Inaktuell version

Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Version: 2014:1382

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-02-02
Ändring införd
SFS 2006 i lydelse enligt SFS 2014:1382
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledning

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om

  1. behandling av personuppgifter i samband med att kommunerna för register över ungdomar som de har aktivitetsansvar för, och
  2. kommunernas dokumentation av sina insatser för dessa ungdomar enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800).

[S2]Bestämmelserna i 3–7 §§ gäller endast om behandlingen av personuppgifter är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

[S3]Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även om den registrerade motsätter sig detta. Förordning (2014:1382).

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 §  Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid den behandling av personuppgifter som en kommun vidtar i sin verksamhet enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) om inte annat följer av denna förordning. Förordning (2011:530).

Ändamål

3 §  Personuppgifter får behandlas bara om det är nödvändigt för att kommunen ska kunna fullgöra den skyldighet som framgår av 29 kap. 9 § första, andra och tredje styckena skollagen (2010:800) och den uppgiftsskyldighet som följer av 26 kap. 25 § samma lag. Förordning (2014:1382).

Personuppgifter som får behandlas

4 §  Kommunen får endast behandla följande personuppgifter om de ungdomar som omfattas av en kommuns skyldighet enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800):

  1. namn, personnummer eller samordningsnummer, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer,
  2. tidigare, nuvarande och framtida sysselsättning i form av utbildning, arbete, annan tjänstgöring eller aktivitet, och
  3. om det är aktuellt med någon individuell åtgärd, åtgärdens innehåll, tidpunkten när åtgärden inleds och upphör samt orsaken till att den upphör. Förordning (2014:1382).

Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter m.m.

5 §  Personuppgifter som omfattas av 13 och 21 §§personuppgiftslagen (1998:204) får inte behandlas.

Rättelse och skadestånd

6 §  Bestämmelserna i 28 och 48 §§personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Gallring

7 §  Personuppgifter ska gallras ur registret när de inte längre behövs med hänsyn till ändamålet med behandlingen, dock senast vid utgången av det kalenderår när den registrerade fyller 21 år. Förordning (2014:1382).

Dokumentation

8 §  Av 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) framgår att kommunen på lämpligt sätt ska dokumentera sina insatser för de ungdomar i kommunen som omfattas av aktivitetsansvaret.

[S2]Statens skolverk får meddela föreskrifter om innehållet i dokumentationen. Förordning (2014:1382).

Uppgiftsskyldighet

9 §  Av 26 kap. 25 § skollagen (2010:800) framgår att en huvudman för utbildning eller annan verksamhet som är föremål för nationell uppföljning och utvärdering till Statens skolverk ska lämna sådana uppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs för uppföljningen och utvärderingen.

[S2]Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas för uppföljning och utvärdering enligt 26 kap. 25 § skollagen (2010:800) av hur kommunerna uppfyller sina skyldigheter enligt 29 kap. 9 § samma lag. Förordning (2014:1382).

Ändringar

Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Ikraftträder
2006-03-15

Förordning (2011:530) om ändring i förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar

Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:1382) om ändring i förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 7 §§; nya 8, 9 §§, rubr. närmast före 8, 9 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:520) om ändring i förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Omfattning
ändr. 1 §; ny 10 §
Ikraftträder
2015-08-15

Förordning (2018:1359) om ändring i förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 1, 2, 5 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraftträder
2018-08-01