Upphävd författning

Förordning (2007:1067) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1067
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:503) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens ljud- och bildarkiv har till uppgift att ta emot och förvara pliktexemplar av filmer, fonogram, videogram, vissa andra elektroniska dokument och upptagningar av ljudradio- och televisionsprogram som enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska lämnas till myndigheten. Myndigheten ska föra det register över ingivna pliktexemplar av videogram som anges i 31 § första stycket den lagen.

[S2]Myndigheten får även som deposition eller gåva ta emot eller på annat sätt förvärva andra ljud- eller bildupptagningar än sådana som avses i första stycket och sådana framställningar i skrift, ljud eller bild som är avsedda att användas tillsammans med upptagningarna.

[S3]Myndigheten ska främja internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde och samverka med utländska institutioner och internationella organisationer.

2 §  Myndigheten ska särskilt

  1. vårda de samlingar som förvaras hos myndigheten,
  2. gallra i den utsträckning som behövs, och
  3. hålla samlingarna tillgängliga.

[S2]Samlingarna ska förvaras på ett betryggande sätt.

[S3]Bestämmelser om bevarande och tillhandahållande finns i förordningen (1993:1439) om pliktexemplar av dokument.

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Undantag från myndighetsförordningen

8 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

[S3]29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Ändringar

Förordning (2007:1067) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv

Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2008:1421

Omfattning
upph.