Upphävd författning

Förordning (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2006-12-21
Ändring införd
SFS 2006:1591 i lydelse enligt SFS 2011:177
Ikraft
2007-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-12-15

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning får, om det finns medel, statligt stöd ges till kostnader för investeringar i åtgärder för distribution av förnybara drivmedel på försäljningsställe för motorbensin, dieselbränsle eller sådant förnybart drivmedel som aves i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel.

[S2]Med förnybara drivmedel avses samma som i lagen om skyldighet att tillhandhålla förnybara drivmedel.

Förutsättningar för att en åtgärd skall kunna få stöd

2 §  Stöd får ges till den som ansöker om stöd för kostnader enligt 1 §, om de stödberättigande åtgärderna påbörjas senast den 31 december 2009 och avslutas senast den 31 december 2010.

[S2]Stöd får inte ges till en åtgärd som

 1. följer av skyldighet i lag eller annan författning,
 2. avser löpande underhåll,
 3. ligger inom den normala verksamheten och ändå skulle ha genomförts,
 4. har påbörjats innan beslut om stöd enligt denna förordning har fattats och som är lönsam på kort sikt, eller
 5. har utförts av någon som inte har F-skattebevis eller ett intyg eller annan handling som visar att utföraren i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt är underkastad motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter. Förordning (2008:1094).

3 §  Stöd får inte ges till den som är försatt i konkurs.

Beräkning av stödets storlek

4 §  Om en investeringsåtgärd kan få stöd enligt denna förordning skall den stödberättigande kostnaden beräknas som investeringskostnaden minskad med

 1. den lägsta kostnad som krävs för att kunna fullgöra det krav som följer av lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel,
 2. de kostnadsbesparingar och intäktsökningar som kan uppkomma på grund av investeringen under fem år efter investeringsåtgärdens slutförande, och
 3. annat offentligt finansieringsstöd som har lämnats till samma investeringsåtgärd.

5 §  Stöd får ges med högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden.

Förfarandet

6 §  En ansökan om stöd skall lämnas in till Naturvårdsverket. I ansökan skall anges

 1. hur sökanden har beräknat den stödberättigande kostnaden, och
 2. en beskrivning av åtgärden med uppgifter om lokalisering, finansiering, tidsplan och andra uppgifter som behövs för bedömningen av ansökan.

7 §  Naturvårdsverket beslutar om

 1. stöd skall beviljas,
 2. stödets storlek,
 3. de villkor som behövs med hänsyn till stödets ändamål, och
 4. utbetalningen av stöd.

8 §  Högst 75 procent av det totala stödet får betalas ut innan åtgärden har slutrapporterats enligt 9 §.

9 §  När en stödmottagare har slutfört samtliga åtgärder som omfattas av stödet, skall stödmottagaren lämna en slutrapport till Naturvårdsverket. Slutrapporten skall lämnas in senast tre månader efter att åtgärden avslutats.

Återkrav

10 §  Naturvårdsverket får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stöd från en stödmottagare, om

 1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som gäller för stödet,
 2. en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen har ändrat inriktning utan att stödmottagaren har underrättat Naturvårdsverket om förhållandet, eller
 3. stödet har beviljats på grund av att stödmottagaren har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Bemyndiganden och överklagande m.m.

11 §  Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om

 1. förutsättningarna för stöd,
 2. förfarandet i ärenden om stöd, och
 3. rapportering enligt 9 §.

[S2]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och för prövning av ansökan om dispens enligt lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Förordning (2011:177).

12 §  Naturvårdsverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

13 §  Naturvårdsverket ska till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser lämna uppgifter för uppföljning av stöd som har betalats ut. Uppgifterna ska lämnas enligt 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet och föreskrifter meddelade med stöd av 23 § den förordningen. Förordningen (2009:168).

Ändringar

Förordning (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel

Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2007:717) om ändring i förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2008:1094) om ändring i förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32008R0800
Ikraftträder
2008-12-23

Förordning (2009:168) om ändring i förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2011:177) om ändring i förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2011-04-15

Förordning (2020:1082) om upphävande av förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel

Omfattning
upph.