Upphävd författning

Förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Ändring införd
SFS 2001:1131 i lydelse enligt SFS 2007:992
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Statligt stöd

Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  Statligt stöd får lämnas för kvalificerad yrkesutbildning enligt bestämmelserna i lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning och bestämmelserna i denna förordning.

[K1]2 §  För kvalificerad yrkesutbildning får statsbidrag lämnas till kommuner, landsting eller enskilda fysiska eller juridiska personer, och särskilda medel får lämnas till universitet eller högskolor som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

[K1]3 §  Statsbidrag och särskilda medel enligt denna förordning lämnas inom ramen för tillgängliga medel och får inte lämnas för en sådan del av en utbildning för vilken statsbidrag eller särskilda medel lämnas i någon annan ordning.

Beslut om statligt stöd

[K1]4 §  Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning beslutar om statsbidrag eller särskilda medel efter ansökan av den som enligt 1 § lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning kan anordna kvalificerad yrkesutbildning.

[K1]5 §  Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning skall vid sin fördelning av statsbidrag eller särskilda medel särskilt ta hänsyn till om en utbildning

 1. har utformats i samverkan med arbetslivet,
 2. bedöms ha goda förutsättningar att bli genomförd med en hög kvalitet, eller
 3. bidrar till att bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval.

[K1]6 §  Beslut om statsbidrag eller särskilda medel skall innehålla uppgifter om belopp, antal utbildningsplatser och utbildningens lokalisering och omfattning.

Utbetalning av statligt stöd

[K1]7 §  Statsbidrag och särskilda medel betalas ut av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning till den ansvariga utbildningsanordnare som avses i 2 kap. 3 §.

Återkrav av statligt stöd

[K1]8 §  Statsbidrag får återkrävas, om utbildningsanordnaren eller någon annan som medverkar i anordnandet av utbildningen i väsentlig mån åsidosätter någon bestämmelse eller något villkor som gäller för bidraget.

Försäkringar

[K1]9 §  Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning skall ansvara för att personer, som är antagna till och bedriver kvalificerad yrkesutbildning, är försäkrade för personskada. Försäkringen skall avse sådan skada som har uppkommit till följd av olycksfall eller framkallats av sådan smitta som avses i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, om skadan har inträffat i samband med kvalificerad yrkesutbildning i Sverige. Försäkringen skall inte ge rätt till ersättning i den mån den studerande har rätt till ersättning med stöd av författning eller kollektivavtal.

[S2]Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning skall också ansvara för att det finns en ansvarsförsäkring som avser skador som studerande orsakar arbetsgivaren eller företagaren under utbildningsmomentet lärande i arbete inom kvalificerad yrkesutbildning i Sverige.

[S3]Försäkringarna skall tecknas av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning genom överenskommelser med Kammarkollegiet. Överenskommelserna och ändringar i dessa skall träffas med förbehåll för regeringens godkännande. Förordning (2005:739).

2 kap. Utbildningen

Utbildningens mål

[K2]1 §  I 4 § lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning anges de allmänna målen för utbildningen.

[S2]Därutöver gäller de särskilda mål och krav som enligt 4 § 7 skall fastställas för en examen.

Utbildningens uppläggning

[K2]2 §  Utbildningen skall bestå av dels teoretisk undervisning, dels lärande i arbete på en arbetsplats. Ungefär en tredjedel av utbildningstiden skall bestå av lärande i arbete.

Ansvarig utbildningsanordnare

[K2]3 §  För varje utbildning skall det finnas en ansvarig utbildningsanordnare som ansvarar för att utbildningen genomförs enligt lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning och enligt denna förordning.

[S2]Den ansvariga utbildningsanordnaren skall se till att det finns vägledning om studiealternativ, antagning och tillträde samt yrkesvägledning.

Utbildningsplan

[K2]4 §  För varje utbildning skall det finnas en utbildningsplan som fastställs av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. I planen skall anges

 1. den ansvariga utbildningsanordnaren och övriga utbildningsanordnare,
 2. utbildningens mål och de huvudmoment som ingår i utbildningen,
 3. utbildningens omfattning, huvudsakliga uppläggning och organisation,
 4. inriktning, organisation och omfattning av det lärande i arbete som ingår i utbildningen,
 5. de krav på särskilda förkunskaper som ställs upp enligt 3 kap. 3 § och de urvalsgrunder som skall användas,
 6. de principer för betygssättning och former för kunskapskontroll som skall tillämpas,
 7. utbildningens inriktning och de särskilda mål och krav som skall gälla för en kvalificerad yrkesexamen, samt
 8. hur utbildningen skall kvalitetssäkras.

