Upphävd författning

Förordning (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Utfärdad
1988-06-30
Ändring införd
SFS 1988:895 i lydelse enligt SFS 2006:145
Ikraft
1988-09-01
Upphäver
Förordning (1986:446) med instruktion för ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har de uppgifter som anges i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

[S2]Ombudsmannen skall vidare föreslå regeringen författningsändringar och andra åtgärder som är ägnade att motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Förordning (2006:145).

Organisation

2 §  Ombudsmannen får bestämma att en annan tjänsteman vid ombudsmannens kansli får utöva ombudsmannens tjänst när denne är förhindrad att göra det.

[S2]Ombudsmannen får uppdra åt ett ombud att föra talan i en tvist enligt 36 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 17 § lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, 20 § lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och 17 § lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Förordning (2006:145).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på ombudsmannen:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]3 § om myndighetens ledning,

[S4]17 § om myndighetens organisation,

[S5]18 § om interna föreskrifter,

[S6]24 och 25 §§ om föredragning,

[S7]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S8]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S9]30 § om ärendeförteckning,

[S10]31 § om myndighetens beslut, och

[S11]35 § om överklagande. Förordning (1999:169).

[S12]Bestämmelsen i 35 § verksförordningen (1995:1322) tillämpas dock endast i administrativa ärenden. Förordning (1996:429).

4 §  Ombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:429).

Ärendenas handläggning

5 §  Ärendena avgörs av ombudsmannen. Ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av ombudsmannen får dock avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

6 §  Vitesföreläggande enligt 25 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall delges arbetsgivaren. Vitesföreläggandet får dock inte delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Förordning (2003:318).

Anställningar

7 §  Ombudsmannen anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra anställningar beslutas av ombudsmannen. Förordning (1996:429).

Ändringar

Förordning (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1994:146) om ändring i förordningen (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:429) om ändring i förordningen (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 7 §§, rubr. närmast före 7 §; omtryck
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1999:169) om ändring i förordningen (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (2002:44) om ändring i förordningen (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Förarbeten
Rskr. 2001/02:101, Prop. 2001/02:27, Bet. 2001/02:UbU5
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2003:318) om ändring i förordningen (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Förarbeten
Rskr. 2002/03:207, Prop. 2002/03:65, Bet. 2002/03:AU7
Omfattning
ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2006:145) om ändring i förordningen (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Förarbeten
Rskr. 2005/06:149, Prop. 2005/06:38, Bet. 2005/06:UbU4
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2006-04-01

Ändring, SFS 2007:1037

Omfattning
upph.