Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:807 i lydelse enligt SFS 2021:172
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Lag (1985:342) om kontroll av husdjur m.m
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Lagens syfte

1 §  Denna lag syftar till att

 1. främja animalieproduktionen och djurs lämplighet för avel i näringsverksamhet,
 2. förebygga sjukdomar hos djur, samt
 3. främja en långsiktig förvaltning av husdjursgenetiska resurser.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som anger syftet med lagen, motsvarar delvis 1 § första stycket nuvarande lagen. Lagens syfte utökas dock jämfört med den nuvarande lagen till att även avse främjande av långsiktig förvaltning av husdjursgenetiska resurser. En långsiktig förvaltning av de husdjursgenetiska resurserna innebär att den genetiska (ärftliga) variationen bibehålls i populationerna och att risken för inavel med olika genetiska defekter som följd (vilket kan påverka djurens hälsotillstånd och välbefinnande) ...

EU-bestämmelser som lagen kompletterar

2 §  Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar (EU-bestämmelser) som har samma syfte som lagen. Regeringen ska i tillkännage vilka grundförordningar som avses.

[S2]I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde ska regeringen på samma sätt som i första stycket tillkännage vilka bestämmelser som denna lag kompletterar.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta de beslut som behövs för att komplettera EU-bestämmelserna. Lag (2021:172).

Ord och uttryck

2 a §  I denna lag betyder

 1. uttrycket offentlig kontroll
  1. offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll),
  2. offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel), och
  3. kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen följs,
 2. uttrycket annan offentlig verksamhet
  1. annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625,
  2. annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2016/1012, och
  3. sådan offentlig verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, och
 3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning (EU) 2017/625. Lag (2021:172).

Tillämpning av förordning (EU) 2017/625

2 b §  Regeringen får meddela föreskrifter om att förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas helt eller delvis vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avser bestämmelser om djurhälsa och som faller utanför förordningens tillämpningsområde. Lag (2021:172).

Kontroll av husdjur m.m.

3 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruksverk får för det syfte som anges i 1 §

 1. meddela föreskrifter om kontroll av husdjur och av andra djur som människan har i sin vård,
 2. ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll,
 3. meddela föreskrifter om seminverksamhet, överföring av befruktade ägg mellan hondjur och om ägg för avelsändamål.

Prop. 2005/06:128: 4–7 §§ Paragraferna motsvarar i sak bestämmelserna i 3–5 a §§ nuvarande lag.

4 §  Den som innehar djur av sådant slag och inom sådant område för vilket kontroll enligt 3 § 2 har anordnats har rätt att få djuren anslutna till kontrollen. Fortsatt anslutning får vägras, om djurens innehavare inte följer de föreskrifter som gäller för kontrollen.

5 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att djur som omfattas av kontroll enligt denna lag får överlåtas under särskild beteckning som är förbehållen sådana djur.

6 §  Om det finns hälsokontroll anordnad för slaktsvin eller nötkreatur, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket

 1. meddela föreskrifter om att en avgift får tas ut vid slakt av svin eller nötkreatur från sådana besättningar som inte omfattas av kontrollen och i vilka sjukdomar i särskilt hög grad förekommer, och
 2. överlämna åt innehavare av slakteri att ta ut avgiften av den som lämnar svinen eller nötkreaturen till slakt.

7 §  Om det finns hälsokontroll anordnad för kronhjort och dovhjort, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket meddela föreskrifter om vad som skall gälla för att kronhjortar och dovhjortar som inte omfattas av kontrollen skall få flyttas till eller från ett hägn. Föreskrifterna får avse också andra djurslag som hålls i sambete med kronhjort eller dovhjort.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

8 §  Offentlig kontroll utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna (kontrollmyndigheterna) enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (2021:172).

Prop. 2020/21:43: I första stycket stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och beslut som den offentliga kontrollen avser. Innebörden av uttrycket offentlig kontroll framgår av 2 a §.

9 §  Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.

[S2]Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna. Lag (2021:172).

Prop. 2020/21:43: Delegering av vissa uppgifter 9 a § I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa uppgifter som

Prop. 2005/06:128: Paragrafen har kommenterats i avsnitt 9.4 och 14.3. Bestämmelsen i första stycket innebär att det i lagen slås fast att Jordbruksverket har ett ansvar för att samordna övriga kontrollmyndigheters kontroll och lämna råd och hjälp i kontrollverksamheten.

I andra stycket anges att kontrollmyndigheterna utöver den offentliga ...

Delegering av vissa uppgifter

9 a §  I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk person. Lag (2021:172).

Förvaltningslagens tillämpning

9 b §  Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 • 10 § om partsinsyn,
 • 16-18 §§ om jäv,
 • 23 § om utredningsansvaret,
 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
 • 25 § om kommunikation,
 • 27 § om dokumentation av uppgifter,
 • 31 § om dokumentation av beslut,
 • 32 § om motivering av beslut,
 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,
 • 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
 • 42 § om vem som får överklaga ett beslut. Lag (2021:172).

Tystnadsplikt

9 c §  Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna utfördes. Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har utfört laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på prover som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket. Lag (2021:172).

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

9 d §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. hur ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter ska bedriva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet,
 2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket, och
 3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften. Lag (2021:172).

Rätt till upplysningar och tillträde

10 §  En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den utsträckning det behövs för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, rätt att

 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen och där göra undersökningar och ta prover.

