Lag (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2005-11-03
Ändring införd
SFS 2005:754 i lydelse enligt SFS 2014:656
Ikraft
2005-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna lag finns bestämmelser om transitering i samband med att en tredjelandsmedborgare, som har avvisats eller utvisats från en stat som är medlem i Europeiska unionen eller från Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, återsänds med flyg via Sverige.

[S2]Med tredjelandsmedborgare avses i lagen en person som inte är medborgare i en stat som är medlem i Europeiska unionen eller medborgare i Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein. Lag (2011:1210).

Prop. 2008/09:179: Paragrafen innehåller bestämmelser om lagens tillämpningsområde. Den har behandlats i avsnitt 6.2.3.

Genom ändringen i första stycket omfattar lagen transitering av tredjelandsmedborgare som avvisats eller utvisats från Liechtenstein.

Prop. 2004/05:168: I paragrafen anges lagens huvudsakliga innehåll och tillämpningsområde. Paragrafen, som motsvaras av artikel 2 a och e i direktivet, upptar vissa begrepp som återkommer i lagtexten. Bestämmelsen har omformulerats i huvudsak efter Lagrådets påpekanden. I lagen finns bestämmelser om genomresa av en tredjelandsmedborgare som avvisats eller utvisats från en stat som ingår i Europeiska unionen eller Island eller Norge via en flygplats i något av dessa länder i samband med återsändande med flyg. ...

2 §  Polismyndigheten är centralmyndighet enligt rådets direktiv 2003/110/EG av den 25 november 2003 om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg. Lag (2014:656).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår vilken myndighet som är centralmyndighet enligt rådets direktiv 2003/110/EG av den 25 november 2003 om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg. Paragrafen har anpassats till den nya polisorganisationen genom att Rikspolisstyrelsen har bytts ut mot Polismyndigheten. Ändringen har behandlats i avsnitt 6.4 och 6.5.3. ...

Prop. 2004/05:168: Genom bestämmelsen utses den centralmyndighet som avses i artikel 4.5 i direktivet. Paragrafen anger att Rikspolisstyrelsen är den centralmyndighet som avses.

3 §  Polismyndigheten ska

 1. utse en eller flera kontaktpunkter inom myndigheten för de flygplatser i Sverige som kan bli aktuella för transitering, 2. ta emot ansökningar om ledsagad eller icke-ledsagad transitering med flyg och om bistånd i samband med transiteringen, och
 2. besluta i fråga om tillstånd till och bistånd vid transitering genom Sverige. Lag (2014:656).

Prop. 2004/05:168: Paragrafen genomför delvis artikel 4.5 och artikel 5.5 i direktivet och anger vad Rikspolisstyrelsen skall göra i egenskap av centralmyndighet.

På förslag av Lagrådet tydliggörs i första punkten att Rikspolisstyrelsen skall ange de polismyndigheter som skall vara kontaktorgan vid de flygplatser som kan bli aktuella för transitering. I andra punkten anges att Rikspolisstyrelsen skall ta emot ansökningar om ledsagad eller icke-ledsagad transitering samt om biståndsåtgärder i samband ...

4 §  Ett beslut om transitering ska meddelas inom 48 timmar från det att ansökan kom in till Polismyndigheten.

[S2]Om det finns särskilda skäl får tiden i första stycket förlängas, dock med högst 48 timmar.

[S3]Om ett beslut inte har fattats inom de i första och andra styckena angivna tidsfristerna, får den ansökande medlemsstaten genomföra transiteringen av tredjelandsmedborgaren efter anmälan till Polismyndigheten.

[S4]Bistånd vid en sådan transitering behöver dock inte lämnas om sådana omständigheter som utgör skäl att återkalla ett tillstånd enligt 6 § har framkommit.

[S5]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ansökningsförfarandet. Lag (2014:656).

Prop. 2004/05:168: I paragrafen genomförs delvis artiklarna 4.2, 4.3 och 4.4. I bestämmelsens första stycke anges att beslut om transitering skall meddelas inom 48 timmar från det att ansökan inkom.

I andra stycket anges att tiden för beslut får förlängas med högst 48 timmar om det finns särskilda skäl t.ex. om ansökan är ofullständig, beslutsunderlaget behöver kompletteras, samråd med berörd polismyndighet krävs eller om rådande väderförhållanden kräver att beslutet avvaktar en tid.

Med ...

5 §  En ansökan om transitering genom Sverige får avslås om

 1. tredjelandsmedborgaren som skall transiteras är åtalad för brott eller är efterlyst för att avtjäna ett straff i Sverige,
 2. transiteringen genom andra stater eller återsändande till destinationslandet inte går att genomföra,
 3. transiteringen kräver att tredjelandsmedborgaren förflyttar sig mellan flygplatser i Sverige,
 4. det av praktiska skäl inte är möjligt att lämna det begärda biståndet vid den begärda tidpunkten, eller
 5. tredjelandsmedborgaren kan antas utgöra ett hot mot allmän ordning och säkerhet eller folkhälsan eller skada Sveriges internationella relationer.

