Upphävd författning

Växtskyddslag (1972:318)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1972-06-02
Ändring införd
SFS 1972:318 i lydelse enligt SFS 2018:784
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

Tillämpningsområde

1 §  I denna lag avses med

[S2]växt: levande växt eller levande växtdel, inklusive fröer,

[S3]växtprodukt: produkt av växtursprung som inte är en växt enligt denna lag och som

 1. har karaktär av en råvara, eller
 2. har genomgått en enklare bearbetning,

[S4]växtskadegörare: art, stam, eller biotyp av växt, djur eller patogen som är skadlig för växt, växtodling eller växtprodukt.

[S5]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om vad som avses med växt och växtprodukt enligt lagen. Lag (2013:1057).

Prop. 2005/06:128: I paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 15.2.1, anges vissa centrala definitioner i lagen. Nytt är att begreppen växt och växtprodukt definieras vart och ett för sig.

Enligt första stycket avses med växt enligt lagen levande växt eller levande växtdel, inklusive fröer. Begreppet har anpassats till definitionen i artikel 2.1 a i direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter ...

Prop. 2012/13:174: Paragrafens andra stycke har ändrats. Ändringen innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter om vad som avses med växtprodukt. Bemyndigandet ger möjlighet att på en annan nivå än lag precisera och anpassa begreppet växtprodukt till ändringar i EU-rätten eller andra internationella åtaganden. I paragrafen har vissa redaktionella ändringar gjorts. Bestämmelsen har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2012/13:174#S5-1" ...

Prop. 2021/22:148: I paragrafen, som saknar motsvarighet i den nuvarande växtskyddslagen (1972:318), anges vilket syfte lagen har. Övervägandena finns i avsnitt 9.2.

2 a §  Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-bestämmelser) som faller inom tillämpningsområdet för lagen. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

[S2]I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna. Lag (2006:808).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitten 8 och 15.1, är ny.

Av paragrafens första stycke framgår att lagen kompletteras av de EGbestämmelser som faller inom tillämpningsområdet för lagen. Rege-

ringen tillkännager i Svensk författningssamling vilka grundförordningar som avses.

Av paragrafens andra stycke, ...

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka växtskadegörare som åtgärder enligt 5 och 5 a §§ får vidtas mot. Sådana föreskrifter får meddelas endast när det gäller växtskadegörare som allvarligt kan skada växter, växtprodukter, växtodlingar, skogar eller annan mark.

[S2]Beträffande andra växtskadegörare än sådana som avses i första stycket får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller beslut som avses i 5 och 5 a §§, om det finns särskilda skäl. Sådana föreskrifter och beslut som avses i 5 § ska vara tidsbegränsade. Lag (2013:1057).

Prop. 2005/06:128: Till följd av att begreppet växt i 1 § numera är uppdelat i två begrepp växt och växtprodukt – har ordet växtprodukter lagts till i första stycket.

Prop. 2012/13:174: Ändringen i bestämmelsens första stycke innebär att det förtydligas att åtgärder som avses i såväl 5 § som 5 a § får vidtas mot de växtskadegörare som bestämmelsen omfattar. Det är således fråga om åtgärder för att bekämpa, hindra spridning av, kartlägga förekomst av, fastställa frihet

från och kontrollera spridning av växtskadegörare. Vidare ändras ...

Anmälningsskyldighet

4 §  Den som konstaterar eller misstänker förekomst av en växtskadegörare som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § ska genast anmäla detta till den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten.

[S3]Den som har gjort en anmälan enligt första stycket ska på begäran av den myndighet som regeringen bestämmer lämna ytterligare upplysningar om den anmälda förekomsten. Lag (2016:1125).

Åtgärder

5 §  För att bekämpa och hindra spridning av sådana växtskadegörare som avses i 3 § får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

 1. förelägga fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att vidta åtgärder för bekämpning av växtskadegörare på fastigheten,
 2. besluta om smittrening av lokaler, redskap, transportmedel eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare,
 3. besluta om smittrening eller förstöring av växter eller växtprodukter eller förpackningar till växter eller växtprodukter eller om begränsning i rätten att använda växter eller växtprodukter eller sådana förpackningar,
 4. förbjuda sådd eller plantering av växter,
 5. meddela föreskrifter om odling eller skörd av växter,
 6. förbjuda eller föreskriva villkor för införsel, utförsel eller bortförande, innehav eller annan hantering av växter, växtprodukter, växtskadegörare, jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av växtskadegörare,
 7. vidta eller föreskriva andra nödvändiga åtgärder i fråga om enskildas egendom.

