Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:807 i lydelse enligt SFS 2014:706
Ikraft
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Lagens syfte

1 §  Denna lag syftar till att

 1. främja animalieproduktionen och djurs lämplighet för avel i näringsverksamhet,
 2. förebygga sjukdomar hos djur, samt
 3. främja en långsiktig förvaltning av husdjursgenetiska resurser.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som anger syftet med lagen, motsvarar delvis 1 § första stycket nuvarande lagen. Lagens syfte utökas dock jämfört med den nuvarande lagen till att även avse främjande av långsiktig förvaltning av husdjursgenetiska resurser. En långsiktig förvaltning av de husdjursgenetiska resurserna innebär att den genetiska (ärftliga) variationen bibehålls i populationerna och att risken för inavel med olika genetiska defekter som följd (vilket kan påverka djurens hälsotillstånd och välbefinnande) ...

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

2 §  Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-bestämmelser) som har samma syfte som lagen. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

[S2]I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen har kommenterats i avsnitten 8.2–8.4 och 14.1. Den saknar motsvarighet i nuvarande lag. Av paragrafens första stycke framgår att lagen kompletterar de bestämmelser i EG-förordningar som faller inom tillämpningsområdet för lagen. Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling vilka grundförordningar som avses.

Kontroll av husdjur m.m.

3 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruksverk får för det syfte som anges i 1 §

 1. meddela föreskrifter om kontroll av husdjur och av andra djur som människan har i sin vård,
 2. ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll,
 3. meddela föreskrifter om seminverksamhet, överföring av befruktade ägg mellan hondjur och om ägg för avelsändamål.

Prop. 2005/06:128: 4–7 §§ Paragraferna motsvarar i sak bestämmelserna i 3–5 a §§ nuvarande lag.

4 §  Den som innehar djur av sådant slag och inom sådant område för vilket kontroll enligt 3 § 2 har anordnats har rätt att få djuren anslutna till kontrollen. Fortsatt anslutning får vägras, om djurens innehavare inte följer de föreskrifter som gäller för kontrollen.

5 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att djur som omfattas av kontroll enligt denna lag får överlåtas under särskild beteckning som är förbehållen sådana djur.

6 §  Om det finns hälsokontroll anordnad för slaktsvin eller nötkreatur, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket

 1. meddela föreskrifter om att en avgift får tas ut vid slakt av svin eller nötkreatur från sådana besättningar som inte omfattas av kontrollen och i vilka sjukdomar i särskilt hög grad förekommer, och
 2. överlämna åt innehavare av slakteri att ta ut avgiften av den som lämnar svinen eller nötkreaturen till slakt.

7 §  Om det finns hälsokontroll anordnad för kronhjort och dovhjort, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket meddela föreskrifter om vad som skall gälla för att kronhjortar och dovhjortar som inte omfattas av kontrollen skall få flyttas till eller från ett hägn. Föreskrifterna får avse också andra djurslag som hålls i sambete med kronhjort eller dovhjort.

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

8 §  Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna i enlighet med vad regeringen bestämmer.

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

9 §  Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.

[S2]Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen har kommenterats i avsnitt 9.4 och 14.3. Bestämmelsen i första stycket innebär att det i lagen slås fast att Jordbruksverket har ett ansvar för att samordna övriga kontrollmyndigheters kontroll och lämna råd och hjälp i kontrollverksamheten.

I andra stycket anges att kontrollmyndigheterna utöver den offentliga ...

Rätt till upplysningar och tillträde

10 §  En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att

 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen och där göra undersökningar och ta prover.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.4, har ingen motsvarighet i den nuvarande lagen. Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen och om rätt till upplysningar m.m. vid offentlig kontroll. Den har utformats på motsvarande bestämmelse i den nya livsmedelslagen och i den nya lagen om foder och ...

