Upphävd författning

Lag (2003:113) om elcertifikat

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-04-03
Ändring införd
SFS 2003:113 i lydelse enligt SFS 2010:599
Ikraft
2003-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens ändamål

[K1]1 §  Lagens ändamål är att främja produktion av elektricitet med användande av förnybara energikällor och torv (förnybar el). I detta syfte innehåller lagen bestämmelser om dels en rätt för producenter av förnybar el att bli tilldelade elcertifikat av staten, dels en skyldighet för elleverantörer och vissa elanvändare att inneha elcertifikat i förhållande till sin försäljning respektive användning av el (kvotplikt). Lag (2006:1016).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen anger lagens ändamål och huvudsakliga tillämpningsområde.

Paragrafens nya lydelse åskådliggör att ansvaret för kvotplikten har flyttats från flertalet elanvändare till deras elleverantörer enligt vad som framgår av främst 4 kap. 1 §. Elanvändare som använt el som de själva har producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen och elanvändare som är elintensiva företag skall även fortsättningsvis vara kvotpliktiga, vilket framgår av det nämnda lagrummet. Den ...

Prop. 2002/03:40: Paragrafen anger lagens ändamål och huvudsakliga tillämpningsområde.

Förnybara energikällor definieras i 2 § 1. Elcertifikat definieras i 2 § 2. Bestämmelser om vilka anläggningar som berättigar innehavaren att få elcertifikat, mätning och rapportering av mängden producerad förnybar el, godkännande av sådana anläggningar samt tilldelning av certifikat ges i 2 kap. Bestämmelser om kontoföring av elcertifikat i ett s.k. elcertifikatsregister och prisinformation ges i 3 kap. Registrering ...

Definitioner

[K1]2 §  I denna lag används följande beteckningar med den betydelse som här anges:

 1. förnybar energikälla: vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi, biobränslen och vattenkraft,
 2. elcertifikat: ett av staten utfärdat bevis om att en megawattimme förnybar el har producerats med iakttagande av bestämmelserna i denna lag och i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,
 3. certifikatberättigad producent: en innehavare av en godkänd produktionsanläggning för förnybar el,
 4. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el som har producerats av honom själv eller av någon annan,
 5. elintensiv industri: ett företag i sin helhet eller en del av ett företag som utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren, där det
  1. bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits industriell tillverkning i en process i vilken det använts i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den elintensiva industrins produktion, eller
  2. bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process i vilken det används eller beräknas användas i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den elintensiva industrins produktion, eller
  3. bedrivs verksamhet för vilken avdrag får göras för skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 6. förädlingsvärde: skillnaden mellan den elintensiva industrins sammanlagda omsättning och sammanlagda inköp, så som dessa begrepp är att förstå enligt 1 kap. 8 § lagen om skatt på energi. Lag (2008:1332).

Prop. 2005/06:154: I punkten 5 i dess nya lydelse finns en definition av begreppet elintensivt företag, som tillkommit i anledning av den nya undantagsregeln i 4 kap. 4 § 3. Med försäljningsvärde avses värdet på företagets hela produktion per kalenderår, dvs. försäljningspriset på såväl sålda som osålda produkter eller varor, varvid priset på de osålda produkterna eller varorna skall anses motsvara priset på de sålda produkterna eller varorna.

Prop. 2002/03:40: 2. elcertifikat: ett av staten utfärdat bevis om att en megawattimme förnybar el har producerats med iakttagande av bestämmelserna i denna lag och i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,

3. certifikatberättigad producent: en innehavare av en godkänd produktionsanläggning för förnybar el,

4. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el som har producerats av ...

Myndigheter

[K1]3 §  Regeringen skall utse två myndigheter som skall handlägga de frågor som enligt denna lag, eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ligger på tillsynsmyndigheten respektive kontoföringsmyndigheten.

Prop. 2002/03:40: De myndigheter som regeringen avser att utse är Statens energimyndighet, som tillsynsmyndighet, och Affärsverket svenska kraftnät, som kontoförande myndighet.

Elproduktion som berättigar till elcertifikat

[K2]1 §  Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är innehavaren av en enligt 5 § godkänd produktionsanläggning där el produceras med användande av en eller flera av följande förnybara energikällor:

 1. vindkraft,
 2. solenergi,
 3. vågenergi,
 4. geotermisk energi, eller
 5. biobränslen.

[S2]Om flera produktionsanläggningar för vindkraft finns i närheten av varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska de anses som separata anläggningar vid tillämpningen av denna lag.

[S3]Innehavaren av en produktionsanläggning enligt första stycket där produktionen sker med användning av flytande biobränslen är berättigad att bli tilldelad elcertifikat endast om biobränslena är att anse som hållbara enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

[S4]Om produktionskapaciteten till följd av investeringar i produktionshöjande åtgärder varaktigt ökats i en anläggning som avses i 1 eller 1 a § efter utgången av år 2006, ska den ökade produktionen av förnybar el berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat.

[S5]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. vad som avses med biobränslen i första stycket 5, och
 2. villkoren för att tilldelas elcertifikat enligt fjärde stycket. Lag (2010:599).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen har försetts med ett nytt andra stycke, som förtydligar att i de fall flera produktionsenheter för vindkraft är lokaliserade till samma plats och gemensamt matar in el på nätet, en s.k. vindkraftspark, så skall varje enhet, dvs. varje vindkraftverk, ändå anses vara en anläggning. Detsamma gäller enligt 2 § andra stycket i fråga om vattenkraftverk. Bestämmelsen utgör ett avsteg från vad som normalt avses med begreppet anläggning vid tillämpningen av <a href="https://lagen.nu/1997:857" ...

Prop. 2008/09:92: I paragrafen har ett nytt tredje stycke lagts in som anger att om produktionskapaciteten till följd av investeringar i produktionshöjande åtgärder varaktigt ökats i en anläggning som avses i 1 eller 1 a § efter utgången av år 2006 ska den ökade produktionen av förnybar el berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat.

Tilldelning av elcertifikat sker utifrån mängden förnybar el som produceras i en anläggning. Innehavaren av en anläggning får således redan idag tilldelning ...

Prop. 2002/03:40: 5. biobränslen, enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten.

Genom paragrafen definieras vilka förnybara energikällor som vid elproduktion berättigar en produktionsanläggnings innehavare att bli tilldelad elcertifikat. Vattenkraften regleras särskilt ...

[K2]1 a §  Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är även innehavaren av ett enligt 5 § godkänt kraftvärmeverk, där el produceras med användande av torv. Lag (2004:98).

[K2]2 §  Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är även innehavaren av en enligt 5 § godkänd produktionsanläggning där el produceras med användande av vattenkraft, om produktionen sker

 1. i en anläggning som var i drift vid utgången av april 2003 och som då hade en installerad effekt som inte var högre än 1 500 kilowatt,
 2. i annat fall än som avses i 1
  1. i en anläggning som har tagits ur drift före den 1 juli 2001 och som därefter tagits i drift efter utgången av år 2002, eller
  2. i en anläggning som tagits i drift första gången efter utgången av år 2002.

[S2]Om flera sådana anläggningar som avses i första stycket 1 finns i närheten av varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska de anses som separata anläggningar vid tillämpningen av denna lag.

[S3]Om produktionskapaciteten i en anläggning ökats efter utgången av april 2003, ska den ökade produktionen av el berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat.

[S4]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om villkoren för att tilldelas elcertifikat enligt tredje stycket. Lag (2009:269).

Prop. 2008/09:92: När det gäller ökad produktionskapacitet i anläggningar där el produceras med användande av vattenkraft tas kravet på att anläggningen ska ha varit i drift vid utgången av april 2003 bort. Även ökad produktionskapacitet i nya anläggningar kan därmed få möjlighet till tilldelning av elcertifikat. Möjligheten till tilldelning gäller om produktionskapaciteten i en anläggning ökats efter utgången av april 2003.

Ett bemyndigande har lagts in som ett fjärde stycke. Regeringen ...

Prop. 2002/03:40: 1. i en anläggning som var i drift vid utgången av april 2003 och som då hade en installerad effekt som inte var högre än 1 500 kilowatt,

 • NJA 2008 s. 3:Fråga om tillstånd för minikraftverk. Vid prövning av den samhällsekonomiska tillåtligheten har intäkter av elcertifikat tillgodoräknats kraftproduktionen.

[K2]3 §  Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är innehavaren av en produktionsanläggning, där el produceras med användande av vattenkraft och som inte omfattas av bestämmelsen i 2 §, om tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet finner att

 1. ett myndighetsbeslut, eller föreskrifter i annan lag eller förordning, ställer nya krav på hur verksamheten ska bedrivas eller hur anläggningen ska vara utformad och detta innebär att verksamhetens ekonomiska förutsättningar ändras på ett sådant ingripande sätt att en långsiktigt lönsam produktion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertifikat, eller
 2. innehavaren i annat fall än som avses i 1 avser att göra omfattande ombyggnader eller andra stora investeringar i anläggningen och dessa är så kostsamma att en långsiktigt lönsam produktion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertifikat.

[S2]Rätt till tilldelning av elcertifikat enligt första stycket 2 har endast innehavare av en anläggning som har en installerad effekt om högst 15 megawatt. Lag (2009:269).

Prop. 2008/09:92: Paragrafen har ändrats redaktionellt för bättre samstämmighet med övriga bestämmelser under rubriken ”Elproduktion som berättigar till elcertifikat”. Kravet på en särskild ansökan om medgivande i sista stycket har tagits bort då en sådan inte utmynnat i något eget beslut utan

endast omfattats av tillsynsmyndighetens beslut om godkännande. Bestämmelser ...

Prop. 2002/03:40: 1. ett myndighetsbeslut, eller föreskrifter i annan lag eller förordning, ställer nya krav på hur verksamheten skall bedrivas eller hur anläggningen skall vara utformad och detta innebär att verksamhetens ekonomiska förutsättningar ändras på ett sådant ingripande sätt att en långsiktigt lönsam produktion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertifikat, eller

2. innehavaren i annat fall än som avses i 1 avser att göra ...

[K2]3 a §  Om det i en produktionsanläggning, som är eller har varit godkänd av tillsynsmyndigheten enligt 5 §, har gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen ska anses som en ny anläggning, är innehavaren berättigad att bli tilldelad elcertifikat.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om de åtgärder som krävs för att en anläggning ska anses som ny. Lag (2009:269).

Prop. 2008/09:92: Paragrafen är ny. En del av bestämmelsen i gällande 2 kap. 9 § har flyttats till denna paragraf då regleringarna bör inordnas under rubriken ”Elproduktion som berättigar till elcertifikat”. Bestämmelsen anger att produktion i en anläggning, som är eller har varit godkänd av tillsynsmyndigheten enligt 5 §, där det gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen ska anses som ny, berättigar innehavaren till elcertifikat. Det ställs inte längre krav på ...

Förhandsbesked

[K2]3 b §  Tillsynsmyndigheten ska, efter ansökan av produktionsanläggningens innehavare, lämna förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt 1 § fjärde stycket, 2 § tredje stycket eller 3 a §.

[S2]Ett förhandsbesked, som innebär att ett godkännande enligt 5 § kommer att meddelas efter ansökan, får förenas med villkor och är bindande vid prövning av en ansökan om ett sådant godkännande. Lag (2010:599).

Prop. 2008/09:92: Paragrafen är ny. Produktionsanläggningens innehavare ska efter ansökan få ett förhandsbesked av tillsynsmyndigheten avseende möjligheten till godkännande för tilldelning, inte storleken på tilldelningen. Ett förhandsbesked, som innebär att ett godkännande enligt 5 § kommer att meddelas efter ansökan, får förenas med villkor och är bindande vid prövning av en ansökan om ett sådant godkännande. Möjlighet till återkallelse av förhandsbesked regleras i 6 kap. 6 a §.

