Förordning (2005:755) om transitering av tredjelandsmedborgare

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2005-11-03
Ändring införd
SFS 2005:755 i lydelse enligt SFS 2014:1191
Ikraft
2005-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En ansökan om ledsagad eller icke-ledsagad transitering med och om biståndsåtgärder i samband med transitering enligt lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare ska vara upprättad i enlighet med formuläret i bilagan till rådets direktiv 2003/110/EG av den 25 november 2003 om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg.

[S2]Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om ansökningsförfarandet. Förordning (2014:1191).

2 §  Polismyndigheten ska underrätta den ansökande myndigheten när tidsfristen för att meddela ett beslut om transitering enligt 4 § andra stycket lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare har förlängts. Förordning (2014:1191).

3 § Har upphävts genom förordning (2014:1191).
4 § Har upphävts genom förordning (2014:1191).

5 §  Polismyndigheten ska underrätta den ansökande myndigheten om tid och plats för en icke-ledsagad tredjelandsmedborgares utresa när en transitering har genomförts. Om det har inträffat någon allvarlig händelse under transiteringen, ska den ansökande myndigheten även underrättas om detta. Förordning (2014:1191).

Ändringar

Förordning (2005:755) om transitering av tredjelandsmedborgare

Ikraftträder
2005-12-01

Förordning (2014:1191) om ändring i förordningen (2005:755) om transitering av tredjelandsmedborgare

Omfattning
upph. 3, 4 §§; ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2015-01-01