Upphävd författning

Tillkännagivande (2006:1026) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2006-06-29
Ändring införd
SFS 2006:1026
Ikraft
2006-07-11
Upphäver
Tillkännagivande (1998:1352) enligt lagen (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I 2 § lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen finns regler om svenska domstolars rätt eller skyldighet att begära förhandsavgöranden från EG-domstolen om tolkningen av bestämmelser i internationella överenskommelser som Sverige har tillträtt och som har ingåtts inom ramen för Europeiska unionen i den omfattning som Sverige har åtagit sig detta. Regeringen skall ge till känna dels sådana åtaganden, dels bestämmelser i andra lagar om svensk domstols rätt eller skyldighet att begära förhandsavgörande från EG-domstolen. Följande finns att ge till känna.
Åtaganden enligt 2 § första stycket i lagen
  1. Konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) och tilläggsprotokollet till den konventionen har trätt i kraft den 1 oktober 1998. Sverige har i enlighet med artikel 2.2 b i tilläggsprotokollet förklarat att varje svensk domstol får begära att EG-domstolen meddelar ett förhandsavgörande i ett mål eller ärende som uppkommit vid den svenska domstolen och som rör tolkningen av Europolkonventionen, när domstolen anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken. Konventionen och tilläggsprotokollet finns intagna i SÖ 1999:26 och 1999:27.
  2. Konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (bedrägerikonventionen), protokollet till denna konvention (korruptionsprotokollet) samt protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av bedrägerikonventionen och korruptionsprotokollet (domstolsprotokollet) har trätt i kraft den 17 oktober 2002. Sverige har i enlighet med artikel 2.2 b i domstolsprotokollet förklarat att varje svensk domstol får begära att EG-domstolen meddelar ett förhandsavgörande i ett mål eller ärende som uppkommit vid den svenska domstolen och som rör tolkningen av bedrägerikonventionen eller korruptionsprotokollet, när domstolen anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken. Konventionen och protokollen finns intagna i SÖ 1999:29, 1999:30 och 1999:31.
  3. Konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål (CIS-konventionen) och protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av denna konvention har trätt i kraft den 25 december 2005. Sverige har i enlighet med artikel 2.2 b i protokollet förklarat att varje svensk domstol får begära att EG-domstolen meddelar ett förhandsavgörande i ett mål eller ärende som uppkommit vid den svenska domstolen och som rör tolkningen av CIS-konventionen, när domstolen anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken. Konventionen och protokollet finns intagna i SÖ 1999:43 och 1999:44.
Bestämmelser enligt 2 § andra stycket i lagen
  1. Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område och tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober 1982, den 25 maj 1989 och den 29 november 1996 (Brysselkonventionen) samt protokollet den 3 juni 1971 om EG- domstolens tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse enligt nämnda tillträdeskonventioner har trätt i kraft i förhållande till Sverige den 1 januari 1999. Konventionen och protokollet gäller som lag här i landet. Enligt artikel 2.1 i protokollet har följande svenska domstolar rätt att begära att EG-domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i en tolkningsfråga: Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen. Enligt artikel 2.2 har alla domstolar rätt att begära ett sådant förhandsavgörande när de utgör överinstans. Av artikel 2.3 följer att Svea hovrätt har rätt att begära ett sådant förhandsavgörande i fall som avses i artikel 37 i konventionen. I artikel 3 i protokollet finns ytterligare bestämmelser om rätt och skyldighet att begära förhandsavgörande. Konventionen och protokollet finns intagna i SFS 1998:358.
  2. Lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, i fråga om Romkonventionens protokoll, har trätt i kraft i förhållande till Sverige den 1 augusti 2004. Artiklarna 1-16 och 18-21 i konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Romkonventionen) samt artiklarna 1-4 i det första protokollet om Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av Romkonventionen gäller som lag här i landet med de anpassningar och ändringar som har gjorts genom tillträdeskonventionerna den 10 april 1984, den 18 maj 1992, den 29 november 1996 och den 14 april 2005. Enligt artikel 2.a i protokollet har följande svenska domstolar rätt att begära att EG-domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i en tolkningsfråga: Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen. Av artikel 2.b följer att alla domstolar har rätt att begära ett sådant förhandsavgörande när de utgör överinstans. Konventionen och protokollet finns intagna i en bilaga till lagen.

Ändringar

Tillkännagivande (2006:1026) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen

Förarbeten
Rskr. 2005/06:274, Prop. 2005/06:157, Bet. 2005/06:JuU39
Ikraftträder
2006-07-11

Ändring, SFS 2010:584

Omfattning
upph.