Upphävd författning

Förordning (1987:1019) med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-10-29
Ändring införd
SFS 1987:1019 i lydelse enligt SFS 2003:944
Ikraft
1988-01-01
Upphäver
Kungörelse (1964:678) med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bestämmelserna i denna förordning gäller vigsel som förrättas av en lagfaren domare i tingsrätt eller av den som länsstyrelsen har förordnat som vigselförrättare.

2 §  Vigsel som ankommer på domare i tingsrätt förrättas av lagmannen eller någon annan domare som lagmannen utser. En domare är inte skyldig att förrätta vigsel på annan tid än under tjänstetid vid domstolens kansli.

[S2]För särskilt förordnad vigselförrättare bestämmer länsstyrelsen tjänstgöringstiden.

3 §  Tid och plats för vigseln bestäms av vigselförrättaren efter samråd med kvinnan och mannen.

4 §  Vid vigseln skall vigselförrättaren rikta följande ord till kvinnan och mannen:

[S2]Äktenskapets ändamål är enskildas väl och samhällets bestånd. Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du N.N. denna N.N. till din hustru att älska henne i nöd och lust?

[S3](Svar: Ja.)

[S4]Tar du N.N. denna N.N. till din man att älska honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

[S6]Ge varandra handen till bekräftelse på detta.

[S7](Före handslaget kan mannen lämna kvinnan en ring.)

[S8]Jag förklarar er nu för äkta makar.

[S9]Glöm aldrig det löfte om trohet som ni nu har avlagt. Lev med varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende, och besinna ert ansvar mot kommande släkten. Må endräkt och lycka råda i ert äktenskap och i ert hem.

5 §  Om kvinnan och mannen särskilt begär det skall vigselförrättaren, i stället för vad som anges i 4 §, vid vigseln rikta följande ord till dem:

[S2]Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du N.N. denna N.N. till din hustru?

[S3](Svar: Ja.)

[S4]Tar du N.N. denna N.N. till din man?

(Svar: Ja.)

[S6]Jag förklarar er nu för äkta makar.

6 §  Vigselförrättaren skall omedelbart anteckna i ett särskilt protokoll vad som har förekommit vid vigseln. I protokollet skall han också anteckna tid och plats för vigseln samt kvinnans och mannens fullständiga namn, yrke och hemvist.

[S2]När underrättelse om vigseln sänds till Skatteverket, skall vigselförrättaren anteckna detta i marginalen på protokollet. Förordning (2003:944).

7 §  Av länsstyrelsen förordnad vigselförrättare skall för varje år före utgången av påföljande januari månad sända in sitt protokoll till länsstyrelsen.

8 §  Av länsstyrelsen förordnad vigselförrättare har rätt till ersättning med etthundratio kronor för varje vigsel som han har förrättat.

[S2]Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en vigsel, utgör dock ersättningen trettio kronor för varje vigsel utöver den första.

9 §  Ersättning enligt 8 § betalas ut av länsstyrelsen efter ansökan av vigselförrättaren.

Ändringar

Förordning (1987:1019) med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare

    Ikraftträder
    1988-01-01

Förordning (1991:791) om ändring i förordningen (1987:1019) med närmare före- skrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förord- nad vigselförrättare

Förordning (2003:944) om ändring i förordningen (1987:1019) med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2006:214

Omfattning
upph.