Upphävd författning

Lag (2003:437) om ursprungsgarantier avseende förnybar el

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
SFS 2003:437
Ikraft
2003-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om en rätt för elproducenter att få ursprungsgarantier för el som producerats med användande av förnybara energikällor (förnybar el).

[S2]Med ursprungsgaranti avses ett dokument som anger att en viss mängd förnybar el har producerats.

Prop. 2002/03:85: Med ursprungsgaranti avses ett dokument som anger att en viss mängd förnybar el har producerats.

I första stycket anges vad som regleras i lagen, nämligen rätten för elproducenter att få ursprungsgarantier för förnybar el. Med det sistnämnda avses el som producerats med användande av förnybara energikällor. Vilka förnybara energikällor som berättigar producenten att få ursprungsgarantier framgår av 4 §. ...

2 §  Den myndighet som enligt 1 kap. 3 § lagen (2003:113) om elcertifikat har utsetts att handlägga de frågor som enligt den lagen ligger på kontoföringsmyndigheten (garantimyndigheten) skall handlägga frågor om ursprungsgarantier.

Prop. 2002/03:85: I paragrafen anges att kontoföringsmyndigheten enligt lagen om elcertifikat (elcertifikatlagen) skall handlägga frågor om ursprungsgarantier. Med stöd av ett bemyndigande i den lagen kommer regeringen att utse Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) att vara kontoföringsmyndighet enligt den lagen.

I den aktuella lagen används termen garantimyndighet för denna myndighet.

3 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som enligt 1 kap. 3 § lagen (2003:113) om elcertifikat har utsetts att handlägga de frågor som enligt den lagen ligger på tillsynsmyndigheten.

[S2]Tillsynen omfattar inte garantimyndigheten.

Prop. 2002/03:85: I första stycket anges att tillsynsmyndigheten enligt elcertifikatlagen skall vara tillsynsmyndighet beträffande den aktuella lagen. Med stöd av ett bemyndigande i elcertifikatlagen kommer regeringen att utse Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att vara tillsynsmyndighet enligt den lagen.

Tillsynen omfattar, enligt andra stycket, inte garantimyndigheten. Tillsynsmyndigheten har, utöver tillsynsansvaret, även vissa uppgifter enligt 5 §.

4 §  Berättigade att få ursprungsgarantier är

  1. den som enligt 2 kap. 1 § 1-4 lagen (2003:113) om elcertifikat är berättigad att bli tilldelad elcertifikat,
  2. innehavaren av en produktionsanläggning där el produceras med användande av vattenkraft, och
  3. innehavaren av en produktionsanläggning där el produceras med användande av biobränslen.

[S2]Med biobränslen avses bränslen framställda ur biomassa samt deponigas, gas från avloppsreningsanläggningar och biogas.

[S3]Med biomassa avses den biologiskt nedbrytbara fraktionen av produkter, avfall och rester av både vegetabiliska och animaliska ämnen från jordbruk, skogsbruk och närstående industrier samt den biologiskt nedbrytbara fraktionen av industriavfall och kommunalt avfall.

Prop. 2002/03:85: 1. den som enligt 2 kap. 1 § 1–4 lagen (2003:000) om elcertifikat är berättigad att bli tilldelad elcertifikat,

5 §  Innehavaren av en produktionsanläggning som vill få ursprungsgarantier för framtiden skall anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Detta gäller dock inte om anläggningen har godkänts enligt 2 kap. 5 § andra stycket lagen (2003:113) om elcertifikat.

Prop. 2002/03:85: myndigheten. Detta gäller dock inte om anläggningen har godkänts enligt 2 kap. 5 § andra stycket lagen (2003:000) om elcertifikat.

Paragrafen gäller innehavare av sådana anläggningar som inte har godkänts enligt elcertifikatlagen. I ...

6 §  Om el har producerats i en sådan produktionsanläggning som avses i 4 § med användande av såväl sådana energikällor som berättigar anläggningens innehavare att få ursprungsgarantier som andra energikällor, får ursprungsgarantier utfärdas bara för den andel av elen som producerats med användande av den först nämnda typen av energikällor.