Poäng

[K2]5 §  Omfattningen av utbildningen anges enligt ett poängsystem, där varje poäng motsvarar heltidsstudier under en vecka. En poäng benämns KY-poäng.

[S2]En utbildning skall normalt omfatta 80 KY-poäng. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till bl.a. arbetsmarknadens behov eller utbildningens art, får utbildningen omfatta ett lägre antal poäng, dock lägst 40, eller ett högre antal poäng, dock högst 120 KY-poäng.

Betyg

[K2]6 §  Som betygsgrader i utbildningen skall användas något av uttrycken Icke godkänd och Godkänd eller Icke godkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Tillgodoräknande

[K2]7 §  En studerande har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning, om de kunskaper och färdigheter som han eller hon åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En studerande får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

[S2]Tillgodoräknande kan endast komma i fråga för annan utbildning än lärande i arbete och för den som har antagits till utbildningen.

Examen

[K2]8 §  En kvalificerad yrkesutbildning får avslutas med en kvalificerad yrkesexamen, om den studerande har fullgjort vad som krävs för att bli godkänd på alla moment i utbildningen.

Examens- och utbildningsbevis

[K2]9 §  En studerande som uppfyller kraven för en kvalificerad yrkesexamen skall på begäran få ett examensbevis av den ansvariga utbildningsanordnaren. I ett sådant bevis skall utbildningens inriktning anges.

[K2]10 §  En studerande som inte har fullgjort vad som krävs för en kvalificerad yrkesexamen skall på begäran få ett utbildningsbevis av den ansvariga utbildningsanordnaren.

Studerandeinflytande

[K2]11 §  De studerande skall ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka utbildningens uppläggning och genomförande.

Avgiftsfrihet

[K2]12 §  Utbildningen skall vara avgiftsfri för den studerande.

3 kap. Tillträde till utbildningen

Behörighet

[K3]1 §  Behörig att antas till utbildningen är den som

 1. fått slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program,
 2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller fått samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg,
 3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2,
 4. genom någon annan verksamhet än utbildning har förvärvat kunskaper som motsvarar dem som utbildningar i 1 eller 2 ger,
 5. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, eller
 6. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kvalificerad yrkesutbildning.

[S2]Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska skall ha de kunskaper i svenska som behövs. Förordning (2003:344).

[K3]2 §  Utan hinder av vad som sägs i 1 § skall också den anses behörig som

 1. fyller 25 år senast under det kalenderår då utbildningen börjar,
 2. har arbetat sammanlagt minst fyra år före det kalenderhalvår då utbildningen börjar eller på något annat sätt har förvärvat motsvarande erfarenhet, och
 3. har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar ett fullföljt nationellt program i gymnasieskolan.

[K3]3 §  För tillträde till en utbildning får det utöver vad som sägs i 1 och 2 §§ ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav skall vara nödvändiga för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig utbildningen och får avse

 1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper,
 2. kunskaper från annan utbildning, om utbildningen genomförs i form av fortbildning, och
 3. krav på yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

[K3]4 §  Den ansvariga utbildningsanordnaren får besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor som anges i 1-3 §§, om den sökande kan antas tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

[K3]5 §  Om antalet platser inom en utbildning är mindre än antalet behöriga sökande, får ett urval göras. Hänsyn skall då tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

[K3]6 §  Vid urvalet får en eller flera av följande urvalsgrunder användas: betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

4 kap. Ledningsgrupp för utbildningen

[K4]1 §  Hos den ansvariga utbildningsanordnaren skall det finnas en ledningsgrupp för utbildningen under den tid utbildningen bedrivs. Om en utbildningsanordnare är ansvarig för flera utbildningar, får ledningsgruppen vara gemensam för dessa.

[K4]2 §  Ledningsgruppen för utbildningen skall

 1. se till att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning, bestämmelserna i denna förordning och i enlighet med beslut av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning,
 2. anta studerande till utbildningen,
 3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 7 §, och
 4. utfärda examens- och utbildningsbevis. Förordning (2006:907).

