Upphävd författning

Förordning (2006:906) om kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-06-14
Ändring införd
SFS 2006:906
Ikraft
2006-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning.

2 §  En utbildningsanordnare som enligt förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning har fått statsbidrag eller särskilda medel för kvalificerad yrkesutbildning får under den tid för vilken statsbidrag eller särskilda medel har anvisats bedriva sådan utbildning även som uppdragsutbildning. Sådan uppdragsutbildning skall anmälas till Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

3 §  Med uppdragsutbildning avses i denna förordning utbildningsverksamhet som anordnas mot ersättning från uppdragsgivare som inte är en fysisk person och där uppdragsgivaren utser den som skall få delta i utbildningen.

[S2]Uppdragsutbildningen får inte till någon del finansieras med statsbidrag eller särskilda medel enligt förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning.

Tillämpning av förordningen om kvalificerad yrkesutbildning

4 §  Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning skall tilllämpas vad gäller uppdragsutbildning med undantag av 1 kap., 2 kap.2 och 7 §§, 3 kap., 4 kap. 2 § 2 och 3 samt 5 kap. 2 § andra stycket. Det som sägs i 2 kap. 4 § i den förordningen gäller då den kvalificerade yrkesutbildning som uppdragsutbildningen avser enligt 6 § denna förordning.

[S2]En förutsättning för att 2 kap.6 och 8-10 §§ samt 4 kap. 2 § 4 skall tilllämpas är att samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på annan kvalificerad yrkesutbildning.

5 §  Den ansvariga utbildningsanordnare som enligt 2 kap. 3 § första stycket förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning ansvarar för att utbildningen genomförs skall även ansvara för att uppdragsutbildningen genomförs enligt denna förordning.

[S2]Ledningsgruppen för utbildningen som enligt 4 kap. 2 § 1 förordningen om kvalificerad yrkesutbildning skall se till att utbildningen genomförs skall även se till att uppdragsutbildningen genomförs enligt bestämmelserna i denna förordning.

Utbildningar

6 §  En uppdragsutbildning skall avse en sådan kvalificerad yrkesutbildning för vilken statsbidrag eller särskilda medel lämnats enligt förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning. Uppdragsutbildningen kan avse en eller flera kurser eller hela utbildningen.

7 §  Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommun, ett svenskt landsting eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skall uppdraget avse

  1. personalutbildning,
  2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl,
  3. utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller
  4. utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.

[S2]När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller i stället att uppdraget skall avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren.

8 §  Uppdragsutbildning får inte anordnas eller bedrivas på sådant sätt eller i sådan omfattning att den får en negativ inverkan på en kvalificerad yrkesutbildning som inte är uppdragsutbildning eller för de studerande i en sådan utbildning.

Ändringar

Förordning (2006:906) om kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning

Ikraftträder
2006-08-01

Ändring, SFS 2009:131

Omfattning
upph.