag som visar kostnaden för åtgärderna samt de övriga uppgifter som Skogsstyrelsen bestämmer.

10 §  Stöd betalas ut av Skogsstyrelsen efter det att åtgärden utförts.

11 §  Skogsstyrelsen får medge att någon annan träder i stödmottagarens ställe. För ansökan om övertagande av stöd gäller 9 §.

Återkrav

12 §  Om stöd på felaktiga grunder eller av annan anledning har betalats ut med för högt belopp, får Skogsstyrelsen återkräva vad som har betalats ut för mycket. Beloppet får krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut.

Övrigt

13 §  Skogsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

14 §  Skogsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005 och gäller till och med den 31 december 2008. Den skall dock tillämpas på åtgärder som vidtagits från och med den 15 januari 2005.
  2. För beslut som fattats före den 31 december 2008 skall förordningen tillämpas även efter den 31 december 2008.
Ikraftträder
2005-06-01