Mätning och rapportering

[K2]4 §  Elcertifikat får bara tilldelas för sådan el vars inmatade mängd och dess fördelning över tiden har mätts och rapporterats till kontoföringsmyndigheten enligt de föreskrifter som meddelats av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten.

[S2]Om inmatningen från produktionsanläggningen sker till ett elnät som används utan stöd av nätkoncession skall innehavaren av produktionsanläggningen svara för mätningen och rapporteringen.

[S3]Om endast en del av elproduktionen i en anläggning berättigar till elcertifikat, skall innehavaren särskilt beräkna och rapportera sådan elproduktion enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten.

Prop. 2002/03:40: Om inmatningen från produktionsanläggningen sker till ett elnät som används utan stöd av nätkoncession skall innehavaren av produktionsanläggningen svara för mätningen och rapporteringen.

Om endast en del av elproduktionen i en anläggning berättigar till elcertifikat, skall innehavaren särskilt beräkna och rapportera sådan elproduktion enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, ...

Godkännande av anläggningar

[K2]5 §  Elcertifikat får bara tilldelas för produktion av förnybar el som sker i en produktionsanläggning som tillsynsmyndigheten har godkänt för tilldelning av elcertifikat.

[S2]Tillsynsmyndigheten ska efter skriftlig ansökan från anläggningens innehavare besluta att en anläggning ska godkännas för tilldelning av elcertifikat, om

 1. anläggningen har tagits i drift och uppfyller kraven i 1, 1 a, 2, 3 eller 3 a §, och
 2. anläggningen har utrustning för sådan mätning och rapportering som anges i 4 § första stycket. Lag (2009:269).

Prop. 2005/06:154: Genom ändringen i paragrafens andra stycke tydliggörs att även en ansökan om ett medgivande enligt 9 § första stycket skall ske samtidigt med en ansökan om godkännande. Av 9 § följer att en innehavare av en produktionsanläggning, under vissa förutsättningar, kan medges rätt att tilldelas elcertifikat om anläggningen skall anses som en ny anläggning.

Prop. 2008/09:92: I paragrafen förtydligas att elcertifikat bara får tilldelas för produktion av förnybar el som sker i en produktionsanläggning som tillsynsmyndigheten har godkänt för tilldelning av elcertifikat. I paragrafen lagfästs också tillsynsmyndighetens tillämpning av gällande bestämmelser att det krävs att anläggningen ska ha tagits i drift för beslut om godkännande för tilldelning av elcertifikat.

Paragrafen behandlas i avsnitt ...

Prop. 2002/03:40: Godkännande skall meddelas på skriftlig ansökan från anläggningens innehavare om anläggningen uppfyller kraven i 1 eller 2 § eller innehavaren medges rätt till tilldelning av elcertifikat enligt 3 § samt anläggningen har utrustning för sådan mätning och rapportering som anges i 4 § första stycket.

Av paragrafens första stycke följer att det endast är innehavare av godkända produktionsanläggningar för förnybar el som är berättigade att ...

Tilldelning av elcertifikat

[K2]6 §  Kontoföringsmyndigheten skall tilldela en certifikatberättigad producent ett elcertifikat för varje megawattimme förnybar el som har producerats i anläggningen och för vilken certifikat får tilldelas.

[S2]Varje elcertifikat skall ha ett identifieringsnummer och en uppgift om vilken dag det tilldelats producenten.

Prop. 2002/03:40: Varje elcertifikat skall ha ett identifieringsnummer och en uppgift om vilken dag det tilldelats producenten.

Av paragrafen framgår att kontoföringsmyndigheten skall tilldela en certifikatberättigad producent ett elcertifikat för varje MWh förnybar el som producerats i anläggningen och för vilken elcertifikat får tilldelas. Under vilka förutsättningar elcertifikat får tilldelas en innehavare av en produktionsanläggning framgår av bestämmelserna ...

Begränsningar i rätten att tilldelas elcertifikat

[K2]7 §  För produktionsanläggningar som för första gången har tagits i drift före den 1 maj 2003 har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat

 1. efter utgången av år 2014, om elen produceras med användande av biobränslen, vindkraft eller vattenkraft och statligt bidrag till en investering eller ombyggnad i anläggningen har getts efter den 15 februari 1998 enligt ett program för vissa investeringar inom energiområdet, eller
 2. i andra fall än de som avses i 1, efter utgången av år 2012. Lag (2006:1589).

Prop. 2005/06:154: Genom paragrafen, som är ny, införs en begränsningsregel för hur lång tid en certifikatberättigad producent skall ha rätt att tilldelas elcertifikat om producentens anläggning tagits i drift första gången före den 1 maj 2003, dvs. innan lagen trädde i kraft. Med idrifttagande avses att produktionen i anläggningen påbörjats och att anläggningen används på ett normalt sätt. I detta ingår sådana uppehåll eller produktionsbegränsningar som följer av t.ex. brist på kraft – såsom stiltje, torrår, eller ...

[K2]8 §  För produktionsanläggningar som för första gången har tagits i drift efter den 30 april 2003 har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat

 1. när femton år har gått från det att tilldelningen började, eller
 2. om tilldelningen har börjat år 2021 eller senare, efter utgången av år 2035. Lag (2010:490).

Prop. 2005/06:154: Genom paragrafen, som är ny, införs en begränsningsregel för hur lång tid en certifikatberättigad producent skall ha rätt att tilldelas elcertifikat om producentens anläggning tagits i drift första gången efter den 1 maj 2003, dvs. efter lagens ikraftträdande. Beträffande begreppet idrifttagande, se kommentaren till 7 §.

Enligt punkten 1 upphör tilldelningen när femton sammanhängande år förflutit från den tidpunkt då tilldelningen började.

Enligt punkten ...

 • NJA 2008 s. 3:Fråga om tillstånd för minikraftverk. Vid prövning av den samhällsekonomiska tillåtligheten har intäkter av elcertifikat tillgodoräknats kraftproduktionen.

[K2]9 §  För ökad produktionskapacitet i anläggningar som avses i 1 § fjärde stycket och 2 § tredje stycket har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat när femton år har gått från den dag då produktionen av förnybar el ökade. Elcertifikat får inte heller tilldelas efter utgången av år 2035.

[S2]För anläggningar som avses i 3 a § har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat när femton år har gått från den dag då anläggningen, enligt tillsynsmyndighetens beslut om godkännande enligt 5 §, är att anse som ny. Elcertifikat får inte heller tilldelas efter utgången av år 2035.

[S3]Om en ansökan om godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt 1 § fjärde stycket, 2 § tredje stycket eller 3 a § kommer in till tillsynsmyndigheten efter det att anläggningens godkännande för tilldelning har återkallats enligt 6 kap. 6 § 3 a, får elcertifikat endast tilldelas från tillsynsmyndighetens nya beslut om godkännande för tilldelning av elcertifikat. Lag (2010:599).

Prop. 2005/06:154: Genom paragrafen, som är ny, regleras förutsättningarna för att en anläggning skall anses som en ny anläggning i systemet, som därmed kan medges en rätt att tilldelas elcertifikat trots att en tilldelningsperiod har upphört enligt någon av bestämmelserna i 7 eller 8 §. Ansökan om ett sådant medgivande skall ske i samband med en ny ansökan om godkännande av anläggningen enligt 2 kap. 5 § dvs. genom en ansökan, som skall prövas av tillsynsmyndigheten.

Förutsättningarna för ett ...

Prop. 2008/09:92: Paragrafen har nytt innehåll som har anpassats till den övergripande rubriken ”Begränsningar i rätten att tilldelas elcertifikat”. Bestämmelsen förtydligar tilldelningsperiodens längd för ökad produktionskapacitet i anläggningar där el produceras med användande av vattenkraft. I bestämmelsen regleras också tilldelningsperiodens längd för övriga investeringar i ökad produktionskapacitet och för anläggningar som är att ...

[K2]9 a §  Om en anläggnings godkännande för tilldelning av elcertifikat har återkallats enligt 6 kap. 6 §, får elcertifikat inte tilldelas för samma produktionsanläggning om anläggningen endast har flyttats till en annan plats.

[S2]Tilldelning av elcertifikat för ökad produktionskapacitet enligt 1 § fjärde stycket eller 2 § tredje stycket får dock ske trots vad som sägs i första stycket. Lag (2010:599).

Prop. 2008/09:92: Paragrafen är ny. I paragrafen anges att i de fall en anläggnings godkännande för tilldelning har återkallats enligt 6 kap. 6 § får inte elcertifikat tilldelas för samma produktionsanläggning om anläggningen endast har flyttats till en annan plats. Det som avses är att ny tilldelning inte kan ske för hela anläggningar som flyttas till nya platser, t.ex. vindkraftverk. Om tilldelningsperioden ännu inte löpt ut när en anläggning flyttas får dock kvarvarande tilldelningsperiod utnyttjas efter det ...

[K2]10 §  Har en certifikatberättigad producent varit förhindrad att tilldelas elcertifikat får tillsynsmyndigheten, om det finns synnerliga skäl, efter ansökan av producenten medge en förlängning av en tilldelningsperiod som följer av 7, 8 eller 9 §. En sådan förlängning ska motsvara den tid producenten har varit förhindrad att tilldelas elcertifikat, dock längst till utgången av år 2035. Lag (2010:490).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen är ny.

Den elproduktion som berättigar till elcertifikat skall enligt 4 § mätas och rapporteras till kontoföringsmyndigheten. Enligt 6 § skall kontoföringsmyndigheten tilldela den certifikatberättigade producenten ett elcertifikat för varje megawattimme förnybar el som har producerats i anläggningen. Eftersom tilldelningsperioderna begränsats genom bestämmelserna i 7–9 §§ är syftet med paragrafen att kompensera en producent som under tilldelningsperioden varit förhindrad ...

Prop. 2008/09:92: Paragrafen ändras med anledning av ändringarna i 9 §. Hänvisningen till 9 § andra stycket tas bort och hänvisning sker i stället till 9 §.

3 kap. Kontoföring av elcertifikat

Elcertifikatsregister

[K3]1 §  Kontoföringsmyndigheten skall kontoföra elcertifikat i ett elcertifikatsregister. Registret skall föras med hjälp av automatiserad behandling.

[S2]Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall inte tillämpas på kontoföringen av elcertifikat.

Prop. 2002/03:40: Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall inte tillämpas på kontoföringen av elcertifikat.

Av paragrafen framgår att kontoföringsmyndigheten skall kontoföra elcertifikaten i ett register, ett s.k. elcertifikatsregister. Elcertifikaten är elektroniska dokument. De kommer således inte att finns i fysisk form, vilket förutsätter ...

[K3]2 §  Elcertifikatsregistret ska bestå av certifikatkonton, som ska läggas upp för certifikatberättigade producenter och för dem som är kvotpliktiga och deklarationsskyldiga och har registrerats enligt 4 kap. 7, 7 a eller 8 §. Lag (2009:269).

Prop. 2005/06:154: Ändringen är en konsekvensändring av att nuvarande 4 kap. 6 och 7 §§ skall betecknas 4 kap. 7 och 8 §§.

Prop. 2008/09:92: Ett tillägg görs som anger att certifikatkonton även ska läggas upp för dem som är kvotpliktiga och deklarationsskyldiga och som har registrerats enligt 4 kap. 7 a §.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.

Prop. 2002/03:40: Paragrafen anger elcertifikatsregistrets innehåll, vilket består av certifikatkonton, som skall läggas upp för certifikatberättigade producenter som enligt 2 kap. 5 § fått sin produktionsanläggning godkänd och dem som hanterar kvotplikten och antingen själva anmält sin för registrering hos tillsynsmyndigheten enligt 4 kap. 6 §, eller registrerats som kvotpliktiga på myndighetens initiativ enligt 4 kap. 7 §. Dessa kategorier behöver inte ansöka om ett certifikatkonto. När tillsynsmyndigheten meddelat ...