[S2]Åtgärder som avses i första stycket 2, 3 eller 7 får verkställas genom en myndighets försorg.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlåta till ett enskilt kontrollorgan som är juridisk person att i samband med införsel av växter, växtprodukter, växtskadegörare, jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av växtskadegörare besluta om sådana åtgärder som avses i första stycket 1–3. Överlåtelsen får även avse beslut om förbud eller villkor för införsel av eller bortförande av växter, växtprodukter, växtskadegörare, jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av växtskadegörare i enlighet med första stycket 6.Lag (2013:1057).

Prop. 2005/06:128: Till följd av att begreppet växt i 1 § numera är uppdelat i två begrepp – växt och växtprodukt – har ordet växtprodukter lagts till i punkterna 3 och 6. Den sistnämnda punkten har dessutom kompletterats så att den även omfattar innehav eller annan hantering av bl.a. växt och växtprodukt. Bestämmelsen har även utökats med annat odlingssubstrat än jord, kompost eller gödsel. Med odlingssubstrat avses ämne som växter odlas i och med den huvudsakliga funktionen att ge växten stadga och utgöra förlag ...

Prop. 2012/13:174: Paragrafens första stycke har ändrats på så sätt att en hänvisning görs till båda styckena i 3 §. Ändringen tydliggör att åtgärder enligt paragrafen kan vidtas såväl mot växtskadegörare som finns angivna i föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § första stycket som mot andra växtskadegörare, under förutsättning att det finns särskilda skäl. Därutöver har redaktionella ändringar gjorts i paragrafen. Paragrafen har utformats i enlighet med vad Lagrådet har föreslagit.

5 a §  För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från och kontrollera spridning av sådana växtskadegörare som avses i 3 § får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

 1. meddela föreskrifter om att den som odlar växter eller handlar med växter eller växtprodukter ska anmäla verksamheten till en viss myndighet och föra anteckningar om verksamheten,
 2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning av växter, växtprodukter, jord eller annat odlingssubstrat, mark, lokaler, transportmedel, förpackningar, redskap eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare samt om undersökning av sundhetsintyg.

[S2]Åtgärder som avses i första stycket 2 får verkställas genom en myndighets försorg.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till ett enskilt kontrollorgan som är juridisk person överlåta att i enskilda fall besluta om provtagning eller undersökning enligt första stycket 2.Lag (2013:1057).

Prop. 2005/06:128: Till följd av att begreppet växt i 1 § numera är uppdelat i två begrepp – växt och växtprodukt – har ordet växtprodukter lagts till i punkterna 1 och 2.

I paragrafen införs ett nytt sista stycke. Enligt detta får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer till enskilt kontrollorgan som är juridisk person överlåta att i enskilda fall besluta om provtagning eller undersökning av växt, växtprodukt, jord eller annat odlingssubstrat, mark, lokal, transportmedel, förpackning, ...

Prop. 2012/13:174: Paragrafens första stycke har ändrats på så sätt att en hänvisning görs till 3 §. Ändringen tydliggör att åtgärder enligt paragrafen kan vidtas såväl mot växtskadegörare som finns angivna i föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § första stycket som mot andra växtskadegörare, under förutsättning att det finns särskilda skäl enligt 3 § andra stycket. Vidare har i punkten 2 gjorts ett tillägg som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter ...

Övriga bestämmelser

6 §  En innehavare av mark, byggnad eller transportmedel är skyldig att lämna tillträde för en åtgärd enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

[S2]Innehavaren är även skyldig att lämna tillträde enligt första stycket för åtgärder som utförs av EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer eller experter. Lag (2006:808).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 15.2.3, reglerar vilka skyldigheter som innehavaren av mark, byggnad eller transportmedel har när det gäller tillträde till dessa områden för åtgärder enligt lagen eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

Genom ett nytt andra stycke skall innehavaren – förutom de nationella myndigheterna – även ge EG:s institutioner eller av institutionerna utsedda ...

6 a §  Den som utövar offentlig kontroll har rätt att för denna kontroll på begäran få sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som behövs för den offentliga kontrollen.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna. Lag (2006:808).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 15.3.2, är ny.

Enligt bestämmelsen skall den som utövar offentlig kontroll ha rätt att för denna kontroll på begäran få upplysningar och ta del av handlingar som behövs för den offentliga kontrollen. Detta gäller även upplysningar till EG:s institutioner samt till inspektörer eller experter som har utsetts av institutionerna.

6 b §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för företag som för exportändamål använder, producerar eller behandlar växtprodukter av trä som kan hysa växtskadegörare att utöva en efter verksamhetens art lämpad egenkontroll. Lag (2013:1057).

