Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2005-12-01
Ändring införd
SFS 2005:900
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den som på allmän plats deltar i en allmän sammankomst enligt ordningslagen (1993:1617), som utgör demonstration eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, får inte helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation, om det vid sammankomsten uppkommer en störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan störning. Detsamma gäller den som på allmän plats deltar i en folksamling, som inte utgör allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen, om folksamlingen genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna.

[S2]Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl. Det gäller inte heller i den utsträckning deltagare i en allmän sammankomst, som avses i första stycket, med stöd av 2 kap. 11 a § ordningslagen fått tillstånd att helt eller delvis täcka ansiktet.

Prop. 2005/06:11: I paragrafens första stycke anges den yttre ramen för förbudet.

Enligt första meningen omfattar det den som på allmän plats deltar i en allmän sammankomst, som utgör demonstration eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, om det vid sammankomsten uppkommer en störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan störning. Förbudet omfattar således de allmänna sammankomster som anges i 2 kap. ...

2 §  Den som uppsåtligen bryter mot 1 § första stycket skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Prop. 2005/06:11: Det subjektiva rekvisitet och straffskalan har kommenterats i avsnitt 9.2.2.

Enligt andra meningen skall det inte dömas till ansvar i ringa fall. Bedömningen av om en överträdelse av förbudet är att anse som ringa får göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet och med beaktande av det ordningsupprätthållande syftet med förbudet. Särskilt bör beaktas om den maskerade deltagaren inte ...

3 §  Egendom som använts för att täcka ansiktet vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl för det.

Prop. 2005/06:11: Bestämmelsen, som behandlas i avsnitt 9.2.4, är utformad efter förebild från vad som föreskrivs om förverkande i 36 kap. 2 § brottsbalken och i diverse specialstraffrättsliga författningar. Den innebär att egendom som använts för att täcka ansiktet vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det ...

Ändringar

Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2005/06:72, Prop. 2005/06:11, Bet. 2005/06:JuU3
Ikraftträder
2006-01-01