Lag (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2006-01-12
Ändring införd
SFS 2006:2 i lydelse enligt SFS 2007:1421
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Vid beräkning av fastighetsskatt vid 2007-2011 års taxeringar avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vattenkraftverk ska, i stället för vad som anges i 3 § första stycket e lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, fastighetsskatten för varje kalenderår utgöras av 2,2 % av taxeringsvärdet. Lag (2007:1421).

Prop. 2007/08:11: Ändringen, som behandlas i avsnitt 4.9, innebär att procentsatsen varpå skatten beräknas höjs.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering.
  2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2007:1421) om ändring i lagen (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
  2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om fastighetsskatt som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:90, Prop. 2007/08:11, Bet. 2007/08:SkU10
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-01-01