[S2]Första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och för inspektörer och experter som utsetts av kommissionen. Lag (2021:172).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till bl.a. upplysningar och tillträde till områden. Övervägandena finns i avsnitt 12.6.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.4, har ingen motsvarighet i den nuvarande lagen. Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen och om rätt till upplysningar m.m. vid offentlig kontroll. Den har utformats på motsvarande bestämmelse i den nya livsmedelslagen och i den nya lagen om foder och ...

Skyldighet att lämna hjälp

11 §  Den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet ska, utöver vad som följer av artikel 15.2 och 15.6 i förordning (EU) 2017/625 och artikel 46.2 i förordning (EU) 2016/1012, lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras. Lag (2021:172).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller en bestämmelse om skyldighet för den som är föremål för offentlig kontroll att tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen ska kunna genomföras. Övervägandena finns i avsnitt 12.7.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.5, saknar motsvarighet i den nuvarande lagen. Bestämmelsen ger stöd för att kontrollmyndigheten skall kunna verkställa artikel 4 g i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 882/2004. Bestämmelsen innebär att den som är föremål för offentlig kontroll är skyldig att bistå kontrollmyndigheten med hjälp. ...

Förelägganden

12 §  Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får en kontrollmyndighet besluta de förelägganden som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med stöd av EU- bestämmelserna ska följas. Lag (2021:172).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.5, har ingen motsvarighet i den nuvarande lagen. Enligt paragrafen får, utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, den myndighet som utövar offentlig kontroll meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen, föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen och de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen skall följas. ...

Vite

13 §  Förelägganden enligt denna lag eller enligt de EU- bestämmelser som lagen kompletterar får förenas med vite. Lag (2021:172).

Prop. 2005/06:128: Förelägganden eller förbud enligt lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite. För vitesföreläggande gäller bestämmelserna i lagen (1985:206) om viten.

Rättelse

14 §  Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad. Lag (2021:172).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.5, innehåller bestämmelser om rättelse på enskilds bekostnad. Den har ingen motsvarighet i den nuvarande lagen.

Hjälp av Polismyndigheten

15 §  Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med stöd av EU- bestämmelserna.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2021:172).

Prop. 2020/21:43: I paragrafen görs en språklig ändring i första stycket.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.6, har ingen motsvarighet i den nuvarande lagen I första stycket anges att polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut som har meddelats med stöd av lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller de EGbestämmelser som kompletteras av lagen.

I paragrafens ...

Avgifter

16 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur avgifterna ska beräknas. Lag (2021:172).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter. Övervägandena finns i avsnitt 12.8.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.5, har ingen motsvarighet i den nuvarande lagen. Enligt paragrafen får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket meddela föreskrifter om dels skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll, dels hur avgifterna skall beräknas.

Straffbestämmelser

17 §  Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § 3, 5 eller 7 §.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.7, motsvarar i sak av 7 § nuvarande lagen.

18 §  Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

[S2]Det ska inte heller dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet. Lag (2021:172).

Prop. 2005/06:128: Första stycket i paragrafen har sin motsvarighet i 7 § den nuvarande lagen. Enligt bestämmelsen skall inte dömas till ansvar enligt lagen om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Andra stycket, som har kommenterats i avsnitt 14.7, har inte någon motsvarighet i den nuvarande lagen. Bestämmelsen innebär att den som har överträtt ...

Överklagande m.m.

19 §  Beslut enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter som har meddelats av en sådan organisation eller sammanslutning som avses i 3 § 2 eller av ett sådant slakteri som avses i 6 § 2, får överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]Beslut som har meddelats av en sådan organisation som avses i artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen får överklagas hos Jordbruksverket.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.9, motsvarar i huvudsak innehållet i 8 § första stycket nuvarande lagen. Jämfört med den nuvarande lagen har dock tillagts att även beslut som har meddelats av en sådan organisation som avses i artikel 7.2 i Europaparlamentets och

rådets ...

20 §  Jordbruksverkets beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelats

 1. enligt denna lag,
 2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
 3. enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.

[S2]Detsamma gäller beslut som har meddelats av en annan statlig förvaltningsmyndighet, av en officiell veterinär som har förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, av ett organ med delegerade uppgifter, i andra fall än vad som anges i 19 §, eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2021:172).

Prop. 2008/09:211: Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 9.6. Paragrafen har ändrats redaktionellt. Därutöver har i paragrafens nya andra stycke tillagts att beslut som har meddelats av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen om officiella veterinärer kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I det nya tredje stycket föreskrivs att Jordbruksverket för det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol om ...

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 12.10.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.8, motsvarar delvis 8 § andra stycket i den nuvarande lagen. Enligt bestämmelsen får beslut som Jordbruksverket eller en annan statlig förvaltningsmyndighet, har meddelat enligt lagen, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Förutom Jordbruksverket kan länsstyrelsen ...

20 a §  Jordbruksverket ska föra det allmännas talan i förvaltningsdomstol, om en organisation, en sammanslutning eller ett slakteri först har beslutat i saken. Detsamma gäller om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär.

[S2]Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.

[S3]Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Lag (2021:172).

21 §  En myndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 14.8, saknar motsvarighet i den nuvarande lagen. Enligt bestämmelsen får en myndighet bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Ändringar

Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
CELEX-nr
32005L0024
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2009:1260) om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:27, Prop. 2008/09:211, Bet. 2009/10:MJU7
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2014:706) om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2021:172) om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2020/21:198, Prop. 2020/21:43, Bet. 2020/21:MJU6
Omfattning
upph. rubr. närmast före 9 §; ändr. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 §§, rubr. närmast före 2, 8, 11, 12 §§; nya 2 a, 2 b, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 20 a §§, rubr. närmast före 2 a, 2 b, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§
Ikraftträder
2021-04-01