Prop. 2012/13:174: Paragrafen är ny. Bestämmelsen innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för företag att utöva egenkontroll över verksamheten. För att omfattas av bestämmelsen ska det vara fråga om företag som för exportändamål använder, producerar eller behandlar växtprodukter av trä. Uttrycket exportändamål innebär att både företag som själva exporterar och företag som levererar produkter till det exporterande företaget omfattas av bestämmelsen. ...

7 §  Om någon inte fullgör en skyldighet som han eller hon har förelagts att utföra av en myndighet med stöd av 5 eller 7 a § andra stycket, kan myndigheten låta verkställa åtgärden på hans eller hennes bekostnad. Lag (2013:1057).

Prop. 2012/13:174: Paragrafens första stycke har ändrats på så sätt att en hänvisning görs till 7 a § andra stycket. Ändringen innebär att en myndighet kan låta verkställa de åtgärder som har beslutats med stöd av 7 a § på en enskilds bekostnad. Vidare förtydligas att det är förelägganden som en myndighet gjort med stöd av 5 § som kan verkställas på den enskildes bekostnad. Därutöver har redaktionella ändringar gjorts i paragrafen. Bestämmelsen har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2012/13:174#S5-3" ...

Prop. 2021/22:148: Paragrafen innehåller ett bemyndigande att meddela föreskrifter och en rätt att fatta beslut i andra fall än som avses i 6 § när det gäller åtgärder mot andra växtskadegörare än karantänskadegörare. Övervägandena finns i avsnitten 9.2 och 9.4.3.

7 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sundhetsintyg.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även

 1. i det enskilda fallet besluta om att avlägsna eller ogiltigförklara ett sundhetsintyg om det finns brister i intyget, och
 2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om användning, behandling eller förstöring och andra liknande åtgärder när det gäller växter, växtprodukter eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare om det finns brister i eller saknas ett sundhetsintyg.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till en juridisk person att utfärda sådant sundhetsintyg som krävs vid förflyttning inom Europeiska unionen och export av växter eller växtprodukter.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkor för ett överlämnande som avses i tredje stycket. Lag (2013:1057).

Prop. 2005/06:128: Till följd av att begreppet växt i 1 § numera har delats upp i två begrepp – växt och växtprodukt – har orden växtprodukter lagts till i andra stycket.

Prop. 2012/13:174: Paragrafens andra stycke är nytt och innebär att det införs nya bemyndiganden som ger regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om åtgärder om det finns brister i eller om det saknas sundhetsintyg. Sådana brister kan exempelvis bestå i att sundhetsintyget har felaktig utformning eller placering, att det innehåller felaktiga uppgifter, att det saknar uppgifter eller att sundhetsintyget inte överensstämmer med ...

8 §  För kostnader eller förluster som föranletts av beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen för att bekämpa eller hindra spridning av växtskadegörare kan, om det finns särskilda skäl, ersättning lämnas av statsmedel. Frågor om ersättning prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förutsättningarna för att ersättning ska kunna lämnas och om de kostnader och förluster som ska kunna ersättas. Lag (2013:1057).

Prop. 2013/14:18: I promemorian föreslås ett nytt bemyndigande i växtskyddslagen (1972:318). I den gällande växtskyddslagen anges att ersättning av allmänna medel kan ges för kostnad eller förlust som föranletts av beslut om att bekämpa eller hindra spridning av växtskadegörare enligt växtskyddslagen eller föreskrifter som ...

Prop. 2021/22:148: Paragrafen innehåller bemyndiganden att meddela föreskrifter om egenkontroll, dokumentation, uppgiftslämnande och anmälan. Övervägandena finns i avsnitt 9.5–9.8.

 • HFD 2013:37:Potatisodlare har ansetts berättigad till ersättning av statliga medel för kostnader och förlust som föranletts av Jordbruksverkets beslut om ingripande enligt växtskyddslagen.

8 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för handläggning av frågor om tillstånd, omhändertagande av gods eller för kontroll, inspektion eller därmed sammanhängande eller jämförlig åtgärd som regleras av denna lag. Lag (2006:808).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 15.3.3, är ny.

Genom paragrafen införs en möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om avgifter. Avgifter får, enligt bestämmelsen, tas ut för bl.a. handläggning av fråga om tillstånd, kontroll eller därmed sammanhängande eller jämförlig åtgärd. Sammanhängande åtgärd avser handläggning av exempelvis frågor om registrering ...

9 §  Polismyndigheten skall på begäran av annan myndighet lämna handräckning när det behövs för kontroll av att lagen eller med stöd av lagen meddelade bestämmelser efterleves eller för verkställighet av beslut enligt 7 §.

