Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
2005-12-20
Ändring införd
SFS 2005:1248 i lydelse enligt SFS 2016:877
Ikraft
2006-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag syftar till ökad tillgänglighet av förnybara drivmedel.

Definitioner

2 §  I denna lag avses med

[S2]förnybart drivmedel: drivmedel, med undantag för elektricitet, som är avsett för transportändamål och helt eller till övervägande del har framställts från förnybara energikällor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2015/1513,

[S3]motorbensin eller dieselbränsle: bensin eller dieselbränsle enligt definitionerna i 3 § drivmedelslagen (2011:319),

[S4]säljställe: försäljningsställe för motorbensin eller dieselbränsle avsett för vägburna transporter, där bränslet finns tillgängligt för allmänheten genom en eller flera bränslepumpar avsedda för tankning direkt i det fordon där bränslet är avsett att förbrukas,

[S5]bränslesäljare: den som driver rörelse i vilken motorbensin eller dieselbränsle yrkesmässigt tillhandahålls på ett eller flera säljställen. Lag (2016:877).

Prop. 2015/16:185: I paragrafen definieras uttryck som används i lagen. Paragrafen hänvisar till en definition av förnybara energikällor i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el

producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el. Detta direktiv har upphävts genom Europaparlamentets och rådets direktiv ...

Skyldighet att tillhandahålla förnybart drivmedel

3 §  En bränslesäljare ska på ett säljställe som ingår i bränslesäljarens verksamhet genom en eller flera bränslepumpar eller på annat likvärdigt sätt tillhandahålla minst ett förnybart drivmedel från och med den 1 januari varje kalenderår, om säljstället under kalenderåret två år före haft en försäljningsvolym överstigande 1 500 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle. Lag (2014:537).

Prop. 2013/14:181: I paragrafen anges genom en volymnivåangivelse om ett säljställe omfattas av lagen eller inte. Om ett säljställe under ett visst kalenderår omfattas av lagen eller inte bestäms av den försäljningsvolym motorbensin eller dieselbränsle säljstället har haft kalenderåret två år före. Ändringen innebär att den som under 2012 hade en försäljningsvolym motorbensin eller dieselbränsle mellan 1 000 och 1 500 kubikmeter från och med ikraftträdandet den 1 augusti 2014 inte längre behöver tillhandahålla förnybara ...

4 §  Bränslesäljaren skall se till att de pumpar eller andra anordningar genom vilka det förnybara drivmedlet tillhandahålls är tydligt märkta så att de inte förväxlas med pumpar eller anordningar för andra drivmedel.

Tillsyn m.m.

5 §  Transportstyrelsen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag. Den eller de nämnder som fullgör uppgifter inom miljöområdet utövar den lokala tillsynen inom kommunen.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om att den lokala tillsynen i stället skall utövas av Transportstyrelsen. Lag (2008:1383).

6 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att lagen skall efterlevas.

[S2]Beslut om föreläggande får förenas med vite. I beslutet får det förordnas att beslutet skall gälla omedelbart.

Dispens

7 §  Transportstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från skyldigheten i 3 § om det finns särskilda skäl. En sådan dispens ska vara tidsbegränsad och får ges för så lång tid som skälen för dispens kan antas finnas kvar. Lag (2014:537).

Prop. 2013/14:181: Transportstyrelsen får även fortsättningsvis ge tidsbegränsade dispenser om det finns särskilda skäl. En dispens får ges för så lång tid som är rimlig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. En dispens bör kunna ges för så lång tid som skälen för dispens kan antas finnas kvar, exempelvis under den tid som investeringskostnaden inte kan anses stå i rimlig proportion till säljställets försäljningsvolym. Andra skäl för dispens kan vara att säljstället berörs av en omläggning av trafiksystemet ...

Överklagande

8 §  Beslut av Transportstyrelsen och annan tillsynsmyndighet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2008:1383).

Avgifter

9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och för prövning av ansökan om dispens enligt denna lag. Lag (2010:1572).

Prop. 2010/11:30: I paragrafen, som är ny, finns ett bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter. Lagen saknar i dag bestämmelser om avgifter. Genom den nya bestämmelsen kan föreskrifter meddelas om avgifter för den tillsyn och för prövning av de dispensansökningar som regleras i lagen. Bemyndigandet är utformat på samma sätt och av samma anledning som i förslaget i avsnitt 2.20, se författningskommentaren i <a href="https://lagen.nu/prop/2010/11:30#S9-2-20" ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Förarbeten
Rskr. 2005/06:134, Prop. 2005/06:16, Bet. 2005/06:TU6
CELEX-nr
32001L0077
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2008:1383) om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Vägverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2010:1572) om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ny 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:325) om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Förarbeten
Rskr. 2010/11:194, Prop. 2010/11:51, Bet. 2010/11:MJU9
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-05-01

Lag (2014:537) om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Förarbeten
Rskr. 2013/14:301, Prop. 2013/14:181, Bet. 2013/14:TU13
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2016:877) om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Förarbeten
Rskr. 2016/17:1, Prop. 2015/16:185, Bet. 2016/17:MJU3
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-10-18