Inaktuell version

Förordning (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar

Version: 2011:530

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-02-02
Ändring införd
SFS 2006 i lydelse enligt SFS 2011:530
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledning

1 §  Denna förordning gäller vid den behandling av personuppgifter som en kommun vidtar i sin verksamhet enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800).

[S2]Förordningen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

[S3]Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även om den registrerade motsätter sig detta. Förordning (2011:530).

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 §  Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid den behandling av personuppgifter som en kommun vidtar i sin verksamhet enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) om inte annat följer av denna förordning. Förordning (2011:530).

Ändamål

3 §  Personuppgifter får behandlas bara om det är nödvändigt för att kommunen ska kunna fullgöra den skyldighet som framgår av 29 kap. 9 § första och andra styckena skollagen (2010:800). Förordning (2011:530).

Personuppgifter som får behandlas

4 §  Kommunen får endast behandla följande personuppgifter om de ungdomar som omfattas av en kommuns skyldighet enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800):

  1. namn, personnummer eller samordningsnummer, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer,
  2. nuvarande och framtida sysselsättning i form av utbildning, arbete eller annan tjänstgöring, och
  3. om det är aktuellt med någon individuell åtgärd, åtgärdens innehåll och tidpunkt när den kan inledas. Förordning (2011:530).

Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter m.m.

5 §  Personuppgifter som omfattas av 13 och 21 §§personuppgiftslagen (1998:204) får inte behandlas.

Rättelse och skadestånd

6 §  Bestämmelserna i 28 och 48 §§personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Gallring

7 §  Personuppgifter skall gallras när de inte längre behövs med hänsyn till ändamålet med behandlingen, dock senast vid utgången av det kalenderår när den registrerade fyller 20 år.

8 § Har upphävts genom förordning (2011:530).

Ändringar

Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Ikraftträder
2006-03-15

Förordning (2011:530) om ändring i förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar

Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:1382) om ändring i förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 7 §§; nya 8, 9 §§, rubr. närmast före 8, 9 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:520) om ändring i förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Omfattning
ändr. 1 §; ny 10 §
Ikraftträder
2015-08-15

Förordning (2018:1359) om ändring i förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 1, 2, 5 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraftträder
2018-08-01