Upphävd författning

Tillkännagivande (2006:1035) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2006-07-06
Ändring införd
SFS 2006:1035
Ikraft
2006-07-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. att följande bestämmelser i EG:s grundförordningar kompletteras av bestämmelser i lagen om kontroll av husdjur, m.m.
Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m. i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde
  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).
Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m. i de delar som anges i det följande
  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160)
    • artikel 3.2 c, såvitt gäller kontroll av djurhållare som är anslutna till godkända kontrollprogram enligt artikel 7,
    • artikel 7, såvitt gäller kontrollprogram vid primärproduktion av djur,
    • artikel 12, i den del bestämmelsen avser laboratorier som deltar i kontrollprogram enligt artikel 7 i primärproduktionen av djur.

Ändringar

Tillkännagivande (2006:1035) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Ikraftträder
2006-07-18

Ändring, SFS 2009:913

Omfattning
upph.