Upphävd författning

Förordning (2005:862) med instruktion för Statskontoret

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2005-11-17
Ändring införd
SFS 2005:862 i lydelse enligt SFS 2007:46
Ikraft
2006-01-01
Upphäver
Förordning (1992:877) med instruktion för Statskontoret
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statskontoret är central förvaltningsmyndighet för utvärdering och uppföljning av statlig och statligt finansierad verksamhet.

[S2]Statskontoret skall, liksom Ekonomistyrningsverket och Verket för förvaltningsutveckling, bistå regeringen med det underlag regeringen behöver för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.

2 §  Statskontoret skall på regeringens uppdrag

  1. analysera och granska den offentliga förvaltningens funktionssätt,
  2. redovisa effekter av statliga åtgärder och reformer inom olika politikområden och ge underlag för omprövning och effektivisering av statlig och statligt finansierad verksamhet, samt
  3. lämna förslag på utvärderingar och studier som kan genomföras.

3 §  Statskontoret skall vidare

  1. informera om sina resultat, samt
  2. årligen redovisa en samlad analys utifrån genomförda uppdrag till regeringen.

4 §  Statskontoret skall efter överenskommelse bistå Regeringskansliet med stabsbiträde och andra former av utredningsstöd.

5 §  Statskontoret skall efter överenskommelse bistå statliga kommittéer.

Avgifter

6 §  Statskontoret får ta ut avgifter för sådant stöd som avses i 5 §.

Verksförordningens tillämpning

7 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statskontoret med undantag av 4, 5, 10-14, 22, 33 och 34 §§.

Myndighetens ledning

8 §  Statskontorets generaldirektör är chef för myndigheten.

9 § Har upphävts genom förordning (2007:46).

Personalföreträdare

Ändringar

Förordning (2005:862) med instruktion för Statskontoret

Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:46) om ändring i förordningen (2005:862) med instruktion för Statskontoret

Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2007-04-01

Ändring, SFS 2007:827

Omfattning
upph.