[K3]3 §  Kontoföringsmyndigheten skall efter skriftlig ansökan lägga upp ett certifikatkonto för den som inte omfattas av bestämmelsen i 2 §. En sådan ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn, identifieringsnummer, telefonnummer och postadress.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att de som inte är certifikatberättigade producenter eller registrerade som kvotpliktiga får ansöka om ett certifikatkonto hos kontoföringsmyndigheten. En ansökan, som skall vara skriftlig, skall innehålla sådana grundläggande uppgifter som krävs för en identifiering av sökanden och för kommunikation med denne. Med identifieringsnummer avses personnummer eller organisationsnummer eller, såvitt avser utländska rättssubjekt, de identifieringsnummer sådana kan ha. Om en ansökan ...

Registrering av elcertifikat

[K3]4 §  Ett elcertifikat tilldelas en certifikatberättigad producent genom att elcertifikatet registreras på dennes certifikatkonto. Registreringen skall ske utan oskäligt dröjsmål sedan rapport om den certifikatberättigande elproduktionen kommit kontoföringsmyndigheten till handa.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att certifikatberättigade producenter tilldelas elcertifikat genom att dessa registreras på producentens certifikatkonto. Det krävs sålunda ingen särskild ansökan eller liknande för att tilldelningen skall ske. Tilldelningen skall ske fortlöpande för varje MWh el som rapporteras till kontoföringsmyndigheten. Det kan dock hända att rapporterna, som vid en första bedömning synes vara korrekta, senare korrigeras genom att nätägaren, eller anläggningens innehavare, sänder rättelser. ...

Ansökan om registrering i elcertifikatsregistret

[K3]5 §  Kontoföringsmyndigheten skall, efter ansökan eller underrättelse som avses i 6-9 §§, genast på ett certifikatkonto registrera de uppgifter som anges i ansökan eller underrättelsen samt ange tidpunkten för registreringen.

[S2]Om samtliga villkor inte är uppfyllda skall en preliminär registrering av uppgifterna ske. När samtliga villkor är uppfyllda skall en slutlig registrering ske.

Prop. 2002/03:40: Om samtliga villkor inte är uppfyllda skall en preliminär registrering av uppgifterna ske. När samtliga villkor är uppfyllda skall en slutlig registrering ske.

Så snart en ansökan om registrering eller en underrättelse om kontohavarens konkurs, eller om utmätning, kvarstad eller betalningssäkring rörande ett elcertifikat kommit in till kontoföringsmyndigheten skall uppgifterna i ansökan eller underrättelsen registreras på det eller de certifikatkonton ...

[K3]6 §  När ett elcertifikat har överlåtits skall efter ansökan från överlåtaren det överlåtna certifikatet registreras på förvärvarens certifikatkonto.

[S2]Har förvärvaren ansökt om att det överlåtna certifikatet skall registreras på hans konto, skall en preliminär registrering av överlåtelsen göras på överlåtarens certifikatkonto. Kontoföringsmyndigheten skall därefter förelägga överlåtaren att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om överlåtaren inte invänder mot ansökan inom denna tid, skall de överlåtna certifikaten registreras på förvärvarens konto.

Prop. 2002/03:40: Har förvärvaren ansökt om att det överlåtna certifikatet skall registreras på hans konto, skall en preliminär registrering av överlåtelsen göras på överlåtarens certifikatkonto. Kontoföringsmyndigheten skall därefter förelägga överlåtaren att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om överlåtaren inte invänder mot ansökan inom denna tid, skall de överlåtna certifikaten registreras på förvärvarens konto.

Av ...

[K3]7 §  Har panträtt upplåtits i ett elcertifikat skall efter ansökan från pantsättaren pantsättningen registreras på pantsättarens certifikatkonto.

[S2]Har panthavaren ansökt om att en pantsättning skall registreras, skall en preliminär registrering av pantsättningen göras på pantsättarens konto. Kontoföringsmyndigheten skall därefter förelägga pantsättaren att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om pantsättaren inte invänder mot ansökan inom denna tid, skall pantsättningen slutligt registreras på pantsättarens konto.

Prop. 2002/03:40: Har panthavaren ansökt om att en pantsättning skall registreras, skall en preliminär registrering av pantsättningen göras på pantsättarens konto. Kontoföringsmyndigheten skall därefter förelägga pantsättaren att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om pantsättaren inte invänder mot ansökan inom denna tid, skall pantsättningen slutligt registreras på pantsättarens konto.

Av paragrafens första ...

[K3]8 §  Om kontoföringsmyndigheten har underrättats om att en innehavare av ett certifikatkonto gått i konkurs skall detta registreras på certifikatkontot. Detsamma gäller om myndigheten har underrättats om att ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt denna lag har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring.

[S2]När kontoföringsmyndigheten har underrättats om att ett konkursbeslut upphävts, att en konkurs avslutats eller att en sådan åtgärd som avses i första stycket har upphävts eller återgått, skall en sådan registrering som nämns i första stycket tas bort.

Prop. 2002/03:40: När kontoföringsmyndigheten har underrättats om att ett konkursbeslut upphävts, att en konkurs avslutats eller att en sådan åtgärd som avses i första stycket har upphävts eller återgått, skall en sådan registrering som nämns i första stycket tas bort.

Av paragrafen framgår att begränsningar i förfoganderätten till elcertifikat skall registreras på ett certifikatkonto. De begränsningar som enligt första stycket kan bli aktuella beträffande ...

[K3]9 §  När en pantsättning av ett elcertifikat har upphört, skall efter ansökan från panthavaren registreringen om pantsättningen tas bort från pantsättarens konto.

[S2]Har pantsättaren gjort en ansökan om att registreringen om pantsättningen skall tas bort, skall en preliminär registrering om pantsättningens upphörande göras på pantsättarens konto. Kontoföringsmyndigheten skall därefter förelägga panthavaren att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om panthavaren inte invänder mot ansökan inom denna tid, skall registreringen om pantsättningen tas bort.

Prop. 2002/03:40: Har pantsättaren gjort en ansökan om att registreringen om pantsättningen skall tas bort, skall en preliminär registrering om pantsättningens upphörande göras på pantsättarens konto. Kontoföringsmyndigheten skall därefter förelägga panthavaren att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om panthavaren inte invänder mot ansökan inom denna tid, skall registreringen om pantsättningen tas bort. ...

Prop. 2010/11:155: Paragrafen motsvarar 3 kap. 8 § i 2003 års lag (prop. 2002/03:40, s. 165).

[K3]10 §  Den som gör en ansökan enligt 6, 7 eller 9 § skall göra detta på formulär som tillhandahålls av kontoföringsmyndigheten. Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud.

[S2]En ansökan får signeras och överföras elektroniskt på det sätt som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kontoföringsmyndigheten föreskriver.

Prop. 2002/03:40: En ansökan får signeras och överföras elektroniskt på det sätt som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kontoföringsmyndigheten föreskriver.

Av paragrafen framgår två formkrav för en ansökan om registrering av en överlåtelse eller pantsättning av ett elcertifikat. En ansökan om registrering i elcertifikatsregistret skall ske på formulär som tillhandahålls av kontoföringsmyndigheten och den skall vara egenhändigt undertecknad av ...

[K3]11 §  En ansökan om registrering i elcertifikatsregistret skall innehålla uppgifter om

 1. den registrering som begärs,
 2. överlåtarens eller pantsättarens namn, identifieringsnummer samt postadress,
 3. förvärvarens eller panthavarens namn, identifieringsnummer samt postadress, och
 4. de certifikatkonton som berörs av överlåtelsen eller pantsättningen och, i förekommande fall, försäljningspriset för certifikaten.

Prop. 2002/03:40: 4. de certifikatkonton som berörs av överlåtelsen eller pantsättningen och, i förekommande fall, försäljningspriset för certifikaten.

Paragrafen reglerar vilka uppgifter som en ansökan om registrering av en överlåtelse eller rörande pantsättning av ett elcertifikat skall innehålla. Enligt 4 skall, i förekommande fall, försäljningspriset på elcertifikaten anges. En sådan uppgift är av naturliga skäl inte aktuell vid överlåtelser då något vederlag inte utgår. Den nämnda ...

[K3]12 §  Om en ansökan inte uppfyller kraven i 10 § eller med stöd av den paragrafen meddelade föreskrifter, skall ansökan omedelbart avvisas.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att en ansökan om registrering, som inte sker på ett formulär som tillhandahålls av kontoföringsmyndigheten och som inte är egenhändigt undertecknad, omedelbart skall avvisas. Detsamma gäller om ansökan inte sker i enlighet med de föreskrifter som avses meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kontoföringsmyndigheten, i fråga om att elektroniskt signera och överföra en ansökan. När en ansökan sker elektroniskt i enlighet med sådana föreskrifter kommer ...

[K3]13 §  Om en ansökan enligt 3 § inte uppfyller de krav som där anges, eller om en ansökan enligt 6, 7 eller 9 § inte uppfyller de krav som anges i 11 §, skall sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att kontoföringsmyndigheten skall förelägga en sökande att komplettera en ansökan som inte uppfyller de krav som anges i 3 § eller 11 §. Om en komplettering inte inkommer inom den tid som myndigheten bestämmer skall ansökan om registrering avslås enligt 14 §. Såsom Lagrådet påpekat får kontoföringsmyndigheten från fall till fall avgöra vilken tid som kan vara lämplig för en sådan komplettering, se avsnitt ...

[K3]14 §  Kontoföringsmyndigheten skall avslå en ansökan om certifikatkonto eller en ansökan om registrering, om ett föreläggande om komplettering enligt 13 § inte följs. Kontoföringsmyndigheten skall även avslå en ansökan om registrering på ett certifikatkonto,

 1. om en överlåtare eller en pantsättare gjort invändning mot en ansökan enligt 6 § andra stycket eller 7 § andra stycket och invändningen inte uppenbarligen saknar fog,
 2. om en panthavare gjort invändning enligt 9 § andra stycket och invändningen inte uppenbarligen saknar fog,
 3. om ansökan om registrering avser överlåtelse av ett elcertifikat för vilket pantsättning är registrerad, eller
 4. om den registrering som ansökan avser inte är förenlig med en befintlig registrering enligt 7 eller 8 §.

Prop. 2002/03:40: 1. om en överlåtare eller en pantsättare gjort invändning mot en ansökan enligt 6 § andra stycket eller 7 § andra stycket och invändningen inte uppenbarligen saknar fog,

2. om en panthavare gjort invändning enligt 9 § andra stycket och invändningen inte uppenbarligen saknar fog, ...

[K3]15 §  När kontoföringsmyndigheten gjort en registrering på ett certifikatkonto, skall kontohavaren skriftligen underrättas om det. Om ansökan överförts elektroniskt enligt föreskrifter meddelade med stöd av 10 §, får även underrättelsen överföras elektroniskt.

Prop. 2002/03:40: En skriftlig underrättelse ersätts av ett elektroniskt besked om att registreringsåtgärden företagits i de fall ansökan överförts elektroniskt. På förslag av Lagrådet har den andra meningen i paragrafen lagts till, se avsnitt 4.10.11.

[K3]16 §  En uppgift på ett certifikatkonto skall rättas, om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs skall ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars är uppenbart obehövligt.

Prop. 2002/03:40: Genom paragrafen ges kontoföringsmyndigheten möjlighet att göra rättelser i elcertifikatsregistret. Det skall vara fråga om uppenbart felaktiga uppgifter i registret, som är en följd av att den som utfört registreringen, eller någon annan, gjort ett skrivfel, ett räknefel eller något liknande misstag. Detta skall också gälla sådan uppenbar oriktighet i elcertifikatsregistret, som beror på något tekniskt fel. Innan en rättelse sker skall den som berörs av beslutet få yttra sig. Myndigheten behöver ...

