Upphävd författning

Tillkännagivande (2006:1039) om de EG-bestämmelser som kompletteras av zoonoslagen (1999:658)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2006-07-06
Ändring införd
SFS 2006:1039
Ikraft
2006-07-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Regeringen tillkännager enligt 1 a § zoonoslagen (1999:658) att följande bestämmelser i EG:s grundförordningar kompletteras av bestämmelserna i zoonoslagen.
Grundförordningar som kompletteras av zoonoslagen i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).
Grundförordningar som kompletteras av zoonoslagen i de delar som anges i det följande
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160)
  • artikel 3.2, i de delar som gäller kontrollprogram och kontroll i primärproduktionen av djur,
  • artiklarna 8-10,
  • artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som deltar i kontrollprogram enligt artikel 5 i primärproduktionen av djur.
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852)
  • del A, punkt 4 h i bilaga I, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tilllämpningsområdet för zoonoslagen,
  • del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen.
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, Celex 32004R0853)
  • avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen,
  • avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen.
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854)
  • artikel 4, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen.

Ändringar

Tillkännagivande (2006:1039) om de EG-bestämmelser som kompletteras av zoonoslagen (1999:658)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Ikraftträder
2006-07-18

Ändring, SFS 2019:715

Omfattning
upph.