Förordning (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1021 i lydelse enligt SFS 2019:1062
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2002:379) med instruktion för Barnombudsmannen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-02-01

Uppgifter m.m.

1 §  I lagen (1993:335) om Barnombudsman finns bestämmelser om Barnombudsmannens uppgifter, förordnande, organisation m.m.

[S2]Vid fullgörande av sina uppgifter enligt 2 § lagen om Barnombudsman ska Barnombudsmannen systematiskt och återkommande följa upp och utvärdera tillämpningen av barnkonventionen i berörda verksamheter hos förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner. Barnombudsmannen ska, utifrån sin ombudsmannaroll, belysa levnadsvillkor för flickor respektive pojkar och för barn som definierar sig på andra sätt. Barnombudsmannen ska förmedla och föra en dialog om slutsatser och iakttagelser med de myndigheter och huvudmän som är berörda. Utifrån sådana uppföljningar och utvärderingar ska Barnombudsmannen också genomföra insatser som bidrar till att utveckla och sprida kunskap om tillämpningen av barnkonventionen. Förordning (2019:1062).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

3 §  Barnombudsmannen är myndighetschef.

Ärendenas handläggning

4 §  Ärendena avgörs av ombudsmannen.

Undantag från myndighetsförordningen

5 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]23 § första stycket om anställningar och uppdrag. Förordning (2017:998).

Ändringar

Förordning (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:961) om ändring i förordningen (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2017:998) om ändring i förordningen (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2019:1062) om ändring i förordningen (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-01-01