Upphävd författning

Förordning (1988:1117) med instruktion för Fideikommissnämnden

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1988-11-20
Ändring införd
SFS 1988:1117 i lydelse enligt SFS 1996:391
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1984:479) med instruktion för fideikommissnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Fideikommissnämnden har till uppgift att pröva frågor enligt lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss och enligt permutationslagen (1972:205).

Sammansättning

2 §  Bestämmelser om Fideikommissnämndens sammansättning finns i 19 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss.

Organisation

3 §  Nämndens kansligöromål utförs av kammarkollegiet.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Fideikommissnämnden:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut,

[S8]35 § om överklagande. Förordning (1996:391).

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9 och 11 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:391).

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till den tjänsteman i kammarkollegiet som kollegiet utser att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras.

Förordnanden

9 §  Ordföranden, vice ordföranden, andra ledamöter och suppleanter utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (1988:1117) med instruktion för Fideikommissnämnden

    Ikraftträder
    1989-01-01

Förordning (1996:391) om ändring i förordningen (1988:1117) med instruktion för Fideikommissnämnden

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 2007:1074

Omfattning
upph.