Upphävd författning

Tillkännagivande (2006:1032) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2006-07-06
Ändring införd
SFS 2006:1032
Ikraft
2006-07-18
Upphäver
Tillkännagivande (2005:1243) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen tillkännager enligt 4 § livsmedelslagen (2006:804) att följande bestämmelser i EG:s förordningar kompletteras av livsmedelslagens bestämmelser.
Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av livsmedelslagen
 1. Rådets förordning (EEG) nr 737/90 av den 22 mars 1990 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl (EGT L 82, 29.3.1990, s. 1, Celex 31990R0737).
 2. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (EGT L 37, 13.2.1993, s. 1, Celex 31993R0315).
 3. Rådets förordning (EG) nr 2991/94 av den 5 december 1994 om regler för bredbara fetter (EGT L 316, 9.12.1994, s. 2, Celex 31994R2991).
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel (EGT L 299, 23.11.1996, s. 1, Celex 31996R2232).
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1, Celex 31997R0258).
 6. Rådets förordning (EG) nr 2596/97 av den 18 december 1997 om förlängning av den frist som föreskrivs i artikel 149.1 i Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT L 351, 23.12.1997, s. 12, Celex 31997R2596).
 7. Rådets förordning (EG) nr 1037/2001 av den 22 maj 2001 om tillstånd för utbjudande och leverans för direkt konsumtion av vissa importerade viner som kan ha varit föremål för otillåtna oenologiska metoder enligt förordning (EG) nr 1493/1999 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 12, Celex 32001R1037).
 8. Rådets förordning (EG) nr 527/2003 av den 17 mars 2003 om tillstånd för saluföring och leverans för människors direkta konsumtion av vissa viner som importeras från Argentina och som kan ha varit föremål för oenologiska metoder som inte föreskrivs i förordning (EG) nr 1493/1999 (EUT L 78, 25.3.2003, s. 1, Celex 32003R0527).
 9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 av den 10 november 2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel (EUT L 309, 26.11.2003, s. 1, Celex 32003R2065).
 10. Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (EUT L 21, 28.1.2004, s. 11, Celex 32004R0136).
 11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4, Celex 32004R1935).
 12. Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 av den 12 januari 2005 om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel (EUT L 10, 13.1.2005, s. 18, Celex 32005R0037).
Grundförordningar inom området för EG:s gemensamma jordbrukspolitik eller EG:s gemensamma fiskeripolitik som kompletteras av livsmedelslagen i de delar de innehåller bestämmelser om förbud eller villkor för handhavande eller utsläppande på marknaden av livsmedel
 1. Rådets förordning (EEG) nr 1898/87 av den 2 juli 1987 om skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk och mjölkprodukter (EGT L 182, 3.7.1987, s. 36, Celex 31987R1898).
 2. Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker (EGT L 160, 12.6.1989, s. 1, Celex 31989R1576).
 3. Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner (EGT L 212, 22.7.1989, s. 79, Celex 31989R2136).
 4. Rådets förordning (EEG) nr 1906/90 av den 26 juni 1990 om vissa handelsnormer för fjäderfä (EGT L 173, 6.7.1990, s. 1, Celex 31990R1906).
 5. Rådets förordning (EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om vissa handelsnormer för ägg (EGT L 173, 6.7.1990, s. 5, Celex 31990R1907).
 6. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (EGT L 149, 14.6.1991, s. 1, Celex 31991R1601).
 7. Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit (EGT L 163, 17.6.1992, s. 1, Celex 31992R1536).
 8. Rådets förordning (EG) nr 2597/97 av den 18 december 1997 om ytterligare bestämmelser för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på konsumtionsmjölk (EGT L 351, 23.12.1997, s. 13, Celex 31997R2597).
 9. Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 179, 14.7.1999, s. 1, Celex 31999R1493).
 10. Rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (EGT L 17, 21.1.2000, s. 22, Celex 32000R0104).
 11. Rådets förordning (EG) nr 865/2004 av den 29 april 2004 om den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja och bordsoliver och om ändring av förordning (EEG) nr 827/68 (EUT L 161, 30.4.2004, s. 97, Celex 32004R0865).
Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de delar de innehåller bestämmelser om livsmedel eller livsmedelskontroll
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, Celex 32002R0178).
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, Celex 32003R1829).
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/718/EG (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, Celex 32003R1830).
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, Celex 32005R0396).
Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de delar som anges i det följande
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999), såvitt gäller
  • artikel 2, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedelslagen,
  • artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som utförs på slakteri och som avser kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar av varor som är avsedda att användas som livsmedel,
  • artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedelslagen,
  • artikel 9, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedelslagen,
  • artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedelslagen,
  • bilaga XI, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedelslagen.
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1, Celex 32000R1760), såvitt gäller avdelning II.
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160), såvitt gäller
  • artikel 3.2, artikel 5.4 c och artikel 7, i de delar som gäller kontrollprogram i fråga om bearbetning och beredning av livsmedel av animaliskt ursprung,
  • artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som utför prover inom ramen för kontrollprogram i fråga om bearbetning och beredning av livsmedel av animaliskt ursprung.
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852), utom såvitt gäller
  • del A, punkt 3 a och 3 b i bilaga I,
  • del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller foder,
  • del A, punkt 4 h och 4 j i bilaga I,
  • del A, punkt 5 h i bilaga I,
  • del A, punkt 8 a och 8 b i bilaga I,
  • kapitel VI, punkt 4 i bilaga II.
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, Celex 32004R0853), utom såvitt gäller
  • avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,
  • avsnitt I, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
  • avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första meningen i bilaga III,
  • avsnitt I, kapitel IV, punkterna 1 och 6 i bilaga III,
  • avsnitt II, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
  • avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,
  • avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III,
  • avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1, 2 och 5 i bilaga III.
 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854), utom såvitt gäller
  • artikel 4, i de delar som faller inom andra lagars tillämpningsområde,
  • artikel 5.1 c och 5.3 d,
  • artikel 5.1 e och 5.1 f, i de delar som faller inom andra lagars tillämpningsområde,
  • avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar bestämmelsen gäller animaliska biprodukter,
  • avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a, C, F, punkt 1 samt E, i de delar som gäller animaliska biprodukter, i bilaga I,
  • avsnitt II, kapitel I, punkt 2, i den del bestämmelsen gäller djurskydd, och punkt 4 i bilaga I,
  • avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,
  • avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,
  • avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,
  • avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,
  • avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,
  • avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,
  • kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV, i de delar kontrollen avser annat än tillstånd enligt avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 3 i bilaga III i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004.
Övriga förordningar
 1. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december 2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött (EUT L 338, 22.12.2005, s. 60, Celex 32005R2075), utom såvitt gäller
  • artikel 4.2,
  • artiklarna 8-10,
  • artikel 12.1, i de delar som gäller annat än undersökning vid slakt eller otjänligförklarande till livsmedel,
  • artiklarna 12.2-12.4.

Ändringar

Tillkännagivande (2006:1032) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Ikraftträder
2006-07-18

Ändring, SFS 2007:601

Omfattning
upph.