Upphävd författning

Förordning (2002:379) med instruktion för Barnombudsmannen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-05-23
Ändring införd
SFS 2002:379 i lydelse enligt SFS 2006:1431
Ikraft
2002-07-01
Upphäver
Förordning (1993:710) med instruktion för Barnombudsmannen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bestämmelser om Barnombudsmannens uppgifter m.m. finns i lagen (1993:335) om Barnombudsman.

Verksförordningens tillämpning

2 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Barnombudsmannen:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]15 § om revisionsberättelse,

[S4]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S5]18 § om myndighetens organisation,

[S6]24-26 §§ om ärendenas handläggning,

[S7]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S8]30 § om ärendeförteckning,

[S9]31 § om myndighetens beslut, och

[S10]35 § om överklagande. Förordning (2006:1431).

3 §  Ombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

4 §  Ärendena avgörs av ombudsmannen.

[S2]Ombudsmannen får dock överlåta till en annan anställd att besluta i frågor enligt 2 och 3 §§.

Överklagande

5 §  Barnombudsmannens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får inte överklagas. Förordning (2006:1431).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:379) med instruktion för Barnombudsmannen

Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2006:1431) om ändring i förordningen (2002:379) med instruktion för Barnombudsmannen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1021

Omfattning
upph.