Rättsverkan av en registrering

[K3]17 §  En innehavare av ett certifikatkonto skall, med de begränsningar som framgår av registreringar på kontot, anses ha rätt att förfoga över de elcertifikat som finns registrerade på kontot.

Prop. 2002/03:40: Paragrafen anger en presumtion. Genom bestämmelsen skall en innehavare anses ha rätt att förfoga över de elcertifikat som finns registrerade på hans konto, om annat inte framgår av informationen på kontot. En registrering om kontohavarens konkurs, eller pantsättning, utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende ett elcertifikat kan vara sådan information, som visar att kontohavaren inte har rätt att förfoga över certifikaten på kontot.

[K3]18 §  Har samma elcertifikat överlåtits till flera var för sig, har den överlåtelse företräde som registrerades först. Registreringen ger dock inte en överlåtelse företräde framför en tidigare överlåtelse om förvärvaren, när överlåtelsen registrerades, kände till eller borde ha känt till den tidigare överlåtelsen.

[S2]Detta skall tillämpas även på förvärv genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärvssätt, när fråga uppkommer om företrädet mellan ett sådant förvärv och en annan överlåtelse.

[S3]Vid tillämpningen av första och andra styckena skall en preliminär registrering ha samma rättsverkan som en slutlig registrering.

Prop. 2002/03:40: Detta skall tillämpas även på förvärv genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärvssätt, när fråga uppkommer om företrädet mellan ett sådant förvärv och en annan överlåtelse.

Vid tillämpningen av första och andra styckena skall en preliminär registrering ha samma rättsverkan som en slutlig registrering.

(19 § enligt lagrådsremissens förslag.)

Paragrafen ...

[K3]19 §  Har ett elcertifikat i annat fall än som avses i 18 § överlåtits av någon som inte ägde det, blir överlåtelsen giltig om certifikatet vid tidpunkten för överlåtelsen var registrerat på överlåtarens certifikatkonto och överlåtelsen har registrerats samt förvärvaren då varken kände till eller borde ha känt till att överlåtaren inte ägde certifikatet. Vad nu sagts gäller även vid överlåtelse från den som ägde elcertifikatet, men som saknade rätt att förfoga över det genom överlåtelse.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket skall en preliminär registrering ha samma rättsverkan som en slutlig registrering.

Prop. 2002/03:40: Vid tillämpningen av första stycket skall en preliminär registrering ha samma rättsverkan som en slutlig registrering.

(20 § enligt lagrådsremissens förslag.)

Paragrafen tar sikte på andra godtrosförvärv än vid dubbelöverlåtelse. I dessa fall blir överlåtelsen giltig om överlåtaren var registrerad som ägare till elcertifikaten på kontot och ansökan om överlåtelse hade registrerats och förvärvaren då varken kände till eller ...

[K3]20 §  En pantsättning av ett elcertifikat behandlas lika med en överlåtelse vid tillämpningen av 18 och 19 §§.

Prop. 2002/03:40: Bestämmelserna om rättsverkan av en registrering skall även tillämpas vid pantsättning av elcertifikat. (Bestämmelsen var ett sista stycke i 20 § enligt lagrådsremissens förslag.)

Behandling av personuppgifter i elcertifikatsregistret

[K3]21 §  Om inget annat följer av denna lag eller av föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter vid kontoföring av elcertifikat i elcertifikatsregistret.

[S2]Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som utförs i elcertifikatsregistret.

Prop. 2002/03:40: Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som utförs i elcertifikatsregistret.

Genom bestämmelsen regleras elcertifikatlagens förhållande till personuppgiftslagen på det sättet att <a href="https://lagen.nu/1998:204" ...

[K3]22 §  I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet för vilken staten eller kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser elcertifikat som registreras i elcertifikatsregistret,
  2. som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om elcertifikat, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
 2. omsättning av elcertifikat, samt
 3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där information om elcertifikat utgör underlag för prövningar eller beslut.

Prop. 2002/03:40: 3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där information om elcertifikat utgör underlag för prövningar eller beslut.

I paragrafen anges ändamålet för behandlingen av personuppgifter i elcertifikatsregistret. Ändamålsbeskrivningen får genom den reglering som personuppgiftslagen innehåller betydelse för vilken insamling och annan behandling ...

[K3]23 §  Kontoföringsmyndigheten skall på begäran lämna ut uppgift i elcertifikatsregistret till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får ha direktåtkomst till elcertifikatsregistret.

Prop. 2002/03:40: Den uppgiftsskyldighet som åläggs kontoföringsmyndigheten enligt denna paragraf innebär att sekretessen hos sistnämnda myndighet för uppgifter som lämnar eller bidrar till att lämna upplysningar om ställningen på ett certifikatkonto bryts i förhållande till tillsynsmyndigheten (jfr 14 § kap. 1 § sekretesslagen), se avsnitt 4.10.16.

Med ...

Prisinformation m.m.

[K3]24 §  Kontoföringsmyndigheten skall fortlöpande offentliggöra information om överlåtelser av elcertifikat. Informationen skall avse tidpunkten för överlåtelsen, antalet överlåtna certifikat och priset för certifikaten. Myndigheten skall vidare fortlöpande offentliggöra dels det volymvägda medelvärdet av priset på elcertifikaten under de närmast föregående tolv månaderna, dels antalet certifikat som tilldelats elproducenter under samma period.

Prop. 2002/03:40: Omsättningen av elcertifikat, som sker genom avtal mellan säljare och köpare, innebär att priset på elcertifikaten normalt inte offentliggörs. Genom paragrafen möjliggörs det för marknadens aktörer att löpande få tillförlitlig information om det rådande marknadspriset på elcertifikaten. Informationen om det volymvägda medelvärdet på certifikaten har betydelse för dem som hanterar kvotplikten, eftersom detta värde styr kvotpliktsavgiftens storlek enligt 5 kap. och sanktionsavgiftens storlek enligt ...

[K3]25 §  Kontoföringsmyndigheten skall årligen, senast vid januari månads utgång, underrätta certifikatkontohavaren om innehållet på hans konto per den 31 december föregående kalenderår.

Prop. 2002/03:40: Genom paragrafen har kontohavaren rätt att årligen få ett kontoutdrag, som utvisar ställningen på kontot per den sista december föregående kalenderår. Genom dessa uppgifter kan kontohavaren kontrollera sitt innehav av elcertifikat och om ställningen på kontot innebär att han kommer att kunna fullgöra sin kvotplikt den 1 april i enlighet med 4 kap., eller om han under de följande månaderna behöver köpa fler certifikat.

Kontoutdraget kan också användas som underlag för bokföring ...

[K4]1 §  Kvotpliktiga är

 1. elleverantörer som levererar el till elanvändare,
 2. elanvändare i den utsträckning de har använt el som de själva producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen, och
 3. elintensiva industrier som registrerats. Lag (2008:1332).

Prop. 2005/06:154: Genom paragrafens nya lydelse har kvotplikten flyttats från flertalet elanvändare till deras elleverantörer. Begreppet hantering av kvotplikten, som tidigare avsåg leverantörernas skyldighet att i elanvändarnas ställe fullgöra de skyldigheter som följer av kvotplikten, har således utgått.

Paragrafen innehåller enligt punkterna 1–3 de kategorier som är kvotpliktiga.

Enligt punkten 1 är elleverantörer som levererar el till elanvändare kvotpliktiga. Av 6 § 1 ...

Prop. 2002/03:40: Om den beräknade kvotplikten inte omfattar elcertifikat till ett fullt heltal, skall antalet avrundas till närmaste heltal. Kvotplikten skall dock alltid omfatta minst ett elcertifikat.

Om en elanvändares kvotplikt hanteras av en eller flera elleverantörer enligt 4 § första stycket, skall elanvändarens förbrukning av el ...

[K4]2 §  Den som är kvotpliktig skall den 1 april varje år inneha elcertifikat i förhållande till sin försäljning respektive användning av el under det föregående kalenderåret (beräkningsåret). Lag (2006:1016).

Prop. 2005/06:154: Genom paragrafens nya lydelse regleras begreppet kvotplikt.

Prop. 2002/03:40: 1. El som matats in på det elektriska nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion (förlustel).

2. El som en leverantör har levererat till en förbrukare utan ersättning i enlighet med ett avtal om intrångsersättning. Detta gäller dock bara om leveransen sker vid en lägre effekt än 50 kilowatt (frikraft). ...

Kvotpliktens omfattning

[K4]3 §  Kvotplikten beräknas enligt vad som framgår av följande tabell.

Beräkningsår för kvotpliktAntal elcertifikat per såld eller använd MWh el
20030,074
20040,081
20050,104
20060,126
20070,151
20080,163
20090,170
20100,179
20110,179
20120,179
20130,135
20140,142
20150,143
20160,144
20170,152
20180,168
20190,181
20200,195
20210,190
20220,180
20230,170
20240,161
20250,149
20260,137
20270,124
20280,107
20290,092
20300,076
20310,061
20320,045
20330,028
20340,012
20350,008

[S2]Om den beräknade kvotplikten inte omfattar elcertifikat till ett fullt heltal, ska antalet avrundas till närmaste heltal. Kvotplikten ska dock alltid omfatta minst ett elcertifikat.

[S3]Vid beräkningen av en elleverantörs kvotplikt ska leverantörens försäljning av el anses motsvara den mängd el som leverantören har fakturerat elanvändare under beräkningsåret och som inte omfattas av en elanvändares kvotplikt.

[S4]Vid beräkningen av en elanvändares kvotplikt ska den del av användningen som består av el som köpts från en elleverantör anses motsvara den mängd el som elanvändaren fakturerats för under beräkningsåret. Lag (2010:490).

Prop. 2005/06:154: Av paragrafens första stycke följer hur kvotplikten skall beräknas. Av den med nya kvoter kompletterade högra tabellen framgår det antal elcertifikat som en kvotpliktig skall inneha den 1 april varje år i förhåll-

ande till sin försäljning eller användning av el under beräkningsåret, dvs. det föregående kalenderåret. Tabellen har kompletterats med nya ...

Prop. 2002/03:40: Genom paragrafen ges producenter av förnybar el, som producerar el för egen förbrukning och som inte timmäter denna produktion, rätt att avräkna denna produktion från sin kvotplikt. Om en elanvändare producerar 1 000 megawattimmar förnybar el år 2003, skulle detta berättiga honom att bli tilldelad 1 000 elcertifikat. Om han samma år förbrukat

2 000 ...

[K4]4 §  Vid beräkning av kvotplikten beaktas inte följande el.

 1. El som matats in på det elektriska nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion (förlustel).
 2. El som en elleverantör har levererat till en elanvändare utan ersättning i enlighet med ett avtal om intrångsersättning. Detta gäller dock bara om leveransen sker vid en lägre effekt än 50 kilowatt (frikraft).
 3. El som har använts i den industriella tillverkningsprocessen om den elintensiva industrin har registrerats enligt 1 kap. 2 § 5 a eller b, eller el som har använts i sådan omfattning som avses i 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi om den elintensiva industrin har registrerats enligt 1 kap. 2 § 5 c.

[S2]Om kvotplikten för en registrerad elintensiv industri endast omfattar sådan el som inte ska beaktas enligt första stycket och övrig el som inte överstiger 60 megawattimmar per år för det eller de år som ligger till grund för registreringen beaktas inte heller den övriga elen vid beräkning av kvotplikten.

 1. El som en elanvändare själv har producerat och använt, om produktionsanläggningens generator har en märkeffekt om högst 50 kilowatt.
 2. El som har använts i produktionen av el (hjälpkraft). Lag (2008:1332).

Prop. 2005/06:154: Av paragrafen framgår vilken elanvändning som inte skall beaktas vid beräkningen av kvotplikten.

