Upphävd författning

Förordning (2000:1367) med instruktion för Statens järnvägar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-12-14
Ändring införd
SFS 2000:1367 i lydelse enligt SFS 2003:293
Ikraft
2001-01-01
Upphäver
Förordning (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens järnvägar skall förvalta den egendom och ansvara för den verksamhet som före utgången av år 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet men inte överförs till aktiebolag vid årsskiftet 2000/2001.

2 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder Statens järnvägar staten vid domstol.

3 §  Statens järnvägar leds av en chef, som ansvarar för verkets verksamhet.

4 §  Statens järnvägar skall varje år till regeringen lämna årsredovisning, innefattande resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och förvaltningsberättelse för verket. Regeringen fastställer årsbokslutet.

5 §  Chefen för Statens järnvägar skall tillse att verksamheten bedrivs effektivt, författningsenligt och ändamålsenligt samt ansvara för att organisation och rutiner utformas så att en tillförlitlig redovisning främjas och förvaltade tillgångar skyddas.

6 §  Chefen för Statens järnvägar skall se till att redovisningen och förvaltningen av verkets medel är ordnade och sköts på ett tillfredsställande sätt samt att redovisningen görs enligt gällande föreskrifter.

7 §  Statens järnvägar skall varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för de försäljningar eller överlåtelser till annan statlig myndighet av fast egendom som verket har genomfört under närmast föregående kalenderår.

8 §  Om inte regeringen beslutar annat, skall Statens järnvägar uppbära och redovisa sina inkomster samt med dessa inkomster och de medel som i övrigt står till förfogande betala verkets utgifter.

9 §  Chefen för Statens järnvägar skall se till att Riksrevisionen får de uppgifter som behövs för revisionen av Statens järnvägar. Förordning (2003:293).

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Statens järnvägar.

11 §  För varje beslut skall det finnas en handling som visar dagen för beslutet och beslutets innehåll.

12 §  Chefen för Statens järnvägar förordnas av regeringen för en bestämd tid.

13 §  Statens järnvägars beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter.

[S2]Beslut av Statens järnvägar i andra ärenden får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2000:1367) med instruktion för Statens järnvägar

Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:293) om ändring i förordningen (2000:1367) med instruktion för Statens järnvägar

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2003-07-01

Ändring, SFS 2006:172

Omfattning
upph.