Upphävd författning

Förordning (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola

Departement
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2005-01-20
Ändring införd
SFS 2005:23 i lydelse enligt SFS 2006:1260
Ikraft
2005-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag till kostnader för personalförstärkningar i förskolan.

2 §  Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

Villkor för statsbidrag

3 §  Statsbidrag lämnas under förutsättning att bidraget används till personalförstärkningar som ökar personaltätheten i förskolorna i en kommun jämfört med den genomsnittliga personaltätheten åren 2003 och 2004 (basnivån) för motsvarande förskolor. Vid beräkningen av basnivån får kommunen bortse från personalförstärkningar som har finansierats med statsbidrag enligt bestämmelserna i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa.

[S2]Bidraget får även användas för att öka personaltätheten i förskolor i kommuner med ett minskande antal inskrivna barn i förskolan och för att motverka en minskning av personaltätheten i förskolor i kommuner som ingått en överenskommelse med staten genom Bostadsdelegationen, Statens bostadsnämnd eller Statens bostadskreditnämnd.

[S3]För bidragsåren 2005 och 2006 får upp till en fjärdedel av den bidragsram som har fastställts för kommunen enligt 6 § användas för att motverka en minskning av personaltätheten i förskolor i kommuner med ökande antal inskrivna barn i förskolan.

[S4]Bidraget får användas till personalförstärkningar i förskolor med såväl kommunal som enskild huvudman. Förordning (2005:873).

Beräkning och fastställande av statsbidrag

4 §  Regeringen fastställer det sammanlagda statsbidraget.

[S2]Statsbidrag lämnas med ett visst belopp per kommun.

[S3]Statistiska centralbyrån beräknar statsbidraget till kommunerna för varje bidragsår enligt bestämmelserna i 5 §.

5 §  För bidragsåret skall ett index beräknas för varje kommun. Detta index beräknas genom att kommunens standardkostnad för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt 6 § förordningen (2004:881) om kommunal-ekonomisk utjämning divideras med den för landet genomsnittliga standardkostnaden.

[S2]Det sammanlagda statsbidraget divideras med antalet invånare i landet den 1 november året före bidragsåret. För att beräkna en kommuns bidragsbelopp multipliceras bidraget per invånare i landet med det index som anges i första stycket och med antalet invånare i kommunen den 1 november året före bidragsåret samt med en korrigeringsfaktor. Korrigeringsfaktorns värde bestäms så att summan av bidragen till de enskilda kommunerna stämmer överens med det fastställda sammanlagda statsbidraget.

6 §  Statens skolverk skall fastställa bidragsramar per kommun och lämna uppgifter till kommunerna om dessa.

7 §  Statens skolverk skall fastställa statsbidragets slutliga storlek efter kommunens redovisning enligt 10 §.

Rekvisition och utbetalning

8 §  Efter årlig rekvisition betalas statsbidrag ut av Statens skolverk.

[S2]Bidraget betalas ut uppdelat på tre lika delar före utgången av var och en av månaderna maj, september och december. Förordning (2006:1260).

Uppföljning och utvärdering

9 §  Statens skolverk skall följa upp och utvärdera effekterna av statsbidraget.

[S2]Statens skolverk skall sprida information om hur statsbidraget används i kommunerna.

10 §  En kommun som har fått statsbidrag enligt denna förordning skall årligen till Statens skolverk redovisa de åtgärder enligt 3 § som vidtagits under det gångna bidragsåret med stöd av bidraget, de skäl som legat till grund för åtgärderna och en bedömning av vilka resultat som uppnåtts.

Innehållande av statsbidrag och återkrav

11 §  Om en kommun inte genomför de åtgärder för vilka statsbidrag har lämnats får Statens skolverk besluta att helt eller delvis hålla inne bidrag från kommande utbetalningar. Skolverket får under samma förutsättningar också helt eller delvis kräva tillbaka ett utbetalt bidrag.

Bemyndigande

12 §  Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

13 §  Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005. Bidrag enligt förordningen lämnas för tid från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2007.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:126, Prop. 2004/05:11, Bet. 2004/05:UbU3
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2005:540) om ändring i förordningen (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2005-07-31

Förordning (2005:873) om ändring i förordningen (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1260) om ändring i förordningen (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2006-12-15

Förordning (2006:1581) om upphävande av förordningen (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för bidrag som lämnats för tid före upphävandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:83, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU3
Omfattning
upph.