Upphävd författning

Förordning (2007:1037) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Version: 2007:1037

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1037
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har de uppgifter som anges i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

[S2]Ombudsmannen ska vidare föreslå regeringen författningsändringar och andra åtgärder som är ägnade att motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

2 §  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet fördelat på kvinnor och män.

3 §  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering ska inom ramen för återrapporteringen översiktligt redogöra för verksamheten i Nämnden mot diskriminering och upprätta separat resultat- och balansräkning för denna.

Ledning

4 §  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

5 §  Ombudsmannen är myndighetschef.

Ärendenas handläggning

6 §  Ett vitesföreläggande enligt 25 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska delges arbetsgivaren.

[S2]Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Undantag från myndighetsförordningen

7 §  7 § myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.

Ändringar

Förordning (2007:1037) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2008:1401

Omfattning
upph.