Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Departement
Finansdepartementet OU
Utfärdad
2006-04-06
Ändring införd
SFS 2006:260 i lydelse enligt SFS 2016:1168
Ikraft
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I 13 kap. 3 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och 13 kap. 4 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna finns bestämmelser om vilka krav som får ställas på en leverantör vid en upphandling.

[S2]I 17 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling samt 16 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna finns bestämmelser om särskilda kontraktsvillkor. Förordning (2016:1168).

2 §  I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda kontraktsvillkor för fullgörande av kontrakt enligt 17 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller 16 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

[S2]Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av diskrimineringslagen (2008:567). Förordning (2016:1168).

3 §  Förordningen gäller för de statliga myndigheter som anges i bilagan till förordningen.

4 §  I kontrakt som tilldelas en leverantör av en tjänst eller byggentreprenad i Sverige enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ska myndigheten ställa upp villkor som ska ha till ändamål att motverka diskriminering hos leverantören, om kontraktet

  1. har en löptid på åtta månader eller längre, och
  2. har ett beräknat värde på minst 750 000 kr.

[S2]En upphandling får inte delas upp i syfte att löptid eller beräknat värde ska underskridas. Förordning (2016:1168).

5 §  Villkor som anges i 4 § skall utformas på ett sätt som gör det möjligt för myndigheten att kontrollera att de uppfylls. De skall, om det är lämpligt, omfatta underleverantörer.

[S2]Myndigheten skall förena villkoren med någon sanktion.

6 §  En myndighet skall under avtalstiden kontrollera att leverantören uppfyller villkor enligt 4 §. Uppföljning skall göras minst en gång per år eller, vid kortare avtal än ett år, minst en gång under avtalstiden.

Bilaga

Arbetsförmedlingen

Domstolsverket

Ekonomistyrningsverket

Fortifikationsverket

Försvarets materielverk

Försvarsmakten

Försäkringskassan

Göteborgs universitet

Kammarkollegiet

Karolinska institutet

Kriminalvården

Kungl. Tekniska Högskolan

Lantmäteriet

Luftfartsverket

Lunds universitet

Migrationsverket

Naturvårdsverket

Polismyndigheten

Regeringskansliet

Riksgäldskontoret

Sjöfartsverket

Skatteverket

Statens fastighetsverk

Statskontoret

Sveriges lantbruksuniversitet

Trafikverket

Umeå universitet
Uppsala universitet Förordning (2014:1296).

Ändringar

Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:1101) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§, bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:703) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:943) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:152) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:634) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2012:719) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:1296) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:1168) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2017-01-01