Upphävd författning

Förordning (2007:1040) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

Version: 2007:1040

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1040 i lydelse enligt SFS 2009:96
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1998:1808) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2009:96 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Fastighetsmäklarnämnden är förvaltningsmyndighet för frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare.

2 §  Myndigheten ska i enlighet med fastighetsmäklarlagen (1995:400) och fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

  • pröva ansökningar om registrering som fastighetsmäklare samt föra register över registrerade fastighetsmäklare,
  • utöva tillsyn över registrerade fastighetsmäklare, och
  • avgöra frågor om disciplinära åtgärder mot registrerade fastighetsmäklare.

3 §  Myndigheten ska därutöver

  • informera om frågor som rör registrering av, tillsyn över och disciplinära åtgärder mot enskilda fastighetsmäklare,
  • informera konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten,
  • informera såväl fastighetsmäklare som konsumenter om god fastighetsmäklarsed,
  • främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed, och
  • vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förordning (2009:96).

4 §  Fastighetsmäklarnämnden ska vara behörig myndighet för fastighetsmäklaryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG.

5 §  Myndigheten får

  1. meddela föreskrifter enligt fastighetsmäklarförordningen (1995:1028), och
  2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden verka för att rättstillämpningen inom verksamhetsområdet är lagenlig, följdriktig och enhetlig.

Ledning

6 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

7 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns disciplinnämnden och som har till uppgift att för myndighetens räkning avgöra frågor som rör återkallelse av registrering av fastighetsmäklare enligt 8 § första stycket 1 jämförd med 6 § första stycket 5, 8 § första stycket 3 samt tredje stycketfastighetsmäklarlagen (1995:400).

[S2]Disciplinnämnden består av myndighetens chef, som är ordförande, en vice ordförande och högst sex andra ledamöter och det antal ersättare för dessa som regeringen bestämmer.

[S3]Disciplinnämnden ansvarar för sina beslut.

[S4]Disciplinnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

8 §  Disciplinnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra av de andra ledamöterna är närvarande.

Anställningar och uppdrag

9 §  Ordföranden är myndighetschef.

10 §  Ledamöterna och deras ersättare i nämnden utses av regeringen.

[S2]Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet.

Ändringar

Förordning (2007:1040) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

CELEX-nr
32006L0100
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:96) om ändring i förordningen (2007:1040) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-03-15

Ändring, SFS 2009:606

Omfattning
upph.