Upphävd författning

Lag (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-05-11
Ändring införd
SFS 2006:329
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Lag (2003:437) om ursprungsgarantier avseende förnybar el
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om att den som producerar el med användning av förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme skall ha rätt att från en myndighet få ett dokument som visar det.

2 §  I denna lag avses med

[S2]biomassa: den biologiskt nedbrytbara fraktionen av

 • produkter, avfall eller rester av vegetabiliska eller animaliska ämnen från jordbruk,
 • produkter, avfall eller rester från skogsbruk eller från industrier som står jordbruket eller skogsbruket nära, och
 • industriavfall eller kommunalt avfall,

[S3]biobränsle: deponigas, gas från en avloppsreningsanläggning, biogas eller bränsle som har framställts ur biomassa,

[S4]förnybar energikälla: vindkraft, solenergi, geotermisk energi, vågenergi, vattenkraft eller biobränsle,

[S5]kraftvärme: samtidig framställning av dels el eller mekanisk energi, dels värme,

[S6]högeffektiv kraftvärme: kraftvärme som ger en bränslebesparing om minst tio procent jämfört med separat framställning av el och värme enligt fastställda referensvärden,

[S7]producent av förnybar el: den som i en elproduktionsanläggning producerar el helt eller delvis med användning av en eller flera förnybara energikällor,

[S8]producent av högeffektiv kraftvärmeel: den som i en elproduktionsanläggning producerar el med användning av högeffektiv kraftvärme,

[S9]ursprungsgaranti för förnybar el: ett dokument som är utfärdat av en myndighet och där det anges att en viss mängd förnybar el har producerats,

[S10]ursprungsgaranti för högeffektiv kraftvärmeel: ett dokument som är utfärdat av en myndighet och där det anges att en viss mängd högeffektiv kraftvärmeel har producerats,

[S11]garantimyndigheten: den myndighet som utfärdar sådana ursprungsgarantier som avses i denna lag,

[S12]tillsynsmyndigheten: den myndighet som utövar tillsyn enligt denna lag.

Prop. 2005/06:83: Paragrafen innehåller definitioner av termer och uttryck som används i lagen.

Definitionerna av biomassa och biobränsle har sin motsvarighet i nuvarande 4 § andra och tredje styckena lagen (2003:437) om ursprungsgarantier avseende förnybar el.

Definitionen av förnybar energikälla är ny. Med uttrycket avses de energikällor som används för framställning av förnybar el. Definitionen ...

3 §  Om en producent av förnybar el begär det, skall garantimyndigheten utfärda en eller flera ursprungsgarantier för förnybar el.

[S2]Om elen har producerats med användning av vindkraft, solenergi, geotermisk energi eller vågenergi får en ursprungsgaranti för förnybar el utfärdas bara om elproduktionsanläggningen är godkänd enligt 2 kap. 5 § andra stycket lagen (2003:113) om elcertifikat.

[S3]Om elen har producerats med användning av både förnybara energikällor och andra energikällor, får en ursprungsgaranti för förnybar el utfärdas bara för den andel av elen som har producerats med användning av förnybara energikällor.

Prop. 2005/06:83: Första och andra styckena motsvarar 4 § första stycket och 8 § första stycket lagen om ursprungsgarantier avseende förnybar el. Paragraferna har ändrats språkligt men inte i sak.

I likhet med vad som är fallet enligt gällande rätt är det enligt första stycket producenter av förnybar el som har rätt att få ursprungsgarantier för förnybar ...

4 §  Om en producent av högeffektiv kraftvärmeel begär det, skall garantimyndigheten utfärda en eller flera ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel.

[S2]Om elen har producerats med användning av både högeffektiv kraftvärme och på annat sätt, får en ursprungsgaranti för högeffektiv kraftvärmeel utfärdas bara för den andel av elen som har producerats med användning av högeffektiv kraftvärme.

Prop. 2005/06:83: Bestämmelsen är ny.

Vad som i första stycket avses med producent av högeffektiv kraftvärmeel och med ursprungsgaranti för högeffektiv kraftvärmeel anges i 2 §. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om de uppgifter som skall finnas med i en ursprungsgaranti för högeffektiv kraftvärmeel. Föreskrifterna kommer att utformas i enlighet med artikel 5 i kraftvärmedirektivet. Där anges att en ursprungsgaranti skall innehålla bl.a. uppgift ...

5 §  En ursprungsgaranti får utfärdas bara för el som har producerats efter det att producenten har anmält sin avsikt att begära en eller flera ursprungsgarantier för den el som produceras i anläggningen. En sådan anmälan skall göras till tillsynsmyndigheten.

[S2]Första stycket gäller inte förnybar el som har producerats i en anläggning som är godkänd enligt 2 kap. 5 § andra stycket lagen (2003:113) om elcertifikat.

Prop. 2005/06:83: Paragrafen motsvarar 5 § lagen om ursprungsgarantier avseende förnybar el. För producenter av förnybar el innebär bestämmelsen ingen ändring i sak. Den språkliga ändringen av paragrafen har gjorts i syfte att tydliggöra att elproducenten endast kan få ursprungsgarantier för sådan elproduktion som sker efter det att elproducenten gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten. Bestämmelsen är även tillämplig på elproducenter som vill få ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel.

Som ...

6 §  En ursprungsgaranti får utfärdas bara för el beträffande vilken den mängd som matats in i elnät och dess fördelning över tiden har mätts och rapporterats till garantimyndigheten.

[S2]Om en ursprungsgaranti skall avse en andel av den producerade elen, får garantin utfärdas bara om den andelen har beräknats och rapporterats till garantimyndigheten.

