Förordning (2007:1074) med instruktion för Fideikommissnämnden

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1074
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1117) med instruktion för Fideikommissnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Fideikommissnämnden har till uppgift att pröva frågor enligt lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss och enligt permutationslagen (1972:205).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Bestämmelser om Fideikommissnämndens sammansättning finns i 19 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss. Det som föreskrivs där om ordförande och ledamöter ska även gälla för vice ordförande och för ersättare för varje annan ledamot än ordförande och vice ordförande.

Organisation

4 §  Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten.

Beslutförhet

5 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Ärendenas handläggning

6 §  Ärendena ska avgöras efter föredragning. Nämnden får i arbetsordningen dock meddela föreskrifter om att ärenden som inte är av det slaget att de ska avgöras av nämnden, inte behöver föredras.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 §  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

8 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]5 § om delegering,

[S3]8 § om arbetsgivarpolitik, och

[S4]16 § om beslutförhet.

Ändringar

Förordning (2007:1074) med instruktion för Fideikommissnämnden

Ikraftträder
2008-01-01