Upphävd författning

Förordning (2006:172) med instruktion för Statens järnvägar

Version: 2006:172

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-03-09
Ändring införd
SFS 2006
Upphäver
Förordning (2000:1367) med instruktion för Statens järnvägar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Statens järnvägars uppgifter m.m.

1 §  Statens järnvägar är ett affärsverk som skall förvalta den egendom och ansvara för den verksamhet som före utgången av år 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet men som inte avvecklats eller överförts till bolag eller annan myndighet.

[S2]Statens järnvägar skall förvalta och hyra ut järnvägsfordon till järnvägsföretag med vilka staten ingår trafikeringsavtal.

2 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder Statens järnvägar staten vid domstol.

Statens järnvägars ledning

3 §  Statens järnvägar leds av en styrelse.

[S2]Styrelsen består av en ordförande och generaldirektören för verket samt högst fyra andra ledamöter.

Organisation

4 §  Statens järnvägar bestämmer sin organisation.

[S2]I en arbetsordning eller i särskilda beslut skall Statens järnvägar meddela de bestämmelser som behövs om verkets organisation och formerna för dess verksamhet. Om bestämmelserna gäller styrelsen eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören, skall de beslutas av styrelsen.

Styrelsens ansvar och uppgifter

5 §  Styrelsen ansvarar för Statens järnvägars verksamhet.

6 §  Styrelsen skall särskilt

 1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen,
 2. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn till totalförsvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken,
 3. se till att regeringen får de underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar,
 4. svara för att organisation och rutiner utformas så att en tillförlitlig redovisning främjas och förvaltade tillgångar skyddas.

Generaldirektörens ansvar och uppgifter

7 §  Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

8 §  Det ingår i generaldirektörens uppgifter

 1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa styrelsens beslut,
 2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen,
 3. att se till att organisationers, företags och andra myndigheters kontakter med verket underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i verkets skrivelser och beslut.

Redovisning och medelsförvaltning m.m.

9 §  Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av Statens järnvägars medel är organiserade på ett tillfredsställande sätt.

[S2]Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

10 §  Statens järnvägar skall varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för de försäljningar eller överlåtelser till annan statlig myndighet av fast egendom som verket har genomfört under närmast föregående kalenderår.

11 §  Om inte regeringen beslutar annat, skall Statens järnvägar uppbära och redovisa sina inkomster samt med dessa inkomster och de medel som i övrigt står till förfogande betala verkets utgifter.

Intern kontroll

12 §  Styrelsen skall se till att det vid Statens järnvägar finns en intern styrning och kontroll som säkerställer en effektiv verksamhet, en författningsenlig verksamhet samt en tillförlitlig redovisning och rapportering.

Extern revision

13 §  Styrelsen skall se till att Riksrevisionen får de uppgifter som behövs för revisionen av Statens järnvägar.

Inhämtande av uppgifter

14 §  När Statens järnvägar skall hämta in uppgifter från enskilda, kommuner eller landstingskommuner, skall verket sträva efter att begränsa och förenkla uppgiftslämnandet.

[S2]Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

Ärendenas handläggning m.m.

15 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

16 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, generaldirektören och minst så många andra ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde.

17 §  Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän vid Statens järnvägar.

18 §  Ärenden som handläggs av någon annan tjänsteman vid Statens järnvägar än generaldirektören avgörs efter föredragning.

[S2]I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det medges att ärenden som avgörs av någon annan tjänsteman än generaldirektören inte behöver föredras.

19 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden.

Statens järnvägars beslut

20 §  För varje beslut skall det finnas en handling som visar

 • dagen för beslutet,
 • beslutets innehåll,
 • vem som har fattat beslutet,
 • vem som har varit föredragande,
 • vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Anställningar m.m.

21 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordföranden i styrelsen.

22 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Andra anställningar beslutas av Statens järnvägar.

Överklagande

23 §  Statens järnvägars beslut i anställningsärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter.

[S2]Beslut av Statens järnvägar i andra ärenden får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2006:172) med instruktion för Statens järnvägar

Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2007:308) om ändring i förordningen (2006:172) med instruktion för Statens järnvägar

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1029

Omfattning
upph.