I punkten 2 har ordet ”förbrukare” ersatts med ”elanvändare”. I punkten 3 har ordet ”förbrukats” ersatts med ”använts”. Punkten gäller de elintensiva företagen, dvs. företag som kännetecknas av en mycket omfattande elanvändning i tillverkningsprocessen. I stället för användningen av s.k. SNI-koder för att avgränsa de företagskategorier som skall omfattas av undantagsbestämmelsen, ...

Prop. 2002/03:40: 1. elanvändare i den utsträckning de förbrukat el som de själva producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen,

[K4]5 §  Om en elanvändare producerar förnybar el för egen användning utan att bestämmelsen i 2 kap. 4 § första stycket iakttas, får det antal elcertifikat räknas bort från kvotplikten som elanvändaren skulle ha haft rätt till om bestämmelsen hade iakttagits, dock bara om den producerade elen deklareras enligt 9 § eller 6 kap. 7 c § första stycket. Lag (2006:1016).

Prop. 2005/06:154: I paragrafen har ordet ”förbrukning” ersatts med ”användning”. Vidare hänvisas till såväl en deklaration enligt 9 §, som en slutlig deklaration som skall upprättas enligt 6 kap. 7 c § första stycket och som aktualiseras när en avregistrering skett av en tidigare kvotpliktig enligt bestämmelser i 6 kap.

Prop. 2002/03:40: 2. när en sådan elanvändare som avses i 4 § andra stycket 1 eller 2 påbörjar förbrukningen av sådan el som avses i de nämnda punkterna, och

3. beträffande en elanvändare som avses i 4 § andra stycket 3, vid början av det kalenderår då denne enligt anmälan enligt 6 § andra stycket skall börja hantera sin kvotplikt. ...

Kvotpliktens inträde

[K4]6 §  Kvotplikten inträder

 1. när en elleverantör som avses i 1 § 1 börjar leverera elen,
 2. när en elanvändare som avses i 1 § 2 börjar använda elen, och
 3. när en elintensiv industri har registrerats. Lag (2008:1332).

Prop. 2005/06:154: Eftersom uttrycket ”hantera kvotplikten” inte längre skall tillämpas regleras i paragrafen när kvotplikten inträder för de kvotpliktiga som definierats i 1 §. Tidpunkterna har inte ändrats såvitt avser kvotpliktiga enligt punkterna 1 och 2. Den är även fortsättningsvis vid påbörjade leveranser av el respektive när en elanvändare påbörjar användningen av el som användaren själv producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen. Beträffande elanvändarna i punkten 3, de elintensiva företagen, ...

Prop. 2002/03:40: En elanvändare som enligt 4 § andra stycket 3 själv vill hantera sin kvotplikt skall skriftligen anmäla det till tillsynsmyndigheten. En sådan anmälan skall avse ett eller flera kalenderår. Denna anmälan skall ges in senast den 1 oktober året före det kalenderår då elanvändarens hantering av kvotplikten skall börja.

När anmälan gjorts enligt första eller andra stycket skall den som anmälan avser registreras hos tillsynsmyndigheten, ...

Registrering

[K4]7 §  Den som är kvotpliktig enligt 1 §1 eller 2 ska skriftligen anmäla sig hos tillsynsmyndigheten senast två veckor efter det att kvotplikten inträdde.

[S2]När anmälan gjorts ska den som anmälan avser registreras hos tillsynsmyndigheten. Lag (2008:1332).

Prop. 2005/06:154: Av paragrafen följer att den som är kvotpliktig skriftligen skall anmäla sig till tillsynsmyndigheten senast två veckor efter det att kvotplikten inträdde. Av 6 § i dess nya lydelse följer när kvotplikten inträder. Särskilda bestämmelser, som i praktiken främst träffar elanvändare som är elintensiva företag, och som den 1 januari 2007 kan bli skyldiga att anmäla sig för registrering, finns i punkten 4 i övergångsbestämmelserna.

Prop. 2002/03:40: första stycket, skall myndigheten registrera denne. Innan sådan registrering sker, skall den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig.

Av paragrafen följer att tillsynsmyndigheten på eget initiativ skall registrera elleverantörer och elanvändare som förbrukar el som de själva producerat, importerat eller köpt från den nordiska elbörsen samt elanvändare i den elintensiva industrin, om dessa inte själva registrerat sig. En förutsättning ...

[K4]7 a §  Efter skriftlig ansökan ska tillsynsmyndigheten pröva om kraven för att vara en elintensiv industri enligt 1 kap. 2 § 5 uppfylls.

[S2]Om tillsynsmyndigheten finner att sökanden är en elintensiv industri enligt vad som anges i 1 kap. 2 § 5 ska myndigheten fatta beslut om registrering.

[S3]Ett sådant beslut om registrering innebär att kvotplikt inträder och att sådan el som avses i 4 § 3 inte ska beaktas när kvotplikten beräknas.

[S4]När en registreringsperiod har löpt ut ska tillsynsmyndigheten pröva och besluta i frågan om fortsatt registrering. Lag (2008:1332).

Prop. 2008/09:9: Paragrafen är ny. De som vill bli registrerade som elintensiva industrier ska skriftligen ansöka om detta hos tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten ska pröva om kraven enligt 1 kap. 2 § 5 uppfylls. Om kraven uppfylls ska myndigheten fatta beslut om registrering. Av paragrafen framgår rättsverkan av ett beslut om registrering.

[K4]7 b §  Ett beslut om registrering som elintensiv industri gäller för en period om tre år från tidpunkten för beslutet. Om en elintensiv industri registreras enligt 1 kap. 2 § 5 b gäller dock ett beslut om registrering endast för ett år. Lag (2008:1332).

Prop. 2008/09:9: Paragrafen är ny och anger registreringsperiodens längd. Ett beslut om registrering gäller enligt huvudregeln för en period om tre år från tidpunkten för beslutet. Elintensiva industrier med nystartad verksamhet ska dock endast kunna registreras ett år i taget fram till dess att de bedrivit verksamhet under tre års tid.

[K4]7 c §  I samband med att frågan om registrering som elintensiv industri prövas ska tillsynsmyndigheten pröva frågan om befrielse från deklarationsskyldigheten enligt 9 § andra stycket.

[S2]Ett beslut om befrielse från deklarationsskyldigheten gäller för samma period som ett beslut om registrering som elintensiv industri. Tillsynsmyndighetens ställningstagande i fråga om befrielse från deklarationsskyldigheten ska framgå av beslutet om registrering som elintensiv industri. Lag (2008:1332).

Prop. 2008/09:9: Paragrafen är ny och anger att tillsynsmyndigheten i samband med att frågan om registrering prövas även ska pröva frågan om befrielse från deklarationsskyldigheten enligt 9 § andra stycket. I paragrafen anges att ett beslut om befrielse från deklarationsskyldighet ska gälla för samma period som ett beslut om registrering som elintensiv industri och att tillsynsmyndighetens ställningstagande när det gäller befrielse från deklarationsskyldighet ska framgå av beslutet om registrering som elintensiv ...

[K4]8 §  Om tillsynsmyndigheten har en välgrundad anledning att anta att någon är kvotpliktig enligt 1 §1 eller 2 utan att ha anmält sig för registrering enligt 7 §, ska myndigheten registrera denne.

[S2]Innan en sådan registrering sker, ska den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig. Lag (2008:1332).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen i sin nya lydelse innehåller en följdändring i anledning av att begreppet hantera kvotplikten inte längre skall tillämpas och att anmälan för registrering skall göras enligt 7 §.

Prop. 2002/03:40: 2. det antal elcertifikat som enligt 9 § skall annulleras den 1 april samma år och, i förekommande fall,

Deklarationsskyldighet

[K4]9 §  Den som är kvotpliktig ska senast den 1 mars varje år ge in en deklaration till tillsynsmyndigheten med uppgifter om

 1. den sålda eller använda el som ska ligga till grund för beräkningen av kvotplikten enligt 4 kap. 3 §,
 2. det antal elcertifikat som enligt 10 § ska annulleras och, i förekommande fall,
 3. sådan elanvändning som avses i 4 § 1-3 eller 5, eller
 4. sådan elproduktion som avses i 5 §.

[S2]En registrerad elintensiv industri är inte deklarationsskyldig enligt första stycket, om kvotplikten endast omfattar sådan el som enligt 4 § 3 inte ska beaktas vid beräkning av kvotplikten. Lag (2008:1332).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen i sin nya lydelse innehåller följdändringar i anledning av att uttrycket ”hantera kvotplikten” inte längre skall tillämpas och att underlaget för beräkningen av kvotplikten enligt 3 § är såld eller använd el.

Prop. 2002/03:40: Paragrafen föreskriver att kontoföringsmyndigheten den 1 april varje år skall annullera det antal elcertifikat på ett certifikatkonto som kontohavaren angivit i sin deklaration. Tidpunkten för annulleringen är anpassad till deklarationstidpunkten den 1 mars och att den som hanterar kvotplikten skall kunna förvärva elcertifikat under tiden från årsskiftet fram till den första april, för att på så sätt täcka en eventuell brist. Annullering får dock inte ske av elcertifikat som kontohavaren inte har ...

Annullering av elcertifikat

[K4]10 §  Kontoföringsmyndigheten skall den 1 april varje år på ett certifikatkonto annullera det antal elcertifikat som kontohavaren angivit i sin deklaration enligt 9 § 2. Därvid får annullering dock inte ske av elcertifikat

 1. som har pantsatts enligt en preliminär eller slutlig registrering på kontot,
 2. som har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring, eller
 3. som har överlåtits enligt en preliminär registrering på kontot. Lag (2006:1016).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen i sin nya lydelse innehåller en hänvisning till deklarationer, vars innehåll numera regleras i 9 §.

Prop. 2002/03:40: Paragrafen föreskriver en rätt för elleverantörerna att ta ut ersättning för den tjänst som det innebär att hantera kvotplikten för de elanvändare som inte själva hanterar kvotplikten. Denna ersättning måste redovisas särskilt i fakturan till kunden och får således inte ingå som en del av ersättningen för den el som kunden faktureras för.

Garantipris

[K4]11 §  En certifikatberättigad producent har under åren 2004 till och med 2008 rätt att från den 30 april till och med den 30 juni hos tillsynsmyndigheten lösa in elcertifikat som han blivit tilldelad under det föregående kalenderåret. Det pris som myndigheten skall betala per certifikat framgår av nedanstående tabell.

Elcertifikat tilldelade årPris
200360 kr
200450 kr
200540 kr
200630 kr
200720 kr

Prop. 2002/03:40: Paragrafen innebär att de certifikatberättigade producenterna har rätt att under perioden från och med den 30 april till och med den 30 juni under åren 2004 t.o.m. 2008, få avsättning för de elcertifikat som de tilldelats

under det föregående kalenderåret. Denna möjlighet utgör ett skydd för de elproducenter som inte på annat sätt kunnat sälja alla ...

[K5]1 §  Den som är kvotpliktig skall till staten betala en särskild avgift (kvotpliktsavgift), om

 1. den kvotpliktige i sin deklaration enligt 4 kap. 9 § 2 eller 6 kap. 7 c § första stycket har angett ett mindre antal elcertifikat än som omfattas av kvotplikten, eller
 2. i annat fall, det antal elcertifikat som omfattas av kvotplikten enligt en deklaration enligt 4 kap. 9 § eller 6 kap. 7 c § första stycket inte kunnat annulleras på den kvotpliktiges certifikatkonto.

[S2]Avgiften beräknas per certifikat som enligt bestämmelserna i första stycket inte annullerats på den kvotpliktiges certifikatkonto och uppgår till 150 procent av det volymvägda medelvärdet av certifikatpriset under perioden från och med den 1 april beräkningsåret till och med den 31 mars påföljande år. De kvotpliktsavgifter som belöper på åren 2004 och 2005 skall inte överstiga 175 respektive 240 kronor per elcertifikat. Lag (2006:1016).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen i sin nya lydelse innehåller följdändringar i första stycket i anledning av att uttrycket ”hantera kvotplikten” inte längre skall tillämpas och de deklarationer respektive slutliga deklarationer som skall upprättas enligt bestämmelserna i 4 kap. 9 § eller 6 kap. 7 c § första stycket.

