Inaktuell version

Förordning (2006:638) om skyddsrum

Version: 2006:638

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
SFS 2006
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2006:545) om skyddsrum.

[K1]2 §  Statens räddningsverk beslutar om behovet av skyddsrum och inom vilka områden inom landets kommuner som skyddsrummen skall vara belägna. Räddningsverket skall föra register över samtliga skyddsrum som finns och planeras.

2 kap. Utformning och placering av skyddsrum

[K2]1 §  Antalet platser i skyddsrummen skall beräknas med hänsyn till befolkningsutvecklingen inom de områden där skyddsrummen skall byggas.

[S2]Statens räddningsverk skall verka för att skyddsrummen skall vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

[K2]2 §  Räddningsverket får meddela ytterligare föreskrifter eller i särskilda fall besluta om hur skyddsrum skall utformas, utrustas och underhållas samt inom vilken tid de skall kunna iordningsställas.

3 kap. Byggande och kontroll av skyddsrum

[K3]1 §  Statens räddningsverk skall, i den omfattning staten ställer medel till förfogande, besluta om byggande av skyddsrum samt kontrollera att inrättade skyddsrum har avsedd skyddsförmåga och att skyltning har skett.

[K3]2 §  Underrättelse enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen (2006:545) om skyddsrum skall vara skriftlig. Den skall innehålla de uppgifter som Statens räddningsverk behöver för att kunna bedöma behovet och lämpligheten av att bygga skyddsrum i byggnaden eller anläggningen. Räddningsverket skall tillhandahålla blanketter för underrättelsen.

[S2]Räddningsverket får meddela föreskrifter om undantag från underrättelseskyldigheten enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen om skyddsrum.

  • SRVFS 2006:6: Statens räddningsverks föreskrifter om undantag från underrättelseskyldigheten enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen (2006:545) om skyddsrum

[K3]3 §  Ett beslut enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum skall innehålla en preliminär uppgift om den beräknade ersättningen till den som föreläggs att bygga skyddsrummet.

[K3]4 §  När ett skyddsrum är färdigbyggt och innan ersättningen beslutas skall skyddsrummet besiktigas.

[S2]Besiktningen skall utföras av Statens räddningsverk, som därefter skall utfärda ett bevis om skyddsrummet uppfyller föreskrivna krav. Beviset skall innehålla vad som har framkommit vid besiktningen och skall överlämnas till ägaren av byggnaden eller anläggningen.

4 kap. Fastighetsägares och nyttjanderättshavares skyldigheter

[K4]1 §  Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om underhåll av skyddsrum och den utrustning som hör till skyddsrummen.

[K4]2 §  Ett föreläggande enligt 4 kap. 2 § lagen (2006:545) om skyddsrum skall innehålla en preliminär uppgift om den ersättning av staten som avses i 6 kap. 2 § samma lag.

[K4]3 §  När åtgärder enligt 4 kap. 2 § lagen (2006:545) om skyddsrum har slutförts och innan ersättningen beslutas skall skyddsrummet besiktigas av Statens räddningsverk. Om skyddsrummet då uppfyller förelagda krav, skall verket utfärda ett bevis om detta. Beviset skall lämnas till ägaren av byggnaden eller anläggningen.

[K4]4 §  Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om skyldigheten att bereda plats åt civilbefolkningen i skyddsrum enligt 4 kap. 3 § lagen (2006:545) om skyddsrum.

[K4]5 §  Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om skyltning enligt 4 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum.

5 kap. Avveckling av skyddsrum

[K5]1 §  Statens räddningsverk får besluta att ett redan inrättat utrymme inte längre skall vara skyddsrum, om det finns särskilda skäl. Ägaren av byggnaden eller anläggningen skall underrättas om beslutet.

[K6]1 §  Statens räddningsverk får meddela de föreskrifter som behövs för tilllämpningen av 6 kap. lagen (2006:545) om skyddsrum.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:638) om skyddsrum

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.
  2. Genom förordningen upphävs:
    • Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1995:2) om tidskoefficient vid beräkning av ersättning för skyddsrumskostnader,
    • Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1997:1) om ersättning för besiktning av skyddsrum som byggts enligt 6 kap. 11 § lagen (1994:1720) om civilt försvar.
Föreskrifterna gäller dock för besiktningar som genomförts före den 1 september 2006.
  1. I fråga om ersättning som bestämts före ikraftträdandet av denna förordning gäller ersättningsbestämmelserna i 6 kap. i den upphävda förordningen (1995:128) om civilt försvar.
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2008:1021) om ändring i förordningen (2006:638) om skyddsrum

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap 1, 3, 4, 5 §§, 5 kap 1 §, 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2009-01-01