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

11 §  Den som är föremål för offentlig kontroll skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen skall kunna genomföras.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.5, saknar motsvarighet i den nuvarande lagen. Bestämmelsen ger stöd för att kontrollmyndigheten skall kunna verkställa artikel 4 g i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 882/2004. Bestämmelsen innebär att den som är föremål för offentlig kontroll är skyldig att bistå kontrollmyndigheten med hjälp. ...

Förelägganden och förbud

12 §  Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.5, har ingen motsvarighet i den nuvarande lagen. Enligt paragrafen får, utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, den myndighet som utövar offentlig kontroll meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen, föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen och de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen skall följas. ...

Vite

13 §  Förelägganden och förbud enligt denna lag eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Prop. 2005/06:128: Förelägganden eller förbud enligt lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite. För vitesföreläggande gäller bestämmelserna i lagen (1985:206) om viten.

Rättelse

14 §  Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.5, innehåller bestämmelser om rättelse på enskilds bekostnad. Den har ingen motsvarighet i den nuvarande lagen.

Hjälp av Polismyndigheten

15 §  Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:706).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.6, har ingen motsvarighet i den nuvarande lagen I första stycket anges att polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut som har meddelats med stöd av lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller de EGbestämmelser som kompletteras av lagen.

I paragrafens ...

Avgifter

16 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur avgifterna skall beräknas.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.5, har ingen motsvarighet i den nuvarande lagen. Enligt paragrafen får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket meddela föreskrifter om dels skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll, dels hur avgifterna skall beräknas.

Straffbestämmelser

17 §  Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § 3, 5 eller 7 §.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.7, motsvarar i sak av 7 § nuvarande lagen.

18 §  Till ansvar enligt denna lag döms inte, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

[S2]Om ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud har överträtts, döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Prop. 2005/06:128: Första stycket i paragrafen har sin motsvarighet i 7 § den nuvarande lagen. Enligt bestämmelsen skall inte dömas till ansvar enligt lagen om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Andra stycket, som har kommenterats i avsnitt 14.7, har inte någon motsvarighet i den nuvarande lagen. Bestämmelsen innebär att den som har överträtt ...

Överklagande m.m.

19 §  Beslut enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter som har meddelats av en sådan organisation eller sammanslutning som avses i 3 § 2 eller av ett sådant slakteri som avses i 6 § 2, får överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]Beslut som har meddelats av en sådan organisation som avses i artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen får överklagas hos Jordbruksverket.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.9, motsvarar i huvudsak innehållet i 8 § första stycket nuvarande lagen. Jämfört med den nuvarande lagen har dock tillagts att även beslut som har meddelats av en sådan organisation som avses i artikel 7.2 i Europaparlamentets och

rådets ...

20 §  Jordbruksverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelats

 1. enligt denna lag,
 2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
 3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

[S2]Detsamma gäller beslut som har meddelats av en annan statlig förvaltningsmyndighet eller en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

[S3]Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos förvaltningsdomstol, om en organisation, en sammanslutning eller ett slakteri först har beslutat i saken. Detsamma gäller om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:1260).

Prop. 2008/09:211: Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 9.6. Paragrafen har ändrats redaktionellt. Därutöver har i paragrafens nya andra stycke tillagts att beslut som har meddelats av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen om officiella veterinärer kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I det nya tredje stycket föreskrivs att Jordbruksverket för det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol om ...

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.8, motsvarar delvis 8 § andra stycket i den nuvarande lagen. Enligt bestämmelsen får beslut som Jordbruksverket eller en annan statlig förvaltningsmyndighet, har meddelat enligt lagen, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Förutom Jordbruksverket kan länsstyrelsen ...

21 §  En myndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.8, saknar motsvarighet i den nuvarande lagen. Enligt bestämmelsen får en myndighet bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Ändringar

Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
CELEX-nr
32005L0024
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2009:1260) om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:27, Prop. 2008/09:211, Bet. 2009/10:MJU7
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2014:706) om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
2015-01-01