Prop. 2002/03:40: 1. han i sin deklaration enligt 4 kap. 8 § 2 angivit ett mindre antal elcertifikat än som omfattas av hans kvotplikt, eller

2. i annat fall, det antal elcertifikat som omfattas av kvotplikten enligt en deklaration enligt 4 kap. 8 § inte kunnat annulleras på hans certifikatkonto.

Avgiften beräknas per certifikat som enligt bestämmelserna i första stycket inte annullerats på hans certifikatkonto och ...

[K5]2 §  Frågor om uttagande av kvotpliktsavgift prövas av tillsynsmyndigheten. Myndigheten skall besluta om kvotpliktsavgift senast den 1 september varje år. Om myndigheten inte fattat beslut inom den angivna tiden, förfaller frågan om kvotpliktsavgift.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att tillsynsmyndigheten skall pröva frågor om kvotpliktsavgift. Skyldigheten att lämna deklaration och frågan om eventuell kvotpliktsavgift aktualiseras varje år. Från rättssäkerhetssynpunkt, men även av administrativa skäl, är det väsentligt att ett eventuellt beslut om kvotpliktsavgift fattas relativt omgående, så att saken är avgjord under det år då kvotplikten skulle ha fullgjorts. Tillsynsmyndigheten skall således besluta om kvotpliktsavgift senast den 1 september varje ...

[K5]3 §  Om den kvotpliktige i sin deklaration eller i en ansökan om registrering har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter av betydelse för kvotpliktens omfattning, får tillsynsmyndigheten efter den 1 september besluta om eller ändra ett beslut om kvotpliktsavgift. Ett sådant beslut får dock inte meddelas efter utgången av det femte året efter det kalenderår då beslut skulle ha fattats enligt 2 §. Lag (2008:1332).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen i sin nya lydelse innehåller en följdändring i anledning av att uttrycket ”hantera kvotplikten” inte längre skall tillämpas.

Prop. 2002/03:40: Genom paragrafen ges tillsynsmyndigheten en möjlighet att besluta om kvotpliktsavgift, eller att ändra ett tidigare meddelat beslut om sådan avgift, efter den 1 september. Paragrafen kan gälla två situationer. Tillsynsmyndigheten kan sedan sexmånadersfristen har löpt ut finna att oriktiga eller vilseledande uppgifter i en deklaration inneburit att den som hanterar kvotplikten inte ålagts att betala någon kvotpliktsavgift inom den angivna tiden. Genom paragrafen får myndigheten meddela ett beslut ...

[K6]1 §  Tillsynsmyndigheten skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Tillsynen omfattar dock inte kontoföringsmyndigheten.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att tillsynsmyndigheten skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Denna tillsyn kommer främst att omfatta godkända produktionsanläggningar och att dessa fortfarande uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 2 kap. 5 § och att innehavarna till sådana anläggningar på ett korrekt sätt fullgör den mätnings- och rapporteringsskyldighet som framgår av 2 kap 4 §. När det gäller dem som hanterar kvotplikten ...

Tillsynsmyndighetens allmänna befogenheter

[K6]2 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas med vite.

Prop. 2002/03:40: Genom paragrafen ges tillsynsmyndigheten en rätt att få de upplysningar och att ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Omfattningen av myndighetens rätt är begränsad av att de upplysningar som myndigheten begär, eller de handlingar som myndigheten begär att få ta del av, skall behövas för att myndigheten skall kunna utöva sitt tillsynsansvar. Andra upplysningar eller handlingar kan således inte omfattas av en sådan begäran. I allmänhet torde detta kunna ske frivilligt, genom informella ...

[K6]3 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att trygga efterlevnaden av de föreskrifter som omfattas av tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite.

Prop. 2002/03:40: Paragrafen omfattar sådana förelägganden som behövs för att trygga efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som omfattas av tillsynen. De förelägganden som omfattas av paragrafen är dock begränsade till sådana som behövs för att trygga efterlevanden av dessa föreskrifter. Även förelägganden enligt denna paragraf får förenas med vite.

[K6]4 §  Tillsynsmyndigheten skall på begäran få tillträde till produktionsanläggningar samt lokaler och områden som hör till sådana anläggningar i den utsträckning det behövs för tillsynen. Denna rätt omfattar inte bostäder.

[S2]Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen följer att tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till de produktionsanläggningar som omfattas av tillsynen samt lokaler och områden som hör till sådana anläggningar i den utsträckning det behövs för tillsynen. Myndigheten har inte rätt att få tillträde till bostäder.

I normalfallet torde anläggningens innehavare inte motsätta sig att tillsynsmyndigheten får tillträde till anläggningen och övriga områden och ...

[K6]5 §  Om det finns anledning anta att den som omfattas av tillsynen har begått brott, får denne inte föreläggas vid vite att medverka i utredning av en fråga som har samband med den gärning som brottsmisstanken avser.

Prop. 2002/03:40: Av rättssäkerhetsskäl får inte den som omfattas av tillsynen och som kan antas ha begått brott, föreläggas vid vite att medverka i utredning av en fråga som har samband med den gärning som brottsmisstanken avser.

Återkallelse av godkännande och av förhandsbesked

[K6]6 §  Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett godkännande för tilldelning av elcertifikat

 1. om anläggningen inte längre uppfyller förutsättningarna för ett godkännande enligt 2 kap. 5 §,
 2. om godkännandet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande och dessa haft betydelse för innehavarens rätt att tilldelas elcertifikat,
 3. om tidsperioden för tilldelning av elcertifikat har löpt ut
  1. enligt 2 kap. 7, 8 eller 9 §,
  2. efter en sådan förlängd tilldelningsperiod som avses i 2 kap. 10 §, eller
 4. om tillsynsmyndigheten har fattat ett nytt beslut om godkännande enligt 2 kap. 3 a §. Lag (2009:269).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen i sin nya lydelse innehåller redaktionella ändringar i punkterna 1 och 2.

När en anläggning på grund av bestämmelserna i 2 kap. 7, 8, 9 eller 10 § inte längre får tilldelas elcertifikat, faller förutsättningen att delta i systemet och tillsynsmyndigheten skall enligt någan av de nya punkterna 3 a, b eller c återkalla det godkännande som tidigare meddelats enligt 2 kap. 5 §.

Prop. 2008/09:92: I tredje punkten anges att tidsperioden för tilldelning ska ha löpt ut i stället för att tilldelningen av elcertifikat ska ha upphört. Ändringen sker med anledning av att tilldelningen i praktiken inte upphör automatiskt utan först efter att tillsynsmyndigheten har återkallat ett godkännande för tilldelning.

I en ny fjärde punkt anges att tillsynsmyndigheten ska återkalla ett godkännande för tilldelning av elcertifikat om tillsynsmyndigheten har fattat ett nytt beslut ...

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att tillsynsmyndigheten skall återkalla ett godkännande av en anläggning om anläggningen inte längre uppfyller förutsättningarna för ett godkännande enligt 2 kap. 5 §, eller om ett godkännande har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande.

Bestämmelsen tar sikte på sådana situationer då produktionen inte sker med användning av sådana energikällor som avses i 2 kap. 1–3 §§ eller att anläggningen inte längre har ...

[K6]6 a §  Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat

 1. om de förutsättningar som låg till grund för beslutet ändrats, eller
 2. om förhandsbeskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter och dessa haft betydelse för ärendets avgörande. Lag (2009:269).

Prop. 2008/09:92: Paragrafen, som är ny, anger under vilka förutsättningar tillsynsmyndigheten får återkalla ett förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat. Regleringen i första punkten tar bland annat sikte på den situationen att det sker förändringar i lagstiftningen som påverkar förhandsbeskedet t.ex. gällande vilka energislag som är att anse som förnybara.

Beslut om sanktionsavgift

[K6]7 §  Om elcertifikat har tilldelats anläggningens innehavare på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande enligt 2 kap. 5 §, vid rapportering enligt 2 kap.4 § andra och tredje styckena eller i en ansökan om en förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 § och om uppgifterna har haft betydelse för innehavarens rätt att få elcertifikat, skall anläggningens innehavare betala en sanktionsavgift till staten för de elcertifikat som felaktigt har tilldelats innehavaren.

[S2]Frågor om att ta ut en sådan avgift prövas av tillsynsmyndigheten. Därvid skall bestämmelserna om kvotpliktsavgift i 5 kap. 1 § andra stycket tillämpas, varvid perioden för beräkning av certifikatpriset skall vara den tolvmånadersperiod som föregår dagen för beslutet. Ett sådant beslut får inte avse elcertifikat som har tilldelats anläggningens innehavare mer än två år före tillsynsmyndighetens beslut. Lag (2006:1016).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen i sin nya lydelse har kompletterats i anledning av den nya bestämmelsen i 2 kap. 10 § om en förlängd tilldelningsperiod. Den nya bestämmelsen innebär att om en anläggnings innehavare tilldelats elcertifikat på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter i en sådan ansökan som avses i 2 kap. 10 §, och uppgifterna har haft betydelse för innehavarens rätt att få elcertifikat, skall innehavaren betala en sanktionsavgift till staten för de elcertifikat som felaktigt tilldelats denne. Oriktiga ...

Prop. 2002/03:40: Frågor om uttagande av en sådan avgift prövas av tillsynsmyndigheten. Därvid skall bestämmelserna om kvotpliktsavgift i 5 kap.

1 § andra stycket tillämpas, varvid perioden för beräkning av certifikatpriset skall vara den tolvmånadersperiod som föregår dagen för beslutet. Ett sådant beslut får inte ...

Kvotpliktens upphörande och avregistrering av kvotpliktiga

[K6]7 a §  Kvotplikten upphör

 1. när en kvotpliktig elleverantör inte längre levererar el till elanvändare,
 2. när en kvotpliktig elanvändare inte längre använder el som avses i 4 kap. 1 § 2, eller
 3. när en elintensiv industri har avregistrerats.

[S2]Den som inte längre är kvotpliktig enligt 4 kap. 1 § 1 eller 2 ska inom två veckor från det att kvotplikten upphörde skriftligen anmäla det till tillsynsmyndigheten. När anmälan gjorts ska den som anmälan avser avregistreras hos tillsynsmyndigheten.

[S3]En registrerad elintensiv industri ska avregistreras

 1. när en registreringsperiod har löpt ut och kraven för att registreras för en ny period inte uppfylls,
 2. om den elintensiva industrin begär det, eller
 3. om registreringen baserats på oriktiga eller vilseledande uppgifter. Lag (2008:1332).

Prop. 2005/06:154: Genom paragrafen, som är ny, införs bestämmelser som innebär att de som upphört att vara kvotpliktiga, efter anmälan, skall avregistreras hos tillsynsmyndigheten. En elleverantör eller en elanvändare kan vara registrerad som kvotpliktig enligt 4 kap. 7 eller 8 § på grund av att denne tillhör någon av de kategorier som anges i 4 kap. 1 §, dvs. elleverantörer, elanvändare som använder el som de själva producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen eller elanvändare som är elintensiva ...

[K6]7 b §  Om tillsynsmyndigheten har en välgrundad anledning att anta att någons kvotplikt har upphört och om denne inte har gjort en sådan anmälan som avses i 7 a § första stycket, skall myndigheten avregistrera denne. Innan en sådan avregistrering sker, skall den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig. Lag (2006:1016).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen är ny.

På samma sätt som gäller vid en underlåten anmälan för registrering enligt 4 kap. 8 §, kan tillsynsmyndigheten på eget initiativ avregistrera

den som är registrerad som kvotpliktig, om myndigheten har välgrundad anledning att antal att en elleverantör eller en elanvändare uppfyller någon av förutsättningarna i 7 ...