Prop. 2004/05:168: Paragrafen motsvarar artikel 3.3 i direktivet och anger under vilka omständigheter en ansökan om transitering med flyg får avslås. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.4.

Enligt första punkten får en ansökan om transitering avslås om tredjelandsmedborgaren här i landet är åtalad för brott eller är efterlyst för att avtjäna ett straff. Exempelvis skulle ett förfarande kunna ha inletts om utlämning ...

6 §  Ett tillstånd till transitering får återkallas, om sådana omständigheter som enligt 5 § utgör skäl att avslå en ansökan om transitering har framkommit.

Prop. 2004/05:168: Paragrafen motsvaras av artikel 3.5 i direktivet och anger att ett beslut om att bevilja transitering får återkallas om sådana omständigheter som utgör skäl att avslå en ansökan om transitering enligt 6 § framkommer i efterhand. Det skulle kunna, vara frågan om situationer då transiteringen inte går att genomföra, exempelvis såsom Lagrådet påpekat, vid sjukdomsfall som kräver en längre tids vård eller om tredjelandsmedborgaren lämnat in en asylansökan i Sverige.

7 §  Har tillstånd till transitering meddelats får Polismyndigheten

 1. hämta tredjelandsmedborgaren på flygplatsområdet och ledsaga honom eller henne till anslutande flyg, och
 2. ta emot, förvara och vidarebefordra en tredjelandsmedborgares pass, biljett och andra resehandlingar under transiteringen. Lag (2014:656).

Prop. 2004/05:168: Paragrafen motsvarar artikel 5.2.a och d i direktivet och anger att om tillstånd till transitering har meddelats får polismyndigheten tillhandahålla vissa biståndsåtgärder. Bestämmelsen har omformulerats efter Lagrådets påpekanden.

I paragrafens första punkt anges att polismyndigheten får hämta en tredjelandsmedborgare vid flygplanet och ledsaga honom eller henne till anslutande flyg. Detta gäller även för det fall att en transitering kräver byte av flygplats.

Polismyndigheten ...

8 §  En transitering skall genomföras inom kortast möjliga tid från det att transiteringen påbörjas och får inte överstiga 24 timmar.

[S2]Om det finns särskilda skäl får tiden för transiteringen förlängas, dock med högst 48 timmar.

Prop. 2004/05:168: Genom paragrafen genomförs artikel 5.1 och 5.4. Paragrafens första stycke anger att transitering skall genomföras inom kortast möjlig tid från och med att transiteringen påbörjas, dvs. från det att tredjelandsmedborgaren ankommer till flygplatsterminalen. En transitering får dock inte överstiga 24 timmar.

I andra stycket anges att tiden för transitering får förlängas med högst 48 timmar om det finns särskilda skäl, t.ex. om en flygavgång blir flyttad, inställd eller om tredjelandsmedborgaren ...

9 §  En tredjelandsmedborgare som har avvisats eller utvisats från Sverige och som transiteras via en annan medlemsstat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, ska omedelbart återtas till Sverige på begäran av den staten om

 1. tillståndet att bevilja transitering har återkallats,
 2. tredjelandsmedborgaren under transiteringen har rest in i den staten utan tillstånd, eller
 3. fortsatt transitering eller återsändande till destinationslandet inte går att genomföra. Lag (2011:1210).

Prop. 2004/05:168: Paragrafen motsvarar artikel 6.1 i direktivet. Enligt paragrafen skall Sverige omedelbart återta en tredjelandsmedborgare som transiteras via en annan medlemsstat eller Island eller Norge under vissa förutsättningar. Ett återtagande skall ske på begäran av den stat där transiteringen genomförs.

Enligt första punkten skall tredjelandsmedborgaren återtas om tillståndet att transitering har återkallats.

Enligt andra punkten gäller återtagandeskyldigheten om ...

10 §  Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prop. 2004/05:168: Paragrafen anger att beslut enligt denna lag inte går att överklaga.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.

Ändringar

Lag (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare

Förarbeten
Rskr. 2005/06:6, Prop. 2004/05:168, Bet. 2005/06:SfU3
Ikraftträder
2005-12-01

Lag (2006:945) om ändring i lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare

Förarbeten
Prop. 2005/06:194, Bet. 2005/06:JuU38
Omfattning
ändr. 1, 9 §§
Ikraftträder
2008-12-12

Ändring, SFS 2008:1093

Omfattning
ikrafttr. av 2006:945

Lag (2011:1210) om ändring i lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare

Förarbeten
Rskr. 2011/12:43, Prop. 2010/11:159, Bet. 2011/12:JuU3
Omfattning
ändr. 1, 9 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1507) om ikraftträdande av lagen (2011:1210) om ändring i lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare

Omfattning
ikrafttr. av 2011:1210

Lag (2014:656) om ändring i lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 7 §§
Ikraftträder
2015-01-01