Inaktuell version

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2006-11-02
Ändring införd
SFS 2006 i lydelse enligt SFS 2011:418
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Förordning (2011:418).

2 §  Bestämmelser om kontrollmyndigheter finns i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

Årlig kontrollavgift

3 §  En kontrollmyndighets kostnader för annan offentlig kontroll än som avses i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd ska täckas av en årlig avgift. Detta gäller dock inte en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll av foderföretag i primärproduktionen av foder.

[S2]Bestämmelsen i första stycket innefattar skyldighet för en kommun att ta ut en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll. Förordning (2008:1055).

4 §  Avgiften ska betalas av foderföretagare och sådana företagare som befattar sig med animaliska biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll. Förordning (2011:418).

5 §  Avgiften ska betalas efter särskilt beslut av kontrollmyndigheten. Förordning (2011:418).

6 §  Avgiften fastställs av kontrollmyndigheten.

[S2]Om kontrollmyndigheten är en kommun ska avgiften fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Förordning (2011:418).

7 §  Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Vid beräkningen ska hänsyn dessutom tas till de kriterier som föreskrivs i artikel 27.3-7 i samma förordning. Förordning (2008:1055).

8 §  Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas om inte annat anges i 9 §. Förordning (2011:418).

9 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift ska beräknas för den kontroll som utförs enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2011:418).

10 §  Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

[S2]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från bestämmel-sen i första stycket när det gäller avgift för kontroll som utförs enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2009:921).

11 §  Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten sätta ned eller efterskänka avgiften.

Avgift för extra offentlig kontroll

12 §  I artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 finns bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur avgift ska beräknas för den kontroll som utförs enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Förordning (2008:1055).

13 §  Avgift ska inte betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade. Förordning (2011:418).

Avgift för godkännande och registrering

14 §  Den som anmäler en anläggning för verksamhet med foder eller animaliska biprodukter för godkännande eller anmäler en anläggning eller driftansvarig för registrering, ska betala en avgift för Jordbruksverkets behandling av anmälan. Förordning (2011:418).

15 §  Avgiftens storlek fastställs av Jordbruksverket.

16 §  Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Vid beräkningen ska hänsyn dessutom tas till de kriterier som föreskrivs i artikel 27.4–7 i samma förordning. Förordning (2011:418).

17 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas. Förordning (2011:418).

  • SJVFS 2018:33: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder

Föreskrifter om andra avgifter

18 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala ytterligare avgifter för kontroll eller prövning.

[S2]Om Jordbruksverket har föreskrivit skyldighet att betala avgift för en statlig myndighets kontroll eller prövning får verket även meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas.

[S3]Om Jordbruksverkets föreskrifter enligt första stycket innefattar avgift för en kommuns kontroll eller prövning är kommunen skyldig att ta ut en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Förordning (2011:418).

Föreskrifter om verkställighet

19 §  Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande m.m.

20 §  I 31 och 32 §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om överklagande av statliga myndigheters och kommunala nämnders beslut.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
  2. Om de sammanlagda avgifter som tas ut av en statlig kontrollmyndighet för att täcka årlig kontroll av en verksamhet för avgiftsåret 2007 ändras genom denna förordning, utan att verksamheten har ändrats, skall avgift betalas med det belopp som är lägst av de belopp som följer av denna förordning och äldre bestämmelser i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.
  3. Avgift som Livsmedelsverket tar ut för sådan offentlig kontroll av en verksamhet som utförs enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter för 2007 skall fastställas på grundval av den verksamhet som bedrivs under 2007.
  4. Om en kommuns beslut om årlig kontrollavgift för avgiftsåret 2007 grundar sig på en taxa som beslutats efter utgången av 2006 skall avgiften motsvara den del av avgiften som belöper på resterande del av året sedan taxan trätt i kraft.
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:1055) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Omfattning
ändr. 3, 7, 12 §§
CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:921) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:418) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2011-05-15

Förordning (2013:1061) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Omfattning
ändr. 1, 2, 20 §§
Ikraftträder
2014-01-01