[K6]7 c §  När kvotplikten har upphört ska den som var kvotpliktig och deklarationsskyldig enligt 4 kap. 9 § första stycket senast den 1 mars året efter det beräkningsår då kvotplikten upphörde ge in en slutlig deklaration. Deklarationen ska innehålla de uppgifter som anges i 4 kap. 9 § första stycket.

[S2]Kontoföringsmyndigheten ska den 1 april samma år annullera det antal elcertifikat som kontohavaren angett i sin slutliga deklaration. Elcertifikat som anges i 4 kap. 10 § får dock inte annulleras. Lag (2008:1332).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen är ny.

Trots en sådan avregistrering som regleras i 7 a eller 7 b § skall, enligt första stycket, den som tidigare varit kvotpliktig senast den 1 mars året efter det beräkningsår då kvotplikten upphörde ge in en slutlig deklaration, som genom hänvisningen till de uppgifter som anges i 4 kap. 9 § till innehållet motsvarar en normal deklaration. Kontoföringsmyndigheten skall vidare enligt andra stycket, på sedvanligt sätt, senast den 1 april annullera det antal elcertifikat ...

Vissa särskilda skyldigheter m.m.

[K6]8 §  Den som är eller har varit kvotpliktig ska genom räkenskaper, anteckningar eller på annat sätt se till att det finns underlag för att fullgöra deklarationsskyldigheten eller, om deklarationsskyldighet inte föreligger, underlag för att styrka elintensitet och undantag från deklarationsskyldighet. Sådant underlag ska bevaras i sju år efter utgången av året efter beräkningsåret för kvotplikt. Lag (2008:1332).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen i sin nya lydelse innehåller en följdändring i anledning av den nya bestämmelsen i 7 c § första stycket och innebär att de skyldigheter som regleras i paragrafen omfattar även dem som har varit kvotpliktiga och som skall ha lämnat slutliga deklarationer enligt 7 c § första stycket.

Prop. 2002/03:40: Genom paragrafen föreskrivs en skyldighet för dem som hanterar kvotplikten att bevara underlag för att deklarationsskyldigheten skall kunna fullgöras. Omfattningen av detta material skiljer sig av naturliga skäl åt när det gäller olika kvotpliktiga. För en elleverantör, som kan hantera kvotplikten för tusentals kunder, är materialet tämligen omfattande, medan det för en hushållskund är mycket begränsat. I båda fallen skall materialet dock kunna tjäna som underlag för en deklaration. Med hänsyn ...

[K6]9 §  Om den som är deklarationsskyldig enligt 7 c § första stycket eller 4 kap. 9 § inte lämnar deklaration i rätt tid, eller om en deklaration är ofullständig, får tillsynsmyndigheten förelägga den deklarationsskyldige att lämna en deklaration eller göra de kompletteringar som behövs. Tillsynsmyndigheten får också förelägga den deklarationsskyldige att lämna uppgifter och visa upp handlingar i den utsträckning det behövs för kontroll av att deklarationen är korrekt.

[S2]Ett föreläggande får förenas med vite. Lag (2006:1016).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen i sin nya lydelse innehåller en följdändring i anledning av den nya bestämmelsen om deklarationsskyldighet enligt 7 c § första stycket och innebär att tillsynsmyndigheten även får förelägga den som tidigare varit kvotpliktig att lämna en slutlig deklaration, att göra de kompletteringar som behövs i en sådan deklaration om den är ofullständig eller att lämna uppgifter m.m., som behövs för att kontrollera deklarationen.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att tillsynsmyndigheten skall förelägga en deklarationsskyldig att lämna deklaration och att göra de kompletteringar som behövs för att deklarationen skall vara fullständig. Normalt torde detta fungera på frivillighetens väg genom att deklarationer och relevant material skickas in till myndigheten efter informella kontakter med dem som hanterar kvotplikten. I vissa fall kan det dock finnas behov för myndigheten att begära in deklarationer eller kompletteringar till dessa och ...

[K6]10 §  Innehavare av nätkoncession är skyldig att på begäran av tillsynsmyndigheten lämna uppgifter om den överföring av el som skett till elanvändare som avses i 4 kap. 1 §. En sådan begäran får förenas med vite. Lag (2006:1016).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen innehåller endast en följdändring i anledning av att de elanvändare som är kvotpliktiga anges i 4 kap. 1 §.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att den som innehar nätkoncession är skyldig att på begäran av tillsynsmyndigheten lämna uppgifter om den överföring av el som skett till de elanvändare som hanterar kvotplikten. Tillsynsmyndigheten kan vid granskningen av deklarationer finna anledning att närmare kontrollera riktigheten i de lämnade uppgifterna. En möjlighet är att genom en begäran till elanvändarens nätkoncessionär erhålla uppgift om den mängd el som denne registrerat som överförd till användarens anläggning. ...

[K6]10 a §  Certifikatberättigade producenter samt elleverantörer skall efter tillsynsmyndighetens begäran lämna de statistikuppgifter som myndigheten behöver.

[S2]En sådan begäran får förenas med vite. Lag (2006:1016).

Prop. 2005/06:154: Bestämmelserna i paragrafen är nya och innebär enligt första stycket en skyldighet för certifikatberättigade producenter och elleverantörer att på begäran lämna statistikuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Enligt andra stycket får tillsynsmyndigheten förena en sådan begäran med vite.

Avgifter

[K6]11 §  För kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat har kontoföringsmyndigheten rätt att ta ut avgifter enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar. Den registrering som sker dels när elcertifikat tilldelas en certifikatberättigad producent, dels när ett elcertifikat annulleras, skall inte vara avgiftsbelagd.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att kontoföringsmyndigheten har rätt att ta ut avgifter för kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat. Avgifterna fastställs av regeringen med stöd av bemyndigandet i denna

bestämmelse. Registrering av elcertifikat som tilldelas producenter för deras produktion av förnybar el, eller som sker när elcertifikat ...

[K6]12 §  Om en deklaration enligt 7 c § första stycket eller 4 kap. 9 § första stycket inte lämnas i rätt tid, ska den deklarationsskyldige betala en förseningsavgift med 1 000 kronor till staten. Tillsynsmyndigheten ska pröva frågor om sådana avgifter.

[S2]En förseningsavgift ska efterges, om underlåtenheten att lämna deklaration i rätt tid framstår som ursäktlig med hänsyn till omständigheter som den deklarationsskyldige inte har kunnat råda över. Avgiften ska också efterges om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den. Lag (2008:1332).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen i sin nya lydelse innehåller, i första stycket, en följdändring i anledning av den nya bestämmelsen om deklarationsskyldighet enligt 7 c § första stycket och innebär att tillsynsmyndigheten får besluta om en förseningsavgift även i de fall en sådan slutlig deklaration lämnats in efter den 1 mars året efter det beräkningsår då kvotplikten upphörde.

Prop. 2008/09:9: Ändringen är en följd av att ett andra stycke lagts till i 4 kap. 9 §.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att elanvändare, som registrerar sig hos tillsynsmyndigheten för att frivilligt hantera kvotplikten, skall betala en årlig avgift senast den 1 oktober året före det år då kvotplikten skall börja hanteras. De som skall registrera sig enligt 4 kap. 6 § första stycket behöver inte betala en sådan avgift.

Indrivning

[K6]13 §  Om en kvotpliktsavgift enligt 5 kap.1 eller 3 §, en sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 § eller förseningsavgift enligt 12 § inte har betalats efter betalningsuppmaning, skall avgiften lämnas för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Lag (2006:1016).

Prop. 2005/06:154: I paragrafen, som ändrar beteckning från 14 § till 13 §, görs en konsekvensändring med anledning av att nuvarande 13 § skall betecknas 12 §.

Prop. 2002/03:40: En förseningsavgift skall efterges, om underlåtenheten att lämna deklaration i rätt tid framstår som ursäktlig med hänsyn till omständigheter som den deklarationsskyldige inte har kunnat råda över. Avgiften skall också efterges om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den.

Om en deklarationsskyldig inte inkommit med deklaration senast den 1 mars skall han betala en förseningsavgift till staten. Tillsynsmyndigheten skall meddela sådana ...

Elektronisk hantering

[K6]14 §  Ansökningar, anmälningar och deklarationer med därtill hörande handlingar får överföras elektroniskt till tillsynsmyndigheten.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan överföring. Lag (2008:1332).

Prop. 2005/06:154: Paragrafen i sin nya lydelse innebär att även en ansökan om förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §, en anmälan för avregistrering och en slutlig deklaration enligt 7 a § första stycket respektive 7 c § första stycket får överföras elektroniskt på det sätt som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten föreskriver. När det gäller en ansökan om en ny tilldelningsperiod enligt 2 kap. 9 § omfattas den av bestämmelsen om elektronisk överföring av en ansökan om godkännande ...

Prop. 2002/03:40: Bestämmelsen är utformad med 12 kap. 12 § ellagen (1997:857) som förebild. Genom paragrafen kommer de avgifter som tillsynsmyndigheten indriver enligt denna lag, att hanteras på samma sätt som myndigheten hanterar förseningsavgifter enligt ellagens bestämmelser.

15 § Ny beteckning 14 § genom lag (2006:1016).

7 kap. Straff och skadestånd

Straff

[K7]1 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen

 1. bryter mot skyldigheten att göra en anmälan enligt 4 kap. 7 § första stycket eller, när det gäller elanvändare, 6 kap. 7 a § andra stycket, eller
 2. i en deklaration som avses i 4 kap. 9 § första stycket eller 6 kap. 7 c § första stycket lämnar en oriktig eller vilseledande uppgift om mängden såld, använd eller producerad el.

[S2]Är ett brott som avses i första stycket att anse som grovt, ska dömas till fängelse i högst två år. I ringa fall döms inte till ansvar. Lag (2009:270).

Prop. 2005/06:154: Genom paragrafens nya lydelse i punkten 1 kan även den dömas till ansvar som uppsåtligen underlåter att göra en anmälan för avregistrering enligt 6 kap. 7 a § första stycket, det vill säga elanvändare som inte längre är kvotpliktiga. En elanvändare kan vara registrerad som kvotpliktig på grund av att användaren tillhör någon av de kategorier av elanvändare som anges i 4 kap. 1 §, dvs. elanvändare som använder el som de själva producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen eller elanvändare ...

Prop. 2008/09:92: Hänvisningen i första punkten ändras till 6 kap. 7 a § andra stycket.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.

Prop. 2002/03:40: 2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift om mängden förbrukad eller producerad el i en deklaration som avses i 4 kap. 8 §.

Är ett brott som avses i första stycket att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst två år. I ringa fall döms inte till ansvar.

Enligt paragrafens första punkt kan den dömas till ansvar som uppsåtligen underlåter att anmäla sig för registrering ...

[K7]2 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift till kontoföringsmyndigheten i en ansökan enligt 3 kap. 11 § om det pris till vilket elcertifikat har överlåtits. I ringa fall döms inte till ansvar.

Prop. 2002/03:40: En ansökan om en överlåtelse av elcertifikat skall enligt 3 kap. 11 § innehålla ett antal uppgifter. Bl.a. skall, i förekommande fall, det pris som överenskommits mellan parterna anges. Den som i en sådan ansökan, uppsåtligen eller av oaktsamhet, lämnar en oriktig prisuppgift kan dömas till ansvar enligt förevarande paragraf. Till skillnad från bestämmelsen i 1 § omfattar denna även ett oaktsamt handlande, exempelvis bestående i bristande kontroll av de uppgifter som lämnats eller andra brister ...

[K7]3 §  Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att samma gärning inte skall föranleda ansvar både med stöd av denna lag och enligt brottsbalkens bestämmelser. Denna lags ansvarsbestämmelser i 1 och 2 §§ skall enligt paragrafen gälla subsidiärt i förhållande till brottsbalkens bestämmelser.