[K4]3 §  Ledningsgruppen skall bestå av

 1. företrädare för de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen,
 2. minst en företrädare för ett universitet eller en högskola,
 3. minst en företrädare för det offentliga skolväsendet, och
 4. minst en företrädare för de studerande.

[S2]Den ansvariga utbildningsanordnaren får utse ledamöter utöver dem som anges i första stycket. Flertalet av ledamöterna i ledningsgruppen skall dock vara företrädare för arbetslivet.

[K4]4 §  Om en kommun eller ett landsting är ansvarig utbildningsanordnare, skall den nämnd som fullmäktige utser ge en ledningsgrupp i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 2 §. Nämnden får helt eller delvis återkalla uppdraget, om det finns särskilda skäl för det.

5 kap. Överklagande m.m.

Överklagande

[K5]1 §  Beslut av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning enligt denna förordning får inte överklagas.

[K5]2 §  Ett beslut av en ansvarig utbildningsanordnare om avslag på en studerandes begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

[S2]Utöver vad som sägs i första stycket får följande beslut av ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, nämligen

 1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildningen, och
 2. beslut om tillgodoräknande av utbildning.

[S3]Beslut av Överklagandenämnden för högskolan enligt denna förordning får inte överklagas.

Uppföljning och utvärdering

[K5]3 §  De utbildningsanordnare som deltar i anordnandet av en utbildning är skyldiga att utvärdera verksamheten och att medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningen som initieras av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. De skall till myndigheten eller den som myndigheten bestämmer lämna de uppgifter som myndigheten begär.

6 kap. Avskiljande

Förutsättningar för avskiljande

[K6]1 §  En studerande i kvalificerad yrkesutbildning, som anordnas av staten, en kommun eller ett landsting, får avskiljas från utbildningen under de villkor som anges i 9 § lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning.

[S2]Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd enligt 8-20 §§ förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning och 8 § förordningen (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd.

[S3]Nämnden tar upp frågor om avskiljande endast efter skriftlig anmälan från ledningsgruppen för utbildningen. Den ansvariga utbildningsanordnaren är den studerandes motpart hos Högskolans avskiljandenämnd eller hos domstolen, om ett beslut av nämnden i fråga om avskiljande överklagas. Förordning (2007:992).

Verkan av ett avskiljande

[K6]2 §  Ett beslut om avskiljande ska alltid innebära att den studerande tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.

[S2]Ett beslut om avskiljande ska också innebära att den studerande tills vidare inte får antas till eller fortsätta annan utbildning av samma slag som anordnas av staten, en kommun eller ett landsting, om inte avskiljandenämnden beslutar något annat.

[S3]Ett beslut om avskiljande innebär också att den studerande tills vidare inte får antas till eller fortsätta någon annan kvalificerad yrkesutbildning som anordnas av staten, en kommun eller ett landsting, om det anges i beslutet. Förordning (2007:992).

[K6]3 §  Ett beslut om avskiljande skall, på skriftlig begäran av den som beslutet avser, omprövas sedan två år förflutit från det att beslutet meddelades.

[S2]Vid en sådan omprövning gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om avskiljande.

Upphävande av ett avskiljande

[K6]4 §  När ett beslut om avskiljande upphävs får den studerande utan särskild ansökan återuppta utbildningen och tillgodoräkna sig den tidigare fullgjorda utbildningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002, då förordningen (1996:372) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning skall upphöra att gälla.
 2. En utbildningsanordnare, som vid ikraftträdandet har rätt till statligt stöd enligt förordningen (1996:372) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning, har rätt till stöd enligt de nya bestämmelserna i denna förordning till dess att Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning beslutar om något annat.
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:344) om ändring i förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning

Omfattning
ändr. 3 kap 1 §; nya 1 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 9 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2005:739) om ändring i förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning

Omfattning
ändr. 1 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 9 §
Ikraftträder
2005-12-01

Förordning (2006:907) om ändring i förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning

Omfattning
ändr. 4 kap 2 §
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2007:992) om ändring i förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. De äldre bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om ärenden om avskiljande som har kommit in till Högskolans avskiljandenämnd före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6 kap 1, 2 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2009:130

Omfattning
upph.