Upphävd författning

Förordning (1998:1808) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
SFS 1998:1808
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Förordning (1995:1029) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Fastighetsmäklarnämnden är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarnämnden har de uppgifter som anges i fastighetsmäklarlagen (1995:400) och i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028).

Sammansättning

2 §  Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt högst sex andra ledamöter och det antal ersättare för dessa som regeringen bestämmer.

[S2]Ordföranden och vice ordföranden skall vara jurister och ha domarerfarenhet.

Myndighetens ledning

3 §  Fastighetsmäklarnämndens ordförande är chef för myndigheten.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Fastighetsmäklarnämnden med undantag av 4, 5, 10-12, 14, 21-25 och 32-34 §§. Vad som sägs i 13 § verksförordningen om styrelsen skall i stället gälla nämnden.

Handläggning av ärenden som avgörs av nämnden

5 §  Nämnden avgör ärenden enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fastighetsmäklarförordningen (1995:1028) och 13 § verksförordningen (1995:1322).

[S2]Nämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon tjänsteman att avgöra sådana ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

6 §  Nämnden är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

8 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte kan tillämpas, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

[S3]Andra stycket gäller inte när nämnden beslutar föreskrifter.

Handläggning av ärenden som avgörs av ordföranden

9 §  Nämndens ordförande avgör ärenden som inte skall avgöras av nämnden enligt 5 § första stycket.

[S2]Ärenden som inte behöver prövas av ordföranden, får avgöras av någon annan tjänsteman. Vilka ärenden som inte behöver prövas av ordföranden anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs av någon annan än ordföranden inte behöver föredras.

11 §  Ordföranden får utan föredragning fatta beslut som inte kan uppskjutas till dess att ärendet hunnit föredras.

12 §  När nämndens ordförande inte är i tjänst, sköts dennes uppgifter av den som ordföranden bestämmer.

Anställningar m.m.

13 §  Nämndens ordförande anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av myndigheten.

14 §  Nämndens vice ordförande samt övriga ledamöter och ersättare för dessa utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (1998:1808) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

Förarbeten
Rskr. 1998/99:109, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:NU1
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2007:1040

Omfattning
upph.