[K7]4 §  Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Prop. 2002/03:40: Av paragrafen framgår att den som ådömts ett vite inte kan dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Skadestånd

[K7]5 §  Rätt till ersättning av staten har den som lider skada på grund av tekniskt fel i elcertifikatsregistret.

[S2]Ersättningen skall sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning låta bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

Prop. 2002/03:40: Ersättningen skall sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning låta bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

Paragrafen innebär ett strikt ansvar för staten, då någon lider skada på grund av ett tekniskt fel i elcertifikatsregistret. Vad som avses med tekniskt ...

[K7]6 §  En ägare eller rättighetshavare som drabbas av skada till följd av ett beslut om rättelse enligt 3 kap. 16 § har rätt till ersättning av staten. Ersättning lämnas dock inte om den skadelidande med hänsyn till felets art eller andra omständigheter hade bort inse att fel förekommit.

Prop. 2002/03:40: Genom paragrafen ges en skadelidande, som drabbas av skada till följd av ett beslut om rättelse i elcertifikatsregistret enligt 3 kap. 16 §, rätt till ersättning av staten. Statens ansvar enligt paragrafens första mening är strikt.

En inskränkning i detta ansvar följer av bestämmelsens andra mening. Ersättning för skada i anledning av beslut om rättelse skall inte lämnas, om den skadelidande med hänsyn till felets art eller andra omständigheter hade bort inse att fel förekommit. ...

[K7]7 §  Utöver vad som följer av 5 och 6 §§ gäller bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Prop. 2002/03:40: Enligt 48 § personuppgiftslagen skall den personuppgiftsansvarige ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med den lagen har orsakat. Ett sådant ansvar gäller i detta fall staten. Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om staten visar att felet inte berodde på denne. Personuppgiftslagens ...

[K7]8 §  Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 5 och 6 §§ av den myndighet som regeringen bestämmer.

Prop. 2002/03:40: Förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten gäller sådana anspråk på ersättning för skador som riktas mot staten. Justitiekanslern skall enligt 3 § i den nämnda förordningen handlägga anspråk med stöd av 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut. ...

[K8]1 §  Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

 1. godkännande enligt 2 kap. 5 § och förhandsbesked enligt 2 kap. 3 b §,
 2. förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §,
 3. registrering och befrielse från deklarationsskyldighet enligt 4 kap.7 a och 7 c §§ och registrering enligt 4 kap. 8 §,
 4. kvotpliktsavgift enligt 5 kap.1 och 3 §§,
 5. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 2 §,
 6. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 3 §,
 7. återkallelse av godkännande enligt 6 kap. 6 § och av förhandsbesked enligt 6 kap. 6 a §,
 8. sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 §,
 9. avregistrering enligt 6 kap. 7 a § tredje stycket och 6 kap. 7 b §,
 10. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 9 §,
 11. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 §,
 12. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 a §, och
 13. förseningsavgift enligt 6 kap. 12 §. Lag (2009:270).

Prop. 2005/06:154: Genom paragrafens nya lydelse får tillsynsmyndighetens beslut i följande frågor överklagas.

Beslut i frågor om en ny eller förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 9 och 10 §§ får överklagas enligt punkten 2.

Beslut i frågor om avregistrering enligt 6 kap. 7 b § får överklagas enligt punkten 9.

Beslut i frågor om förelägganden som förenats med vite enligt punkten 10 omfattar, genom hänvisningen till 6 kap. 9 §, även en slutlig deklaration ...

Prop. 2008/09:9: Av paragrafen framgår att bl.a. ett beslut om registrering och om befrielse från deklarationsskyldighet enligt 4 kap. 7 a och 7 c §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Med beslut om registrering enligt 4 kap. 7 a § avses både det första beslutet efter ansökan och beslutet om fortsatt registrering. Även ett beslut om avregistrering enligt 6 kap. 7 a § tredje stycket ska kunna överklagas.

Prop. 2008/09:92: I första punkten anges att ett beslut av tillsynsmyndigheten angående förhandsbesked enligt 2 kap. 3 b § ska kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra punkten ändras genom att möjligheten att överklaga en ny tilldelningsperiod enligt 2 kap. 9 § tas bort. Detta är en följd av att 2 kap. 9 § har ändrats. Beslut om huruvida anläggningar, där det gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar, ska anses som nya eller inte kommer även framöver att kunna överklagas. ...

Prop. 2002/03:40: 9. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 9 §, 10. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 §, eller 11. förseningsavgift enligt 6 kap. 13 §.

På förslag av Lagrådet har ”förenats med vite” lagts till i punkterna 5, 6, 9 och 10.

[K8]2 §  Beslut av kontoföringsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

 1. tilldelning av elcertifikat enligt 3 kap. 4 §,
 2. registrering på ett certifikatkonto enligt 3 kap. 6, 7 eller 9 §,
 3. avvisning enligt 3 kap. 12 §,
 4. avslag på ansökan enligt 3 kap. 14 §,
 5. rättelse enligt 3 kap. 16 §,
 6. avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204), och
 7. annullering av elcertifikat enligt 4 kap. 10 § och 6 kap. 7 c § andra stycket. Lag (2006:1016).

Prop. 2005/06:154: Genom paragrafens nya lydelse får enligt punkten 7 även kontoföringsmyndighetens beslut i fråga om annullering av elcertifikat enligt 6 kap. 7 c § andra stycket överklagas.

Prop. 2002/03:40: 5. rättelse enligt 3 kap. 16 §, 6. avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204), eller

7. annullering av elcertifikat enligt 4 kap. 9 §.

Beträffande punkten 6, se Lagrådets synpunkter i avsnitt ...

[K8]3 §  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2010/11:155: Paragrafen motsvarar 8 kap. 3 § i 2003 års lag (prop. 2002/04:40, s. 193).

[K8]4 §  Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2003:113) om elcertifikat

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.
 2. Innehavare av produktionsanläggning som före den 1 juli 2003 ansöker om godkännande av anläggningen har rätt att bli tilldelad elcertifikat från och med den 1 maj 2003, om ansökningen leder till ett beslut om godkännande.
 3. Har upphävts genom lag (2006:1016).
 4. Kvotplikten enligt 4 kap. 1 § skall för år 2003 beräknas på åtta tolftedelar av en elanvändares förbrukning av el under samma år.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:133, Prop. 2002/03:40, Bet. 2002/03:NU6
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2004:98) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Förarbeten
Rskr. 2003/04:145, Prop. 2003/04:42, Bet. 2003/04:NU8
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 5 §, 6 kap 15 §, p 3 övergångsbest.; nya 2 kap 1 a §, 6 kap 10 a §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2006:1015) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Förarbeten
Rskr. 2005/06:361, Prop. 2005/06:154, Bet. 2005/06:NU17
Omfattning
utgår genom 2006:1588
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1016) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. En elleverantör som vid lagens ikraftträdande har ett gällande avtal om elpris har, så länge avtalet gäller, rätt att av elanvändaren ta ut en ersättning som motsvarar leverantörens kostnad för inköp av elcertifikat för den el som sålts till elanvändaren.
 3. Tillsynsmyndigheten skall senast den 28 februari 2007 avregistrera sådana elanvändare som till följd av 4 kap. 6 § andra stycket i dess äldre lydelse var registrerade för att hantera kvotplikten. Om en sådan elanvändare har betalat en avgift enligt 6 kap. 12 § i dess äldre lydelse avseende beräkningsåret 2007, skall tillsynsmyndigheten återbetala avgiften. Även om en sådan avregistrering har gjorts, skall elanvändaren senast den 1 mars 2007 ge in en sådan slutlig deklaration som avses i 6 kap. 7 c § första stycket.
 4. En elanvändare som den 1 januari 2007 omfattas av skyldigheten att anmäla sig för registrering enligt 4 kap. 7 § första stycket eller att anmäla sig för avregistrering enligt 6 kap. 7 a § första stycket skall göra en sådan anmälan senast den 31 januari 2007.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:361, Prop. 2005/06:154, Bet. 2005/05:NU17
Omfattning
upph. 4 kap 10 §, 6 kap 12 §, 3 p övergångsbest., rubr. närmast före 4 kap 4 §; 4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 4 kap 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 6 kap 13, 14, 15 §§ betecknas 6 kap 12, 13, 14 §§; rubr. närmast före nuvarande 4 kap 1, 8, 9 §§ sätts närmast före de nya 4 kap 3, 9, 10 §§, rubr. närmast före 6 kap 14, 15 §§ sätts närmast före nya 6 kap 13, 14 §§; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1, 5 §§, 3 kap 2 §, nya 4 kap 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ 5 kap 1, 3 §§, 6 kap 6, 7, 8, 9, 10, 10 a, nya 6 kap 12, 13, 14 §§, 7 kap 1 §, 8 kap 1, 2 §§; nya 2 kap 7, 8, 9, 10 §§, 4 kap 2 §, 6 kap 7 a, 7 b, 7 c §§, rubr. närmast före nya 2 kap 7, 4 kap 6, 7 §§, 6 kap 7 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1588) om ändring i lagen (2006:1015) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Förarbeten
Rskr. 2006/07:78, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:NU3
Omfattning
ändr. 2006:1015 utgår

Lag (2006:1589) om ändring i lagen (2006:1016) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Förarbeten
Rskr. 2006/07:78, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:NU3
Omfattning
ändr. 2 kap 7, 9, 10 §§, 4 kap 3 §, 6 kap 6 § i 2006:1016

Lag (2008:1332) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. Om en ansökan enligt 4 kap. 7 a § kommer in till tillsynsmyndigheten senast den 31 januari 2009 och den som ansökt om registrering uppfyller kraven för att vara registrerad som elintensiv industri, ska tillsynsmyndighetens beslut om registrering gälla från och med den 1 januari 2009.
 3. Om ett företag som varit registrerat som kvotpliktigt enligt 1 kap. 2 § 5 i dess lydelse före den 1 januari 2009 inte inkommer med en ansökan enligt 4 kap. 7 a § senast den 31 januari 2009, ska tillsynsmyndigheten avregistrera företaget i enlighet med vad som anges i 6 kap. 7 b §. Ett sådant beslut om avregistrering gäller omedelbart. Ett företag som avregistrerats med stöd av vad som anges i denna övergångsbestämmelse är inte kvotpliktigt för tid från och med den 1 januari 2009.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:42, Prop. 2008/09:9, Bet. 2008/09:NU8
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 4 kap 1, 4, 6, 7, 8, 9 §§, 5 kap 3 §, 6 kap 7 a, 7 c, 8, 12, 14 §§, 7 kap 1 §, 8 kap 1 §, rubr. närmast före 6 kap 7 a §; nya 4 kap 7 a, 7 b, 7 c §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:269) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.
 2. Bestämmelsen i 3 kap. 2 § i sin nya lydelse tillämpas från och med den 1 januari 2009.
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 2, 3, 5, 9, 10 §§, 3 kap. 2 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 6 kap. 6 §; nya 2 kap. 3 a, 3 b, 9 a §§, 6 kap. 6 a §, rubr. närmast före 2 kap. 3 b §, 6 kap. 7 §
Ikraftträder
2009-05-01

Lag (2009:270) om ändring i lagen (2009:269) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Förarbeten
Rskr. 2008/09:207
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 § i 2009:269

Lag (2010:490) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Förarbeten
Rskr. 2009/10:279, Prop. 2009/10:133, Bet. 2009/10:NU16
Omfattning
ändr. 2 kap. 8, 9, 10 §§, 4 kap. 3 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:599) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

Förarbeten
Rskr. 2009/10:299, Prop. 2009/10:164, Bet. 2009/10:MJU26
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 3 b, 9, 9 a §§
CELEX-nr
32009L0028
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2011:1200

Omfattning
upph.