Upphävd författning

Tillkännagivande (2006:1036) om de EG-bestämmelser som kompletteras av växtskyddslagen (1972:318)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2006-07-06
Ändring införd
SFS 2006:1036
Ikraft
2006-07-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Regeringen tillkännager enligt 2 a § växtskyddslagen (1972:318) att artiklarna 41-46 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882) kompletteras av bestämmelser i växtskyddslagen.

Ändringar

Tillkännagivande (2006:1036) om de EG-bestämmelser som kompletteras av växtskyddslagen (1972:318)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Ikraftträder
2006-07-18

Ändring, SFS 2019:677

Omfattning
upph.