Upphävd författning

Förordning (1996:503) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-23
Ändring införd
SFS 1996:503 i lydelse enligt SFS 2000:1106
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1988:342) med instruktion för Arkivet för ljud och bild
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens ljud- och bildarkiv har till uppgift att ta emot och förvara pliktexemplar av filmer, fonogram, videogram, vissa andra elektroniska dokument och upptagningar av ljudradio- och televisionsprogram som enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument skall lämnas till arkivet. Arkivet skall därvid föra det register över ingivna pliktexemplar av videogram som anges i 31 § första stycket nämnda lag.

[S2]Arkivet får även som deposition eller gåva ta emot eller på annat sätt förvärva andra ljud- eller bildupptagningar än sådana som avses i första stycket samt sådana framställningar i skrift, ljud eller bild som är avsedda att användas tillsammans med upptagningarna. Förordning (2000:1106).

2 §  Arkivet skall särskilt

  1. vårda de samlingar som förvaras hos arkivet,
  2. gallra i den utsträckning som behövs samt
  3. hålla samlingarna tillgängliga.

[S2]Samlingarna skall förvaras på ett betryggande sätt.

[S3]Bestämmelser om bevarande och tillhandahållande finns i förordningen (1993:1439) om pliktexemplar av dokument.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på arkivet med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 5, 30 och 34 §§. Förordning (1999:1223).

Myndighetens ledning

4 §  Arkivets generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]Vid arkivet finns det också en styrelse som består av en ordförande, generaldirektören och högst fem andra ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Förordning (1999:1223).

Personalföreträdare

Ändringar

Förordning (1996:503) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv

    Ikraftträder
    1996-07-01

Förordning (1999:1223) om ändring i förordningen (1996:503) med instruktion för Arkivet för ljud och bild

Omfattning
upph. 6, 7 §§, rubr. närmast före 6, 7 §§; ändr. 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 5 §; omtryck
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1106) om ändring i förordningen (1996:503) med instruktion för Arkivet för ljud och bild

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2007:1067

Omfattning
upph.