Förordning (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
SFS 2006:527 i lydelse enligt SFS 2014:1210
Ikraft
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Tullverket ska i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning lämna uppgifter till Polismyndigheten om skjutvapen som förs in i eller ut ur Sverige. Förordning (2014:1210).

2 §  Uppgiftsskyldighet enligt 1 § föreligger då ett skjutvapen som omfattas av bestämmelserna i vapenlagen (1996:67) förs in i eller ut ur landet.

[S2]Uppgifter behöver inte lämnas om ändamålet med införseln eller utförseln av skjutvapnet är att det skall användas tillfälligt för jakt eller tävling.

3 §  Uppgiftsskyldigheten avser

  1. vapnets identifikationsnummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera vapnet och, i förekommande fall, märkning som visar att det har förts in till Sverige och året för införseln,
  2. vapentypen,
  3. införsel- eller utförselorten,
  4. datum för införseln eller utförseln, och
  5. uppgift om innehavstillståndet, vapenhandlartillståndet, utförseltillståndet eller annat motsvarande tillstånd. Förordning (2011:574).

4 §  Tullverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2011:574) om ändring i förordningen (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:1210) om ändring i förordningen (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01