Upphävd författning

Förordning (1988:1584) med instruktion för Resegarantinämnden

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1584 i lydelse enligt SFS 2006:1516
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1972:272) med instruktion för resegarantinämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt resegarantilagen (1972:204) skall tas i anspråk.

Organisation m.m.

2 §  Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i resegarantilagen (1972:204).

[S2]Hos nämnden finns sekreterare som biträder med beredningen av ärenden enligt vad nämnden närmare bestämmer.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på resegarantinämnden:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut och

[S8]35 § om överklagande. Förordning (2006:1516).

4 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:232).

Ärendenas handläggning

5 §  Bestämmelser om beslutförhet och omröstning finns i resegarantilagen (1972:204).

6 §  Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på sekreterare eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 11 § tredje stycket resegarantilagen (1972:204) inte behöver föredras.

[S2]Ordföranden får själv överta beredning och föredragning av ärende.

7 §  Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokollet justeras av ordföranden.

8 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

Anställningar m.m.

9 §  Föreskrifter om förordnande av ordförande, andra ledamöter och ersättare i nämnden finns i resegarantilagen (1972:204). Förordnandena ges för en bestämd tid.

10 §  Sekreterare utses av nämnden.

Överklagande

11 §  Nämndens beslut i ärenden om säkerhet enligt resegarantilagen (1972:204) får inte överklagas. Förordning (2006:1516).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1584) med instruktion för Resegarantinämnden

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1996:232) om ändring i förordningen (1988:1584) med instruktion för Resegarantinämnden

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§, rubr. närmast före 9 §
  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1998:1161) om ändring i förordningen (1988:1584) med instruktion för Resegarantinämnden

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2006:1516) om ändring i förordningen (1988:1584) med instruktion för Resegarantinämnden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 11 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1039

Omfattning
upph.