Upphävd författning

Förordning (2007:1039) med instruktion för Resegarantinämnden

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1039 i lydelse enligt SFS 2009:53
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1584) med instruktion för Resegarantinämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Resegarantinämnden ska pröva om säkerhet ska tas i anspråk enligt resegarantilagen (1972:204).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i resegarantilagen (1972:204).

Organisation

4 §  Vid nämnden finns sekreterare som hjälper till med beredningen av ärenden enligt vad nämnden närmare bestämmer.

5 §  Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten.

Ärendenas handläggning

6 §  Bestämmelser om beslutförhet och omröstning finns i resegarantilagen (1972:204).

Anställningar och uppdrag

7 §  Föreskrifter om förordnande av ordförande, andra ledamöter och ersättare i nämnden finns i resegarantilagen (1972:204). Förordnandena ges för en bestämd tid.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten. Förordning (2009:53).

Ändringar

Förordning (2007:1039) med instruktion för Resegarantinämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:53) om ändring i förordningen (2007:1039) med instruktion för Resegarantinämnden

Omfattning
ny 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2009-02-20

Ändring, SFS 2018:1340

Omfattning
upph.