Prop. 2002/03:85: Paragrafen blir främst tillämplig på kraftverk, som kan eldas med såväl biobränslen som andra, icke–förnybara bränslen. Två situationer berörs av paragrafen. Den ena är att man vissa tidsperioder använder förnybara energikällor och andra tidsperioder andra energikällor. Den andra situationen är att man använder en blandning av förnybara och andra typer av energikällor. Det förekommer till exempel att man tillsätter kol till biobränslen vilket ökar effektiviteten.

Med stöd av ...

7 §  Ursprungsgarantier får utfärdas bara för sådan förnybar el vars inmatade mängd och dess fördelning över tiden har mätts och rapporterats till garantimyndigheten enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

[S2]Om den förnybara elen matas in på ett elnät som används utan stöd av nätkoncession skall innehavaren av produktionsanläggningen svara för den mätning och rapportering som anges i första stycket.

[S3]I de fall som avses i 6 § skall innehavaren av anläggningen särskilt beräkna och rapportera den el som har producerats med användande av sådana energikällor som berättigar anläggningens innehavare att få ursprungsgarantier.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om beräkning och rapportering enligt tredje stycket.

Prop. 2002/03:85: Om den förnybara elen matas in på ett elnät som används utan stöd av nätkoncession skall innehavaren av produktionsanlägg-

ningen svara för den mätning och rapportering som anges i första stycket.

I de fall som avses i 6 § skall innehavaren av anläggningen ...

8 §  Garantimyndigheten skall på begäran av någon som är berättigad att få ursprungsgarantier utfärda en sådan garanti.

[S2]En ursprungsgaranti skall innehålla uppgifter om

  1. den förnybara energikälla som har använts vid produktionen av elen,
  2. den produktionsanläggning där den förnybara elen har producerats, och
  3. den mängd el som har producerats och den tidsperiod under vilken produktionen har ägt rum. Tidsperioden skall vara en eller flera kalendermånader.

[S3]Om den förnybara elen har producerats med användande av vattenkraft skall dessutom produktionsanläggningens installerade effekt anges.

Prop. 2002/03:85: 3. den mängd el som har producerats och den tidsperiod under vilken produktionen har ägt rum. Tidsperioden skall vara en eller flera kalendermånader.

Om den förnybara elen har producerats med användande av vattenkraft skall dessutom produktionsanläggningens installerade effekt anges.

Av paragrafens första stycke framgår att ursprungsgarantier bara utfärdas på begäran av någon som ...

9 §  Regeringen får meddela föreskrifter om avgift för utfärdandet av ursprungsgarantier.

Prop. 2002/03:85: I paragrafen anges att regeringen får meddela föreskrifter om avgift för utfärdandet av ursprungsgarantier. Med stöd av bemyndigandet kommer regeringen att fastställa en avgift som motsvarar garantimyndighetens kostnad för att utfärda en garanti.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

10 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas med vite.

Prop. 2002/03:85: De förhållanden som kan komma att bli föremål för tillsyn är till en början då ursprungsgarantier begärs för användning av biobränslen som energikälla. I de anläggningar där biobränslen används kan även andra, fossila bränslen användas som energikälla. Tillsynen kan där komma att avse kontroll av att ursprungsgarantier inte begärs för el som producerats med användande av andra energikällor än biobränslen.

Tillsyn kan också bli aktuell i de fall producenten själv har att svara ...

11 §  En myndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2002/03:85: De beslut som kan meddelas enligt lagen är garantimyndighetens beslut enligt 8 § om utfärdande av ursprungsgarantier, garantimyndighetens beslut enligt 9 § om uttagande av avgift och tillsynsmyndighetens beslut enligt 10 § om rätt för myndigheten att få upplysningar och ta del av handlingar.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Ändringar

Lag (2003:437) om ursprungsgarantier avseende förnybar el

Förarbeten
Rskr. 2002/03:233, Prop. 2002/03:85, Bet. 2002/03:NU11
CELEX-nr
32001L0077
Ikraftträder
2003-10-01

Ändring, SFS 2006:329

Omfattning
upph.