Förordning (2005:568) om särskild utbildning av lärare i yrkesämnen

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2005-06-22
Ändring införd
SFS 2005:568 i lydelse enligt SFS 2008:792
Ikraft
2005-08-01
Tidsbegränsad
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildningar på grundnivå och avancerad nivå som anordnas med särskilda medel och som syftar till att studenterna skall avlägga lärarexamen med inriktning mot undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan eller motsvarande. Förordning (2007:513).

Var utbildningarna anordnas

2 §  Utbildningarna skall anordnas vid de universitet och högskolor som regeringen beslutar.

[S2]Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

Vad utbildningarna avser

3 §  Utbildningarna skall ges för att på kort sikt fylla behovet av behöriga lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan eller motsvarande och skall avse de ämnen eller inriktningar som högskolan bestämmer efter samråd med kommun som berörs eller annan berörd huvudman vars verksamhet omfattas av skollagen (1985:1100).

Tillämpliga bestämmelser

4 §  Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) skall tillämpas på utbildningarna, om inte något annat följer av denna förordning.

Behörighet

5 §  För behörighet till utbildning gäller 6 och 7 §§ i denna förordning i stället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i 7 kap.5, 8-11, 25 och 28-31 §§högskoleförordningen (1993:100). Detsamma gäller 7 kap. 24 § högskoleförordningen i fråga om hänvisningen till 5 § i samma kapitel.

[S2]Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor som uppställs i denna förordning. Förordning (2008:792).

6 §  Behörighet för utbildning har den som saknar behörighet för anställning utan tidsbegränsning enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 skollagen (1985:1100), om han eller hon

 1. på grund av tidigare högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet har förutsättningar att avlägga en lärarexamen för undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan eller motsvarande, och
 2. är anställd som lärare hos en huvudman för en gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning inom det offentliga skolväsendet eller för motsvarande utbildning vid en fristående skola eller en riksinternatskola enligt skollagen.

[S2]En sökande som har behörighet för anställning utan tidsbegränsning enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 skollagen är också behörig, om utbildningen leder till att han eller hon blir behörig att undervisa inom ytterligare ett eller flera ämnen eller inriktningar. Förordning (2007:513).

7 §  Utöver vad som följer av 6 § gäller att sökanden skall ha gått igenom högskoleutbildning i sådan omfattning att lärarexamen enligt 6 § första stycket eller behörighet enligt 6 § andra stycket kan uppnås inom ramen för en utbildning enligt denna förordning. Med högskoleutbildning jämställs motsvarande kunskaper som sökanden har förvärvat inom eller utom Sverige.

Urval

8 §  Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter. Följande urvalsgrunder skall användas i stället för det som anges i 7 kap. 12 § andra stycket, 13-19, 22, 23, 26, 27 och 32 §§högskoleförordningen (1993:100):

 1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7 kap. 20 § högskoleförordningen,
 2. tidigare utbildning, och
 3. arbetslivserfarenhet.

[S2]Högskolan får meddela föreskrifter om vilka av urvalsgrunderna som skall användas.

[S3]Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt det som anges i 7 kap. 12 § tredje stycket högskoleförordningen. Förordning (2007:513).

Antagning

9 §  Högskolan får meddela föreskrifter om inom vilken tid och i vilken ordning den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning skall anmäla det.

[S2]Antagning till utbildningarna skall göras under tiden den 1 augusti 2005-den 30 juni 2009. Förordning (2007:513).

Utbildningarnas genomförande

10 §  Utbildningarna skall anordnas på minst halvtid och får pågå längst till och med den 31 december 2009. Den sammanlagda omfattningen av utbildningen för en student får avse högst 90 högskolepoäng.

[S2]Utbildningarna skall planeras med hänsyn till varje students tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Förordning (2007:513).

11 §  Bestämmelserna i 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) skall inte gälla för utbildningarna. Förordning (2007:513).

Överklagande

12 §  Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas, nämligen

 1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till sådan utbildning som avses i denna förordning,
 2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen (1993:100),
 3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och
 4. avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis.

[S2]Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas. Förordning (2007:513).

Redovisning av studier

13 §  Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor skall tillämpas på utbildningarna.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:568) om särskild utbildning av lärare i yrkesämnen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005. Den gäller till och med den 31 december 2008, dock att bestämmelsen i 12 § första stycket 4 skall gälla också därefter.
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2007:513) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2005:568) om särskild utbildning av lärare i yrkesämnen, dels ändring i samma förordning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. Vid tillämpning av den nya bestämmelsen i 10 § skall en poäng motsvaras av en och en halv högskolepoäng.
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:792) om ändring i förordningen (2005:568) om särskild utbildning av lärare i yrkesämnen

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-11-15