Inaktuell version

Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Version: 2010:634

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-04-06
Ändring införd
SFS 2006 i lydelse enligt SFS 2010:634
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I 10 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och 10 kap. 3 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster finns bestämmelser om vilka krav som får ställas på en leverantör vid en offentlig upphandling.

[S2]I 6 kap. 13 § och 15 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling och 6 kap. 14 § och 15 kap. 2 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster finns bestämmelser om särskilda kontraktsvillkor. Förordning (2010:634).

2 §  I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda kontraktsvillkor för fullgörande av kontrakt enligt 6 kap. 13 § och 15 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 6 kap. 14 § och 15 kap. 2 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

[S2]Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av diskrimineringslagen (2008:567). Förordning (2010:634).

3 §  Förordningen gäller för de statliga myndigheter som anges i bilagan till förordningen.

4 §  I kontrakt som tilldelas en leverantör av en tjänst eller byggentreprenad i Sverige enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska myndigheten ställa upp villkor som ska ha till ändamål att motverka diskriminering hos leverantören, om kontraktet

  1. har en löptid på åtta månader eller längre och
  2. har ett beräknat värde på minst 750 000 kr.

[S2]Första stycket gäller inte kontrakt vid upphandling av tjänster eller byggentreprenader som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 3 och 4 lagen om offentlig upphandling eller 1 kap. 2 § andra stycket 3 lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

[S3]En upphandling får inte delas upp i syfte att löptid eller beräknat värde ska underskridas. Förordning (2007:1101).

5 §  Villkor som anges i 4 § skall utformas på ett sätt som gör det möjligt för myndigheten att kontrollera att de uppfylls. De skall, om det är lämpligt, omfatta underleverantörer.

[S2]Myndigheten skall förena villkoren med någon sanktion.

6 §  En myndighet skall under avtalstiden kontrollera att leverantören uppfyller villkor enligt 4 §. Uppföljning skall göras minst en gång per år eller, vid kortare avtal än ett år, minst en gång under avtalstiden.

Bilaga

Arbetsförmedlingen Domstolsverket Ekonomistyrningsverket Fortifikationsverket Försvarets materielverk Försvarsmakten Försäkringskassan Göteborgs universitet Karolinska institutet Kriminalvården Kungl. Tekniska Högskolan Lantmäteriet Luftfartsverket Lunds universitet Migrationsverket Naturvårdsverket Regeringskansliet Riksgäldskontoret Rikspolisstyrelsen Sjöfartsverket Skatteverket Statens fastighetsverk Statskontoret Sveriges lantbruksuniversitet Trafikverket Umeå universitet Uppsala universitet Verket för förvaltningsutveckling Verket för högskoleservice Vägverket Förordning (2010:152).

Ändringar

Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:1101) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§, bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:703) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:943) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:152) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:634) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2012:719) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:1296) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:1168) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2017-01-01