Lag (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-05-19
Ändring införd
SFS 2005:340 i lydelse enligt SFS 2018:821
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna lag skall tillämpas i Synskadades Riksförbunds verksamhet vid prövning av frågor om tilldelning och återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt tilldelning och återtagande av ledarhund.

[S2]Ansökan om dispositionsrätt till en ledarhund görs hos Synskadades Riksförbund på den blankett som förbundet tillhandahåller.

2 §  För att kunna tilldelas dispositionsrätt till en av Synskadades Riksförbunds ledarhundar skall sökanden

 1. vara minst 18 år,
 2. ha en synskada, som innebär avsaknad av ledsyn,
 3. ha behov av samt kunna använda ledarhund som förflyttningshjälpmedel,
 4. ha en stabil social situation,
 5. ha förmågan att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor, samt
 6. vara bosatt i Sverige.

3 §  Synskadades Riksförbund prövar ansökningar om dispositionsrätt till ledarhund. Om förutsättningarna enligt 2 § är uppfyllda skall Synskadades Riksförbund bifalla ansökan. Den som har fått en dispositionsrätt till en ledarhund skall genom ett särskilt beslut tilldelas en ledarhund inom rimlig tid. Härvid skall hänsyn tas till tillgången på ledarhundar, antalet sökande och den enskildes önskemål.

4 §  Den som tilldelats en ledarhund skall tillsammans med hunden genomgå fortlöpande utbildning och se till att ledarhunden får den veterinärvård som behövs.

5 §  En dispositionsrätt till ledarhund skall tas tillbaka om den som tilldelats ledarhunden inte längre uppfyller kraven i 2 eller 4 § och detta beror på en omständighet som inte är tillfällig eller obetydlig.

[S2]Frågor om att ta tillbaka dispositionsrätt till ledarhund prövas av Synskadades Riksförbund efter ansökan, anmälan eller på eget initiativ. Beslutar Synskadades Riksförbund om att ta tillbaka dispositionsrätt skall förbundet samtidigt besluta att hunden skall återlämnas. I beslutet skall anges när hunden senast skall vara återlämnad till förbundet.

[S3]En ledarhund som inte längre är tjänstduglig får återtas utan att dispositionsrätten till ledarhunden tas tillbaka.

6 §  I ärenden enligt denna lag tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 • 10 § om partsinsyn,
 • 1618 §§ om jäv,
 • 23 § om utredningsansvaret,
 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
 • 25 § om kommunikation,
 • 27 § om dokumentation av uppgifter,
 • 31 § om dokumentation av beslut,
 • 32 § om motivering av beslut,
 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,
 • 3639 §§ om rättelse och ändring av beslut,
 • 42 § om vem som får överklaga ett beslut,
 • 43 § om hur man överklagar ett beslut,
 • 44 § om överklagandetiden,
 • 45 och 46 §§ om beslutsmyndighetens åtgärder, och
 • 47 § om överinstansens åtgärder. Lag (2018:821).

7 §  Beslut om tilldelning eller återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt tilldelning eller återtagande av ledarhund får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Synskadades Riksförbund skall därvid vara den enskildes motpart. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

8 §  Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över Synskadades Riksförbunds verksamhet enligt denna lag. Inspektionen har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas med vite. Lag (2012:949).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 men tillämpas inte i de fall ledarhunden tilldelats tidigare.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:241, Prop. 2004/05:84, Bet. 2004/05:SoU17
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2012:949) om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund

Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2018:821) om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01