Inaktuell version

Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Version: 2011:817

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-12-21
Ändring införd
SFS 2006 i lydelse enligt SFS 2011:817
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Definitioner

1 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

Undantag från skyldigheten att energideklarera byggnader

2 §  Följande typer av byggnader är undantagna från skyldigheten att energideklareras.

 1. Byggnader som inte kan bli föremål för någon åtgärd enligt 9 § första stycket 4 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader på grund av att de
  1. förklarats som byggnadsminnen enligt 3 kap. 1 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. eller 1 § förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m., eller
  2. inte får förvanskas enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900) för att de är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett bebyggelseområde av sådan karaktär.
 2. Byggnader som huvudsakligen används för andakt eller religiös verksamhet.
 3. Industrianläggningar och verkstäder.
 4. Fritidshus med högst två bostäder.
 5. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.
 6. Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
 7. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter.
 8. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som, på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs i byggnaden, är av hemlig natur. Förordning (2011:374).

3 §  Skyldigheten att energideklarera enligt 5 § 2 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader gäller inte om

 1. upplåtelsen är tillfällig eller avser en sådan liten del av byggnaden att upplåtelsen har en obetydlig påverkan på byggnadens energiprestanda,
 2. upplåtelsen sker mellan företag som tillhör samma koncern,
 3. upplåtelsen sker genom arrende, vars huvudsakliga syfte är upplåtelse av jord och byggnaden eller delen av byggnaden används till annat än bostad åt arrendatorn, eller
 4. byggnaden är ett en- eller tvåbostadshus som upplåts
  1. av byggnadens ägare på grund av dennes arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse, sjukdom eller därmed jämförbara personliga förhållanden,
  2. med testamentarisk nyttjanderätt, eller
  3. till någon som är närstående till byggnadens ägare eller som av annat skäl redan disponerar byggnaden när upplåtelsen sker.

4 §  Skyldigheten att energideklarera enligt 6 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader gäller inte vid försäljning

 1. mellan företag som tillhör samma koncern,
 2. genom expropriation eller inlösen,
 3. från ett konkursbo eller genom exekutivt förfarande, eller
 4. till någon som är närstående till byggnadens ägare eller som av annat skäl redan disponerar byggnaden.

5 §  Boverket får meddela närmare föreskrifter om undantag enligt 2-4 §§.

Besiktning av en befintlig byggnad

6 §  Om en energideklaration enligt 9 § första stycket 4 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader skall innehålla rekommendationer om åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda, skall deklarationen föregås av en besiktning som gör det möjligt att bedöma åtgärdens påverkan på inomhusmiljön och kostnadseffektivitet.

[S2]Boverket får meddela föreskrifter om hur omfattande en besiktning behöver vara med hänsyn till byggnadens energiprestanda samt de ytterligare föreskrifter som behövs om besiktningen av befintliga byggnader enligt 8 § lagen om energideklaration för byggnader.

Energideklaration

7 §  När en uppgift om en byggnads energiprestanda anges i en energideklaration enligt 9 § första stycket 1 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader skall byggnadens uppvärmningsformer, eventuella kylsystem och annan energianvändning redovisas.

[S2]För en byggnad som är ett en- eller tvåbostadshus skall energiprestandan enligt 9 § första stycket 1 lagen om energideklaration för byggnader dessutom fastställas med utgångspunkt i byggnadens tekniska egenskaper och en normal användning av byggnaden.

[S3]Boverket får meddela närmare föreskrifter om hur en byggnads energiprestanda skall anges i en energideklaration. Innan sådana föreskrifter meddelas skall Boverket alltid ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig.

8 §  Boverket får meddela föreskrifter om

 1. när en energideklaration enligt 4 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader senast skall vara upprättad,
 2. vilka referensvärden som skall användas enligt 9 § första stycket 5 lagen om energideklaration för byggnader, och
 3. vilka uppgifter som utöver 9 § första stycket1-5 lagen om energideklaration för byggnader skall anges i en energideklaration.