Prop. 2005/06:83: Första stycket motsvarar nuvarande 7 § första och andra stycket lagen om ursprungsgarantier avseende förnybar el. Paragrafen har ändrats språkligt men för ursprungsgarantier för förnybar el innebär detta ingen ändring i sak.

En ursprungsgaranti avser en viss mängd el. För att garantimyndigheten skall kunna utfärda en ursprungsgaranti anges därför i första stycket att myndigheten måste ha fått uppgift om den mängd el som matats in i elnätet från produktionsanläggningen ...

7 §  En ursprungsgaranti enligt 4 § får utfärdas bara om uppgifter om den kraftvärmeprocess som har använts för att producera elen har rapporterats till garantimyndigheten.

Prop. 2005/06:83: Bestämmelsen är ny och anger ett villkor för att ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel skall kunna utfärdas.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om de uppgifter som en ursprungsgaranti skall innehålla. För ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel kommer dessa föreskrifter att utformas i enlighet med artikel 5 i kraftvärmedirektivet. Där anges att en ursprungsgaranti för högeffektiv kraftvärmeel skall innehålla uppgift ...

8 §  Producenten svarar för att garantimyndigheten får de uppgifter som myndigheten enligt 3-7 §§ behöver för att kunna utfärda en ursprungsgaranti.

Prop. 2005/06:83: Bestämmelsen är ny. Den förtydligar vad som redan gäller för ursprungsgarantier för förnybar el.

Lagen ger producenter av förnybar el och högeffektiv kraftvärmeel en rätt att få ursprungsgarantier för sin elproduktion. För att kunna utfärda en ursprungsgaranti krävs dock att garantimyndigheten har tillräckligt underlag. Vilka uppgifter som garantimyndigheten måste ha tillgång till för att kunna utfärda en ursprungsgaranti följer av 3–7 §§. Om garantimyndigheten saknar någon ...

9 §  Tillsynsmyndigheten skall utöva tillsyn över att de uppgifter som avses i 8 § överensstämmer med producentens elproduktion.

[S2]Om tillsynsmyndigheten i sin tillsyn finner att uppgifterna inte överensstämmer med producentens elproduktion, skall tillsynsmyndigheten underrätta garantimyndigheten om det.

[S3]Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Prop. 2005/06:83: Bestämmelsen är ny.

I första stycket anges vad som avses med den tillsyn som tillsynsmyndigheten skall utöva. Någon ändring i förhållande till vad som gäller enligt lagen om ursprungsgarantier avseende förnybar el är inte avsedd. Den ändrade lydelsen syftar till att tydliggöra innebörden av tillsynen. Tillsynsmyndigheten skall se till att de uppgifter som sänds in till garantimyndigheten stämmer överens med elproduktionen i anläggningarna. Kontrollen avser främst uppgifter ...

10 §  När garantimyndigheten har fått en underrättelse enligt 9 § andra stycket får myndigheten inte utfärda ursprungsgarantier för el som produceras i den anläggning som underrättelsen avser.

[S2]Ursprungsgarantier får dock utfärdas om producenten efter underrättelsen har lämnat nya uppgifter och tillsynsmyndigheten meddelat att de nya uppgifterna överensstämmer med elproduktionen.

Prop. 2005/06:83: Bestämmelsen är ny.

Skälen för bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.3. En underrättelse från tillsynsmyndigheten är hinder mot att utfärda ursprungsgarantier för all el som produceras i den anläggning som underrättelsen avser.

11 §  Regeringen får meddela föreskrifter om avgift för utfärdande av en ursprungsgaranti enligt denna lag.

Prop. 2005/06:83: Paragrafen motsvarar 9 § lagen om ursprungsgarantier avseende förnybar el.

12 §  En myndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2005/06:83: Paragrafen motsvarar 11 § lagen om ursprungsgarantier avseende förnybar el.

Beslut som kan överklagas är bl.a. garantimyndighetens beslut enligt 3 och 4 §§ om utfärdande av ursprungsgarantier, tillsynsmyndighetens beslut att underrätta garantimyndigheten enligt 9 § och garantimyndighetens beslut enligt 11 § om att ta ut avgift för utfärdande av en ursprungsgaranti.

13 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om

 1. bestämmande av den bränslebesparing som krävs för att kraftvärme skall anses som högeffektiv,
 2. ursprungsgarantiernas utformning och innehåll,
 3. uppgifter som skall finnas med i en anmälan enligt 5 §,
 4. beräkning, mätning och rapportering enligt 6 §,
 5. rapportering enligt 7 §, och
 6. vilka myndigheter som är garantimyndighet respektive tillsynsmyndighet.

Prop. 2005/06:83: Paragrafen är ny och innehåller upplysning om vilka föreskrifter som regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar för att verkställa lagens bestämmelser. Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets yttrande. Lagrådet har påpekat att de föreskrifter som avses här är att anse som verkställighetsföreskrifter som regeringen har kompetens att meddela utan bemyndigande från riksdagen.

De föreskrifter som avses i första punkten kommer att innehålla de harmoniserade ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006, då lagen (2003:437) om ursprungsgarantier avseende förnybar el skall upphöra att gälla.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats före den 1 juli 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:217, Prop. 2005/06:83, Bet. 2005/06:NU15
CELEX-nr
32004L0008
Ikraftträder
2006-07-01

Ändring, SFS 2010:601

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010, då lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el ska upphöra att gälla.
 2. Den upphävda lagen gäller fortfarande för ursprungsgarantier som har utfärdats före den 1 december 2010.
Omfattning
upph.