Prop. 2021/22:148: Paragrafen innehåller i första meningen en upplysning om att det finns bestämmelser i växtskyddsförordningen om sundhetscertifikat och andra sundhetsintyg. Förutom sundhetscertifikat innehåller växtskyddsförordningen bestämmelser om växtpass och märkning med ISPM 15. Paragrafen innehåller i andra meningen också ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om nationella sundhetsintyg. Bemyndigandet kan utnyttjas i den utsträckning som EU-förordningen ...

10 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. inte följer ett föreläggande eller bryter mot en föreskrift eller ett förbud som har meddelats med stöd av 5, 5 a, eller 7 a §,
 2. åsidosätter en skyldighet enligt 6 §, eller
 3. utfärdar sundhetsintyg utan att ha fått uppgiften överlämnad till sig enligt 7 a § tredje stycket.

[S2]Till böter döms även den som uppsåtligen inte gör en anmälan enligt 4 §. Lag (2016:1125).

Prop. 2012/13:174: Paragrafen innehåller straffbestämmelser och ändras på så sätt att en fjärde punkt införs. Genom bestämmelsen i fjärde punkten straffbeläggs att uppsåtligen eller av oaktsamhet utfärda sundhetsintyg utan att utfärdaren fått uppgiften överlämnad till sig enligt den föreslagna bestämmelsen i 7 a § tredje stycket. Straffskalan är böter. Därutöver har redaktionella ändringar gjorts i paragrafen. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt ...

11 §  Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Statens jordbruksverk för det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av ett enskilt kontrollorgan.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S4]Beslut som har meddelats med stöd av 5, 5 a, 7 eller 7 a § andra stycket gäller omedelbart, om inte något annat bestäms. Lag (2013:1057).

Prop. 2005/06:128: Ändringarna i paragrafen har kommenterats i avsnitt 15.3.1.2.

Utformningen av första stycket har moderniserats. Av bestämmelsen följer att Jordbruksverkets beslut enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. ...

Prop. 2012/13:174: Paragrafen ändras på så sätt att det i fjärde stycket (tidigare femte stycket) anges att beslut som meddelats med stöd av 7 a § andra stycket ska gälla omedelbart om inte annat bestämts. Därutöver har redaktionella ändringar gjorts i paragrafen. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.3.

11 a §  När enskilda kontrollorgan utför kontroll enligt denna lag tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 • 10 § om partsinsyn,
 • 1618 §§ om jäv,
 • 23 § om utredningsansvaret,
 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
 • 25 § om kommunikation,
 • 27 § om dokumentation av uppgifter,
 • 31 § om dokumentation av beslut,
 • 32 § om motivering av beslut,
 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,
 • 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
 • 42 § om vem som får överklaga ett beslut. Lag (2018:784).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 15.3.1.3, är ny.

Enligt paragrafen skall vissa bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) gälla för enskilda kontrollorgan. Detta gäller förvaltningslagens bestämmelser om jäv, anteckning av uppgifter, parts rätt att få del ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Växtskyddslag (1972:318)

Lag (1977:351) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Lag (1989:492) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:140
  Omfattning
  ändr. 2-6, 8, 10, 11 §§; rubr. närmast före 8 § sätts närmast före 6 §; nya 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1990:93) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:57
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:389) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Lag (1993:554) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:352, Prop. 1992/93:226, Bet. 1992/93:JoU15
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:903) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:391, Prop. 1993/94:198, Bet. 1993/94:JoU29
  Omfattning
  upph. 2 a §, rubr. närmast före 2 a §; ändr. 6, 10 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:26) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:364) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Förarbeten
Rskr. 1994/95:260, Prop. 1994/95:145, Bet. 1994/95:JoU15
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 6, 10, 11 §§; nya 5 a, 7 a §§
Ikraftträder
1995-04-15

Lag (2006:808) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7 a, 11 §§; nya 2 a, 6 a, 8 a, 11 a §§
CELEX-nr
32002L0089
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2013:1057) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:72, Prop. 2013/14:18, Prop. 2012/13:174, Bet. 2013/14:MJU4
Omfattning
upph. rubr. närmast före 3 §; ändr. 1, 3, 5, 5 a, 7, 7 a, 8, 10, 11 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 6 b §, nya rubr. närmast före 4, 5 §§
CELEX-nr
32010L0001
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2016:1125) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:46, Prop. 2015/16:200, Bet. 2016/17:MJU5
Omfattning
ändr. 4, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2018:784) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 11 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Ändring, SFS 2022:725

Omfattning
upph.