[S2]Innan föreskrifter enligt första stycket 2 meddelas skall Boverket alltid ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig.

Besiktning av luftkonditioneringssystem i vissa fall

9 §  Boverket får meddela föreskrifter om besiktningsintervall och om besiktningens omfattning i fråga om sådana luftkonditioneringssystem som avses i 11 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

Oberoende experter

10 §  En oberoende expert som utses för att upprätta en energideklaration eller ett besiktningsprotokoll ska ha särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader. Expertens oberoende och sakkunskap ska kunna styrkas

 1. genom att
  1. experten, eller den som experten är anställd eller anlitad av, är ackrediterad som kontrollorgan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, och
  2. kontrollorganet, i fråga om det arbete som experten utför, har minst en person i arbetsledande ställning som certifierats för uppgiften av ett ackrediterat certifieringsorgan, eller
 2. genom att experten uppfyller de krav på oberoende och sakkunskap som enligt bestämmelser i ett annat land i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillämpas för motsvarande experter i det landet.

[S2]I fråga om byggnader som ägs av kontrollorganet, eller av någon som tillhör samma koncern som kontrollorganet, får energideklarationer och besiktningsprotokoll inte upprättas av den som även ansvarar för service, reparationer eller underhåll av samma byggnader. Förordning (2011:817).

11 §  Boverket får meddela föreskrifter om

 1. de krav som enligt 10 § första stycket skall ställas i fråga om särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader,
 2. vilken typ av ackrediterat kontrollorgan som enligt 10 § andra stycket 1 a krävs för att säkerställa kontrollorganets oberoende ställning med hänsyn till uppdragsgivare, ägar- och affärsmässiga förhållanden och andra omständigheter, och
 3. de krav som skall ställas för certifiering enligt 10 § andra stycket 1 b samt om certifieringsförfarandet.

Tillgång till energideklarationerna

12 §  Boverket får meddela föreskrifter om att en energideklaration eller en del av en energideklaration får placeras på en annan likvärdig plats i en byggnad än vad som anges i 13 § första stycket lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, eller i anslutning till en sådan byggnad som avses i 13 § första stycket lagen om energideklaration för byggnader.

Överlämnande av energideklarationer och besiktningsprotokoll till Boverket

13 §  Boverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av energideklarationer och besiktningsprotokoll.

Energideklarationsregister

14 §  Uppgifter som hämtats från energideklarationer och besiktningsprotokoll får registreras i energideklarationsregistret.

15 §  Vid urval eller bearbetningar av personuppgifter som Boverket gör för någon annans räkning för direkt marknadsföring får uppgifter i energideklarationsregistret om personnummer, fastighetsbeteckning, byggnadsbeteckning, adress, en byggnads energiprestanda, referensvärden eller radonmätning inte behandlas.

16 §  Sådana uppgifter som anges i 15 § får lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast för de ändamål som anges i 18 § 1-4 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

17 §  Boverket får i det enskilda fallet medge direktåtkomst till energideklarationsregistret för

 1. den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, om det sker för det ändamål som anges i 18 § 4 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,
 2. Statens energimyndighet,
 3. oberoende experter för sökningar på byggnader som omfattas av deras uppdrag, och
 4. byggnadsägare, för sökningar på byggnader som de äger.

Ändringar

Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader

CELEX-nr
32002L0091
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2011:374) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:817) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2012:400) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 §§; nya 1 a, 5 a, 9 a, 12 a, 18, 19 §§, rubr. närmast före 1 a, 5 a, 9 a, 19 §§
Ikraftträder
2012-07-08

Förordning (2013:774) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Omfattning
ändr. 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 13, 19 §§; nya 10 a, 20 §§
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:1163) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Omfattning
nya 7 a, 11 a §§
CELEX-nr
32010L0031
Ikraftträder
2014-02-15

Förordning (2016:7) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Omfattning
upph. 3, 4 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 2, 5, 6, 7, 9 a §§
Ikraftträder
2016-02-15

Förordning (2016:178) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Omfattning
ändr. 10 a §
Ikraftträder
2016-04-15