Upphävd författning

Förordning (2006:214) med närmare föreskrifter om vigsel och registrering av partnerskap som förrättas av domare eller särskilt förordnad förrättare

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2006-03-30
Ändring införd
SFS 2006:214
Ikraft
2006-04-15
Upphäver
Förordning (1987:1019) med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare
Förordning (1994:1341) om registrering av partnerskap
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver följande.

1 §  Bestämmelserna i denna förordning gäller vigsel och registrering av partnerskap som förrättas av en lagfaren domare i tingsrätt eller av den som länsstyrelsen har förordnat att förrätta vigsel och registrering av partnerskap.

2 §  Vigsel och registrering av partnerskap som ankommer på domare i tingsrätt förrättas av lagmannen eller någon annan domare som lagmannen utser. En domare är inte skyldig att förrätta vigsel eller registrering på annan tid än under tjänstetid vid domstolens kansli.

[S2]För särskilt förordnad vigsel- och registreringsförrättare bestämmer länsstyrelsen tjänstgöringstiden.

3 §  Tid och plats för vigsel och registreringsförrättning bestäms av förrättaren efter samråd med paret.

4 §  Vid vigsel skall förrättaren rikta följande ord till kvinnan och mannen:

[S2]Äktenskapets ändamål är enskildas väl och samhällets bestånd. Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du N.N. denna N.N. till din hustru att älska henne i nöd och lust?

[S3](Svar: Ja.)

[S4]Tar du N.N. denna N.N. till din man att älska honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

[S6]Ge varandra handen till bekräftelse på detta.

[S7](Före handslaget kan mannen lämna kvinnan en ring.)

[S8]Jag förklarar er nu för äkta makar.

[S9]Glöm aldrig det löfte om trohet som ni nu har avlagt. Lev med varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende, och besinna ert ansvar mot kommande släkten. Må endräkt och lycka råda i ert äktenskap och i ert hem.

5 §  Om kvinnan och mannen särskilt begär det kan förrättaren, i stället för vad som anges i 4 §, vid vigsel rikta följande ord till dem:

[S2]Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du N.N. denna N.N. till din hustru?

[S3](Svar: Ja.)

[S4]Tar du N.N. denna N.N. till din man?

(Svar: Ja.)

[S6]Jag förklarar er nu för äkta makar.

6 §  Vid registrering av partnerskap skall förrättaren rikta följande ord till paret:

[S2]Det registrerade partnerskapet innebär att partnerna inför varandra och omvärlden visar sin samhörighet. Ni har förklarat att ni vill låta registrera ert partnerskap. Denna registrering ger er rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och samhället. Tar alltså du N.N. denna/denne N.N. till din partner att älska i nöd och lust?

[S3](Svar: Ja.)

[S4]Tar du N.N. denna/denne N.N. till din partner att älska i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

[S6]Ge varandra handen till bekräftelse på detta.

[S7](Före handslaget kan partnerna lämna varandra en ring.)

[S8]Ni är nu registrerade partner.

[S9]Glöm aldrig det löfte om trohet som ni nu har avlagt. Lev med varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende. Må endräkt och lycka råda i ert partnerskap och i ert hem.

7 §  Om paret särskilt begär det kan förrättaren, i stället för vad som anges i 6 §, vid registrering rikta följande ord till dem:

[S2]Ni har förklarat att ni vill låta registrera ert partnerskap. Tar alltså du N.N. denna/denne N.N. till din partner?

[S3](Svar: Ja.)

[S4]Tar du N.N. denna/denne N.N. till din partner?

(Svar: Ja.)

[S6]Ni är nu registrerade partner.

8 §  Förrättaren skall omedelbart anteckna i ett särskilt protokoll vad som har förekommit vid förrättningen. I protokollet skall också antecknas tid och plats för förrättningen samt parets fullständiga namn, yrke och hemvist.

[S2]När underrättelse om förrättningen sänds till Skatteverket, skall förrättaren anteckna detta i marginalen på protokollet.

9 §  En förrättare som är förordnad av länsstyrelsen skall för varje år före utgången av påföljande januari månad sända in sitt protokoll till länsstyrelsen.

10 §  En förrättare som är förordnad av länsstyrelsen har rätt till ersättning med etthundratio kronor för varje vigsel och registrering som han eller hon har förrättat.

[S2]Har förrättaren samma dag förrättat mer än en vigsel eller registrering, utgör dock ersättningen trettio kronor för varje vigsel och registrering utöver den första.

11 §  Ersättning enligt 10 § betalas ut av länsstyrelsen efter ansökan av förrättaren.

Ändringar

Förordning (2006:214) med närmare föreskrifter om vigsel och registrering av partnerskap som förrättas av domare eller särskilt förordnad förrättare

Ikraftträder
2006-04-15

Ändring, SFS 2009:263

Omfattning
upph.